Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2008-2009   
   
   
  
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i fysisk aktivitet og helse 
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i fysisk aktivitet og helse
Programansvarlig
Trine Stensrud
Innledning

Studiet er en helsefaglig profesjonsrettet utdanning hvor det er lagt vekt på både samfunnsvitenskaplige og biologiske perspektiv på fysisk aktivitet og inaktivitet. I utdanningen legges det vekt på pedagogiske forhold knyttet til tilrettelegging av fysisk aktivitet for ulike målgrupper. Utdanningen tar sikte på gi studentene kompetanse knyttet til å planlegge, lede, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak med særlig vekt på tiltak som kan fremme fysisk aktivitet i ulike befolkningsgrupper.

Denne kompetansen vil danne grunnlag for arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak bade i offentlig, privat og frivillig sektor.

Mål for utdanning

En kandidat med fullført utdanning fra dette gradsnivå skal kunne:

 • Registrere og vurdere fysisk form i ulike befolkningsgrupper
 • Tilrettelegge og gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak, med særlig vekt på fysisk aktivitet, som er tilpasset individers ulike forutsetninger
 • Formidle helsemessig effekt av slike tiltak
 • Kritisk vurdere ulike typer fysisk aktivitet i et helsemessig perspektiv
 • Motivere og stimulere til livsstilsendring for utsatte målgrupper
 • Vise evne til etisk refleksjon og respekt for enkeltindivid i målgruppen
 • Ha faglige forutsetninger for opptak til masterstudium ved NIH 
Organisering og arbeidsformer

Undervisningen vil ta utgangspunkt i sentrale problemstillinger innen de ulike emner og fagområder. Den vil bli gjennomført med variert bruk av ulike undervisnings ? og arbeidsformer. Undervisningen på de ulike fagområdene i studiet vil foregå gjennom forelesninger, praksis, problembasert læring og egenstudier. Studentene vil arbeide i små og store grupper med og uten veiledning. De skal utarbeide og legge frem individuelle studentarbeid, prosjektrapporter, gruppeoppgaver og utarbeide undervisningsopplegg med tanke på å formidle kunnskap om fysisk aktivitet og helse både teoretisk og praktisk. Studentene vil få trening i å lede aktivitet tilpasset grupper og enkeltindivids behov.

Faktaboks
EmnekodeEmnenavnStudiepoengTidspunktAnsvarlig
FAH 223Instruktørrollen, utholdenhet, styrke og bevegelighet10 spHøstTron Krosshaug
FAH 231Forebyggende fysisk aktivitet I10 spVårSigmund A. Anderssen
FAH 235Helsefremmende fysisk aktivitet og helsepsykologi10 spVårYngvar Ommundsen
FAH 310Helse, kultur og samfunn II5 spPeriode 3Nina Kahrs
FAH 320Fysisk aktivitet og eldre5 spPeriode 1Nina Waaler Loland
FAH 331Forebyggende fysisk aktivitet II10 spPeriode 3 og 4Trine Stensrud
FAH 340Tilrettelegging og markedsføring av helsefremmende og forebyggende helsetiltak5 spPeriode 2Hilde Grønningsæter Staubo
FAH 341Aktivitetsformidling II: Kunsten å være i bevegelse5 spPeriode 1Børge Oftedal
FAH 342Aktivitetsformidling III: Aktiviteter i sal5 spHøstIna Guro Moen
FAH 345Personlig trener5 spPeriode 1Simen G. Owe
FAH 346Aktivitetsformidling IV: Aktiviteter i vann5 spPeriode 2Nina Kahrs
FAH 347Friluftsliv i et helsemessig perspektiv5 spPeriode 1Thomas Vold
FAH 370Yrkespraksis5 spPeriode 4. Privat/frivillig sektor: 3 uker. Offentlig sektor: 3 uker.Svante af Geijerstam
FAH 380Fordypningsoppgave10 spVårJorunn Sundgot - Borgen
IBI 210Humanfysiologi10 spHøstTruls Raastad
IBI 217Ernæring og fysisk aktivitet10 spHøstTruls Raastad
IBI 314Fysiologisk adaptasjon til styrketrening5 spPeriode 3Truls Raastad
IBI 316Ernæring og helse5 spPeriode 2Truls Raastad
VMS 200Vitenskapelig metode og statistikk10 spVårSissel Erland Tomten
Obligatoriske emner 2. år
EmnekodeEmnenavnInnledning
FAH 223Instruktørrollen, utholdenhet, styrke og bevegelighet

