Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2008-2009   
   
   
  
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Sport Management 
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Sport Management
Programansvarlig
Berit Skirstad
Innledning

Studiet skal gi studenten kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å lede og arbeide i idrettsorganisasjoner enten i frivillig, offentlig eller kommersiell sektor. Studiet gir kunnskap i sentrale redskapsfag slik som økonomi, juss, forvaltning/saksbehandling og markedsføring. I tillegg gir studiet den nødvendige teoretiske forståelse av hva som kjennetegner idretten som arena for organisasjon, politikk og ledelse. I studiet vektlegges kombinasjonen av teoretisk kunnskap, kritisk refleksjon og praktisk ferdighet. Det siste oppnås blant annet gjennom praksis i offentlige og private idrettsorganisasjoner.

Mål for utdanning

Studenten skal etter endt utdanning:

  • Ha innsikt i hva som kjennetegner idrettens organisasjon, politikk og ledelse og kunne sette det i en samfunnskontekst.
  • Ha kunnskap og ferdigheter til å fungere som leder innenfor frivillige, offentlige eller kommersielle idrettsorganisasjoner, herunder ferdigheter innenfor økonomi, juss, markedsføring og saksbehandling.
  • Ha praktisk erfaring med ledelse, prosjektledelse, samt erfaring med søknadsprosesser knyttet til anlegg.
  • Ha kompetanse til å gjennomføre et masterstudium med fordypning i Sport Management
Faktaboks
EmnekodeEmnenavnStudiepoengTidspunktAnsvarlig
SPM 213Organisasjon i teori og praksis10 spHele åretBerit Skirstad
SPM 216Politikk, organisasjon og samfunn10 spVårThor Christian Bjørnstad
SPM 217Prosjektledelse med forvaltning, saksbehandling og anlegg10 spHøstBerit Skirstad
SPM 224Ledelse10 spHøstKari Steen-Johnsen
SPM 245Økonomi10 spVårTerje Grann
SPM 310Prosjektledelse5 spVårHilde Rossing
SPM 321International organizations of sport10 spFallDag Vidar Hanstad
SPM 322Idrettens økonomi5 spPeriode 2Terje Grann
SPM 330Idrettsanlegg5 spPeriode 1Pål Melbye
SPM 350Idrett og jus5 spPeriode 1Gunnar Martin Kjenner
SPM 360Sportsjournalistikk5 spPeriode 4Dag Vidar Hanstad
SPM 390Fordypningsoppgave15 spVårBerit Skirsted
TRL 230Coaching 110 spHøstLars Tore Ronglan
TRL 250Sports Psycology 1 - Motivational processes in sport and physical activity10 spFallGlyn C. Roberts
VMS 200Vitenskapelig metode og statistikk10 spVårSissel Erland Tomten
Obligatoriske emner 2. år:
EmnekodeEmnenavnInnledning
SPM 213Organisasjon i teori og praksisEmnet tar for seg idrettens organisasjoner, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) med underliggende ledd. Relevant norsk og internasjonal forskning om idrettsorganisasjoner skal gi forståelse av hvordan organisasjonene fungerer samt hvordan beslutninger fattes og implementeres.

Undervisningen avsluttes med fulltids praksis. Studenten får veiledning på praksisstedet. 
SPM 217Prosjektledelse med forvaltning, saksbehandling og anleggEmnet skal gi en innføring i prosjektledelse, herunder planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter. Det er et teoretisk og praktisk emne, studentene skal utforme, planlegge og gjennomføre et prosjekt som gruppe. Prosjektet knyttes sammen med tre praktiske emner: Forvaltning, saksbehandling og anlegg.
SPM 224LedelseEmnet gir en innføring i generelle perspektiver på ledelse, inkludert teorier om lederskap, makt og endring. Ledelse i frivillige organisasjoner og idrettsorganisasjoner behandles spesielt, blant annet ved å fokusere på styrets rolle og på forholdet mellom frivillige og ansatte. Emnet har også et element av praktisk ledelse, med basis i coaching som strategi for ledelse individuelt og i grupper.
SPM 216Politikk, organisasjon og samfunnEmnet gir en innføring i generelle teorier om organisasjon og politikk og i hvordan disse kan anvendes for å forstå idrettsfeltets institusjoner. Studentene skal oppnå forståelse for hvordan nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner, stat og marked preger og har preget utviklingen av idrettsfeltet. Slik settes ulike forhold innenfor idrettens organisasjoner, som makt, kultur og endring, i en samfunnsmessig sammenheng.
SPM 245ØkonomiEmnet skal gi grunnleggende økonomisk kunnskap med eksempler fra idretten. Innholdet i emnet vil bli vinklet slik at der idretten skiller seg fra annen virksomhet vil det bli påvist og henvist til hvor det finnes stoff om det. Regnskapsforståelse, resultat og balanse er viktige deler av emnet. Videre skal emnet gi kunnskap om økonomistyring og økonomiske beslutninger.
VMS 200Vitenskapelig metode og statistikk

Emnet har som siktemål å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike vitenskapelige metoder.

