Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2008-2009   
   
   
  
Master i idrettsfysioterapi 
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
Master i idrettsfysioterapi
Programansvarlig
Grethe Myklebust
Innledning

NB: DET VIL IKKE BLI TATT OPP NYE STUDENTER TIL MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI STUDIEÅRET 2008/2009

Mastergradsstudiet i idrettsfysioterapi skal kvalifisere for selvstendig og vitenskapelig arbeid med faglige problemer og oppgaver innen idrettsfysioterapi. Studiet danner grunnlag for doktorgradsstudier innen fagområdet idrettsfysioterapi. Masterstudiet er et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innenfor ett utvalgt emne av faget.

Ved NIH forstås idrett i utvidet forstand som ulike former for menneskelig bevegelsesaktivitet: organisert idrett, kroppsøving, friluftsliv, lek, dans, trening og mosjon. Idrettsfysioterapi omfatter forebygging, behandling og rehabilitering av skader og sykdommer som kan oppstå i forbindelse med deltakelse i alle former for fysisk aktivitet, fra barn og unge til den eldste del av befolkningen, i aktiviteter fra lek og mosjon til konkurransenivå. Idrettsfysioterapeuter benytter først og fremst aktiv rehabilitering i sin tilnærming og bygger sin intervensjon på et teorigrunnlag fra forskningsbasert kunnskap innen motorisk læring og kontroll og treningsvitenskap (dose-responsforhold). Idrettsfysioterapeuter har som målsetting å opprettholde det fysiske aktivitetsnivået under skade- og rehabiliteringsperioder gjennom alternativ trening og raskest mulig tilbakeføring til et optimalt aktivitetsnivå. Idrettsfysioterapeuter har også en viktig rolle innen helsesektoren gjennom kunnskap om hvordan fysisk aktivitet kan brukes innen helsefremmende og forebyggende arbeid på alle nivåer i samfunnet.

Masterstudiet i idrettsfysioterapi er finansiert gjennom midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Mål for utdanning

Studiet har som mål å gi studenten en høyere vitenskapelig utdanning innen idrettsfysioterapi med faglig fordypning, hvor studenten skal gjennomføre et selvstendig FoU-arbeid (masteroppgave). Studiet skal kvalifisere for selvstendig arbeid med faglige problemer og oppgaver, gi adekvat kunnskap og ferdigheter for klinisk arbeid med forebygging, behandling og rehabilitering av idrettskader, samt til å fortsette studier på doktorgradsnivå.

Studentene skal gjennom studiet tilegne seg:

  • Innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske emner knyttet til forskning i idrettsfysioterapi.
  • Kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder og erfaring med å arbeide selvstendig og kritisk med forskningsproblemer innen idrettsfysioterapi.
  • Faglig og fagteknisk kunnskap som setter dem i stand til selv å utføre forskning og foreta vurdering av egne og andres forskningsarbeider.
  • Faglig og klinisk fordypning i idrettsfysioterapi slik at de fyller basiskravene til spesialisttittel i idrettsfysioterapi.
Organisering og arbeidsformer

Studiet vil være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer avhengig av hvilke emner som velges. Det betyr en veksling mellom forelesninger, egenstudier, arbeid i store og små grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid både muntlig og skriftlig, for eksempel resymé og kritisk analyse av pensumartikler, prosjektrapporter og gruppeoppgaver. Det legges noe vekt på opplæring ved bruk av IKT.

Veiledning
Hver student skal ha oppnevnt veileder. Veileder tildeles av det fagmiljø hvor studenten skal være tilknyttet når masteroppgaven skal gjennomføres. Det gis inntil 40 timer veiledning knyttet til prosjektplan og masteroppgave. Ved inngåelse av veilederforholdet skal det settes opp en avtale mellom veileder og student der begges plikter og rettigheter er nærmere definert.

Faktaboks
EmnekodeEmnenavnStudiepoengTidspunktAnsvarlig
MAS 400Vitenskapsteori5 spHøstGunnar Breivik
MAS 401Kvantitative metoder5 spHøstKari Bø
MAS 402Statistikk5 spHøstSissel Erland Tomten
MAS 403Intervju og feltarbeid5 spHøstGunn Engelsrud
MAS 404Kildegransking, dokument- og billedanalyse5 spHøstMatti Goksøyr
MAS 460Fysisk aktivitet og helse20 spVårRoald Bahr
MAS 480Prosjektplan5 spVårSissel E. Tomten
MAS 510Idrettsfysioterapi20 spHøstGrethe Myklebust
MAS 515Klinisk idrettsfysioterapi20 sp2. år masterMay Arna Risberg
MAS 590Masteroppgave i idrettsfysioterapi40 sp2. år masterVeileder
Obligatoriske emner:
EmnekodeEmnenavnInnledning
MAS 400Vitenskapsteori

Emnet gir en fordypning i

- vitenskapsteori som fagområde 
- aktuelle vitenskapsteoretiske teorier og posisjoner 
- spesielle vitenskapsteoretiske utfordringer for idrettsforskning

Emnet skal gjøre studentene i stand til å reflektere kritisk i forhold til egne faglige interesseområder.

MAS 510IdrettsfysioterapiEmnet vil gi studenten forståelse for idrettsmedisinske problemstillinger rettet mot forebygging, behandling og rehabilitering.
MAS 515Klinisk idrettsfysioterapi

Det gis veiledet praksis i klinisk idrettsfysioterapi ved fysikalske institutter med stort tilfang av idretts- og aktivitetsrelaterte lidelser. Veiledet praksis skal inkludere et nærmere spesifisert antall pasienter innen hver av de mest vanlige diagnosekategoriene.