Muskel og skjelettlidelser er den viktigste diagnosegruppen når det gjelder sykmelding og uføretrygd i Norge, og medfører store kostnader for den enkelte og samfunnet. Styrke-, bevegelighets- og i noen grad utholdenhetstrening antas å være viktig for å forebygge muskel- og skjelettlidelser hos unge og voksne.

Foruten oppøving av kunnskap i funksjonell anatomi og analyse av riktig utførelse av ulike øvelser, fokuserer emnet på karakteristika for god treningsledelse i ulike veiledningssituasjoner med hensyn til faglig forankret aktivitetsformidling, kommunikasjon, og positiv instruktøratferd.

IBI 210HumanfysiologiI emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om menneskekroppens basale funksjoner, slik at de får bakgrunn til å forstå hvordan fysisk aktivitet og forhold i miljøet kan påvirke helse og arbeidskapasitet.
IBI 217Ernæring og fysisk aktivitetEmnet skal gi studentene den teoretiske bakgrunn for kostholdets helse- og ytelsesfremmende betydning. Emnet består av to hoveddeler: Modulen starter med generell ernæring med eksempler hentet fra idrettsernæring. I denne delen inngår et laboratoriekurs med registrering og vurdering av eget kosthold. I den andre hoveddelen velger studentene fordypning enten mot Ernæring og prestasjon eller mot Ernæring og helse.
FAH 231Forebyggende fysisk aktivitet I

Emnet skal med utgangspunkt i sykdomslæren gi studentene innsikt i sammenhengen mellom fysisk aktivitet/inaktivitet og vanlig forkommende sykdommer og tilstander. Emnet skal også gi studentene innsikt i problemstillinger, teorigrunnlag og forskning som ligger til grunn for valg av treningsmetoder, type aktivitet og dosering innen forebygging og behandling av de mest vanlige tilstander og sykdommer i befolkningen.

FAH 235Helsefremmende fysisk aktivitet og helsepsykologiEmnet bygger på aktuelle perspektiver, teorier og modeller innen samfunnsmedisin, pedagogikk, helsesosiologi og helsepsykologi. Det gir en innføring i helsefremmende arbeid, og fysisk aktivitets plass og funksjon i dette arbeidet. Emner berører skjæringspunktet mellom samfunnsansvar og individuelt ansvar for helse, og tar opp muligheter og begrensninger vedrørende bruk av fysisk aktivitet i lys av dette skjæringspunktet. Helsepsykologiske teorier og modeller har en spesiell plass i emnet som grunnlag for å forstå betydningen av fysisk aktivitet for mental helse, og hvordan man kan arbeide med individ-, gruppe- og befolkningsbaserte tiltak for økt fysisk aktivitet i befolkningen.
VMS 200Vitenskapelig metode og statistikk

Emnet har som siktemål å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike vitenskapelige metoder.

Obligatoriske emner 3. år:
EmnekodeEmnenavnInnledning
FAH 310Helse, kultur og samfunn IIOrganisering, arbeidsmåter og metoder i helsefremmende og forebyggende arbeid i offentlig, frivillig og privat sektor er rammen om dette emnet. Sentrale tema er: Norsk helsepolitikk i et historisk perspektiv, dilemmaer i norsk helsepolitikk, det flerkulturelle samfunn og etiske problemer.
FAH 331Forebyggende fysisk aktivitet II

Emnet er hovedsakelig praktisk rettet mot veiledning av fysisk aktivitet, helseprofilvurdering og anvendt trening. Det vil spesielt bli vektlagt trening for å motvirke muskel- og skjelettplager, hjerte- og karlidelser, overvekt/ fedme, og psykiske lidelser. Emnet skal særlig fokusere på anvendelse av fysisk aktivitet for personer som spesielt vil kunne dra helsemessig nytte av økt aktivitet.