Obligatoriske emner 3. år:
EmnekodeEmnenavnInnledning
SPM 322Idrettens økonomiEmnet skal gi grunnleggende forståelse av idretten som særpreget økonomisk aktivitet. Det tar for seg hvordan idrettens marked fungerer og hva som særpreger tilbudet i økonomisk forstand. Som en følge av at idrettens marked og tilbud er spesielle, kreves også spesielle økonomiske reguleringsstrategier. Emnet skal gi innsikt i dette. Arbeid med strategisk økonomisk tenkning innenfor den organiserte idretten på ulike nivå vil ha en sentral plass.
SPM 330IdrettsanleggStudentene skal gis innføring i å planlegge for tilrettelegging for fysisk aktivitet.
Emnet gir innføring i planlegging, finansiering, drift og vedlikehold av areal for idrett- og friluftsaktivitet.
SPM 350Idrett og jusEmnet skal gi kunnskap om sentrale juridiske spørsmål som knytter seg til organisert idrett i Norge i dag.
SPM 390Fordypningsoppgave

Fordypningsoppgaven skal gi mulighet til å fordype seg i et selvvalgt teorifelt. Det forventes at studentene setter seg inn i relevant litteratur og benytter denne i diskusjon av problemstillingen. Gjennom dette får studenten mulighet til å utdype sin forståelse av Sport Management.

Anbefalt valgbare emner 3. år:
EmnekodeEmnenavnInnledning
SPM 310Prosjektledelse

Emnet skal gi en innføring i prosjektledelse, herunder planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter. Det er et teoretisk og praktisk emne som baseres på at studentene utformer, planlegger og gjennomfører et prosjekt som gruppe. Prosjektet knyttes til å organisere et arrangement.

SPM 321International organizations of sport

The starting point of the course is the fact that international organizations and international cooperation are having a greater impact than ever on the organization of sport within national societies. International organizations and their roles in the sport area will be described. The course will examine the functions not just of international sport bodies such as the IOC, but also international organizations such as the EU and UN. An overall goal is to locate sport within an international context.

SPM 360SportsjournalistikkEmnet skal gi innblikk i hvordan sportsjournalistikk formidler idretten. Studentene vil bli satt inn i journalistikk som yrke og verktøy. Dette krever kunnskap om hvordan mediene arbeider og om forholdet mellom idrett og medier. I tillegg til slik kunnskap skal emnet gi praktiske ferdigheter innenfor journalistikk.
TRL 230Coaching 1Coaching 1 skal gi studentene et grunnlag for å kunne utøve bevisst lederskap i sin trenerrolle. Emnet gir innsikt i ledelsesteori og læringsteori med særlig relevans for idrettsfeltet. Trenerens rolle som del av gruppedynamikken i et praksisfellesskap er et viktig tema.
TRL 250Sports Psycology 1 - Motivational processes in sport and physical activity

Students shall dedicate themselves to acquiring research based knowledge about the central motivational processes and constructs that have meaning for children and adults taking part in physical activity, exercise and sport. Student shall acquire sport psychological knowledge and insight into promoting the motivation of individuals within learning, achievement and health contexts.

Vurderingsform:
EmnekodeEmnenavnVurdering
SPM 213Organisasjon i teori og praksisIndividuell eksamen, 4 timer. Gradert karakter.
Mappe med to individuelle innleveringer av praksisrapporter fra hvert praksissted. Bestått/ikke bestått
SPM 216Politikk, organisasjon og samfunn

Studenten skal levere en mappe med tre produkter. Ett produkt trekkes ut til vurdering. Gradert karakter, teller 25 % av samlet karakter for emnet.

Individuell hjemmeeksamen over oppgitt emne. 1 ukes varighet. Gradert karakter, teller 75 % av samlet karakter for emnet.

SPM 217Prosjektledelse med forvaltning, saksbehandling og anleggIndividuell eksamen, 4 timer. Gradert karakter, teller 50 % av samlet karakter for emnet.
En prosjektoppgave som bedømmes individuelt. Gradert karakterer, teller 50 % av samlet karakter for emnet.
SPM 224LedelseMappeevaluering der individuell rapport fra gruppens utviklingsarbeid og en skriftlig, teoretisk basert gruppeoppgave inngår. Graderte karakterer. Vektes 33 % og 67 %.
SPM 245ØkonomiIndividuell hjemmeeksamen. Gradert karakter, teller 25 % av samlet karakter for emnet.
Individuell eksamen, 4 timer. Gradert karakter, teller 75 % av samlet karakter for emnet.
SPM 310Prosjektledelse80 % obligatorisk frammøte og bestått rapport.
SPM 321International organizations of sportIndividual oral exam, graded. Norwegian students can take the oral exam in Norwegian.
SPM 322Idrettens økonomi3 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
SPM 330IdrettsanleggGruppearbeid med gradert karakter.
SPM 350Idrett og jus3 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
SPM 360Sportsjournalistikk

Studentframføring (i løpet av emnet). Bestått/ikke bestått.

Gruppeoppgave der studentene lager avis/magasinreportasje fra et idrettsarrangement. Det vektlegges innhold og presentasjon. Bestått/ikke bestått.

SPM 390FordypningsoppgaveIndividuell skriftlig oppgave på maksimalt 25 sider. Gradert karakter.
TRL 230Coaching 1Individuell hjemmeeksamen over én uke. Studentene trekker oppgave. Besvarelsen skal maksimalt ha 3800 ord. Øvrige retningslinjer for besvarelsen vil bli oppgitt i undervisningen. Gradert karakter.
TRL 250Sports Psycology 1 - Motivational processes in sport and physical activity
  • Individual written projects - Pass/fail. Students choose the projects, and the written responses have a limit of 1800 words (approximately 5 pages with one and half line spacing)
  • Individual written exam - Graded 2 hours.