Krav til veiledere:

  • Autorisasjon som idrettsfysioterapeut eller spesialist i idrettsfysioterapi.
  • Må kunne dokumentere faglige aktiviteter innen fagområdet idrettsfysioterapi de siste fem år - både klinisk og gjennom kurs- og utdanningsvirksomhet.
  • Må kunne tilby praksisplass for studentene som går inn i et masterprogram.
MAS 480Prosjektplan
MAS 590Masteroppgave i idrettsfysioterapiOmfanget av arbeidet med masteroppgaven bør være slik at den kan gjennomføres innen normert studietid.
Velg 2 emner à 5 studiepoeng:
EmnekodeEmnenavnInnledning
MAS 401Kvantitative metoderGjennom emnet vil studentene få innføring i de mest brukte kvantitative metodene innen ulike forskningstradisjoner i naturvitenskap, medisin/ helsefag og samfunnsvitenskap. Emnet skal kvalifisere for veiledet forskningsarbeid med idrettsfaglige problemstillinger, og gi studentene redskaper for kritisk å vurdere og anvende ulike metoder og design.
MAS 402Statistikk

Emnet har som siktemål å gi studentene videregående kunnskap, forståelse og innsikt i bruk av elementære statistiske metoder innenfor idrettsforskning. Hypoteseprøving står sentralt. Studentene skal på dette grunnlag bli bedre i stand til kritisk å vurdere metode og statistikkbruk i ulike rapporter og planlagte forskningsoppgaver.

NB! Det forutsettes at studentene er kjent med grunnleggende metode og beskrivende statistikk når de begynner på Master. Studenter med svake grunnleggende kunnskaper, må på egen hånd studere:
K. Halvorsen: Å forske på samfunnet  og, W. J. Vincent : Statistics in Kinesiology kap 1-7 eller tilsvarende, før undervisningen starter.

Det gis 3 timer støttekurs/repetisjonskurs for studenter som ikke har hatt grunnleggende opplæring i statistikk og metode. De studenter som ønske å delta, må melde fra ved studieavdelingen ved opptak Master.

MAS 403Intervju og feltarbeidEmnet tar for seg prosessen med planlegging, gjennomføring, analyse og utskriving av prosjekter som benytter seg av feltarbeid/og eller ulike former for intervju.
MAS 404Kildegransking, dokument- og billedanalyseEmnet tar for seg prosessen med planlegging, gjennomføring, analyse og utskriving av prosjekter som benytter seg av kildegransking og/eller dokument- og/eller billedanalyse.
Selvvalgt emne à 20 studiepoeng:
EmnekodeEmnenavnInnledning
MAS 460Fysisk aktivitet og helse

Emnet vil rette seg primært mot studenter som vil arbeide med oppgaver innenfor fysisk aktivitet og helse med følgende to hovedområder:

  • Sammenhengen mellom regelmessig fysisk aktivitet og helse, dvs. fysisk aktivitet brukt i forebyggende og helsefremmende øyemed.
  • Helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett (f. eks. idrettsskader, astma, menstruasjonsforstyrrelser, osteoporose).
Vurderingsform:
EmnekodeEmnenavnVurdering
MAS 400VitenskapsteoriEn skriftlig redegjørelse over vitenskapsteoretiske utfordringer knyttet til en idrettsfaglig problemstilling. Redegjørelsen skal bearbeides i løpet av emnet og leveres inn etter nærmere angitt tidsfrist. Omfang: maks 5 sider med 1 1/2 linjeavstand. Redegjørelsen vurderes med gradert karakter.
MAS 401Kvantitative metoderIndividuell skriftlig 3 timer eksamen som vurderes med gradert karakter.
MAS 402StatistikkGruppebesvarelse i statistikk i tilknytning til et utlevert case.
2 timers individuell skriftlig eksamen i statistikk.
Innlevert gruppebesvarelse og eksamen vurderes med gradert karakter.
MAS 403Intervju og feltarbeidStudentene skal skrive et essay på maksimum 5 sider. Studentene velger selv problemstilling som skal godkjennes av emneleder. Arbeidet vurderes med gradert karakter.
MAS 404Kildegransking, dokument- og billedanalyseStudentene skal skrive et essay på maksimum 5 sider. Studentene velger selv problemstilling som skal godkjennes av emneleder. Arbeidet vurderes med gradert karakter.
MAS 460Fysisk aktivitet og helse

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.

MAS 480Prosjektplan

Prosjektplanen skal være godkjent av veileder og vurderes til bestått/ikke bestått.

MAS 510Idrettsfysioterapi

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.

MAS 515Klinisk idrettsfysioterapi

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

MAS 590Masteroppgave i idrettsfysioterapi

Studentene skal vurderes etter gradert karakterskala. Karakteren på masteroppgaven fastsettes ut fra en samlet vurdering av masteroppgaven og det offentlige forsvaret av denne. Under det offentlige forsvaret av masteroppgaven skal studenten innledningsvis gi en presentasjon av masteroppgaven på 10-15 minutter. Samlet tid anslås til ca. 1 time. Studenten skal etter muntlig eksaminasjon få en muntlig redegjørelse for fastsatt karakter.

Masteroppgaven kan alternativt leveres som en vitenskapelig artikkel. Se nærmere beskrivelse under "Organisering og arbeidsformer".

Eksamenskommisjonen skal bestå av 3 personer; veileder, en intern og ekstern sensor. Dersom masteroppgaven skrives som en artikkel med veileder som medforfatter, skal veileder ikke delta i eksamenskommisjonen.