FAH 370YrkespraksisInaktivitet som risikofaktor for helsen er belyst gjennom store deler av studiet.
Ved 2 x 3 ukers yrkespraksis vil studenten få mulighet til å gjøre seg kjent med og prøve ut ulike modeller og strategier for øket fysisk aktivitet i befolkningen.
FAH 380Fordypningsoppgave

Emnet skal gi studenten både teoretisk og praktisk erfaring knyttet til det å gjøre søk etter relevant vitenskapelig litteratur som kan bidra til å gi svar på det problemfeltet eller den konkrete problemstillingen studenten har valgt. Videre skal studenten få innføring i sentrale sider ved gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig arbeid. Fordypningsoppgaven skal ha relasjon til fysisk aktivitet og helse.

Anbefalte valgbare emner 3. år:
EmnekodeEmnenavnInnledning
FAH 320Fysisk aktivitet og eldre

Antall og andel eldre (65+) er økende. Det er derfor en viktig sosial, moralsk og politisk utfordring å bedre livskvaliteten og forebygge og/eller redusere sykdommer og lidelser blant eldre mennesker. Her har fysisk aktivitet en sentral plass. Det er klare sammenhenger mellom fysisk aktivitet og god helse og funksjonsdyktighet. Samtidig viser undersøkelser at aktivitetsnivået er synkende med økende alder.

FAH 340Tilrettelegging og markedsføring av helsefremmende og forebyggende helsetiltakNorsk lov pålegger privat og offentlig arbeidsliv å ha en uttalt plan og strategi for ivaretakelse av ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS). Emnet gir innsikt i hvordan spesialkompetanse på fysisk aktivitet og helse kan markedsføres og implementeres i arbeidslivet. Gjennom forelesninger, gruppeoppgaver, rollespill og casepresentasjoner skal studentene bevisstgjøres og trenes i rollen som profesjonelle helse- og treningsveiledere.
FAH 341Aktivitetsformidling II: Kunsten å være i bevegelseKunsten å være i bevegelse er å delta i en selvbestemt kreativ prosess med glede i bevegelse. Kunst kan defineres som en tilsiktet estetisk uttrykksform skapt av menneskelig evne. Å tilrettelegge for helsefremmende bevegelsesaktivitet er blant annet å gi rom for frispill som kan føre til mestring, selvbestemmelse og sosial tilhørighet. Emnet har blant annet til hensikt å gi studentene gode muligheter for å prøve noe nytt.
FAH 342Aktivitetsformidling III: Aktiviteter i sal

Aktivitetsformidling III er lagt opp som et praktisk emne med vekt på aerobic og sykkel.
Aktivitetenes/idrettenes egenart og den verdi disse har med tanke på å skape trivsel og opplevelsesrike aktivitetssituasjoner og helsefremmende treningspåvirkning er utgangspunktet. Prinsipper for kroppslig trening og bevegelse blir anvendt. Emnet omfatter også sentrale undervisningsprinsipper og praktisk anvendelse av disse. Emnet forutsetter kjennskap til en del grunnleggende trenings- og bevegelseslæreprinsipper og metoder, samt kunnskaper i anatomi, fysiologi, pedagogikk og psykologi. Det bygger også på 1BA 136 delemne "Gymnastikk - dans - aerobic".

FAH 345Personlig trener

Stadig flere nordmenn benytter seg av en Personlig Trener (PT) for å få hjelp til å endre livsstil eller nå et mål. Etterspørselen etter tjenesten er raskt stigende og behovet for dyktige og allsidige trenere er stort. En Personlig Trener tilbyr individuelt tilpassede treningsopplegg og en tett personlig oppfølging en til en, eller i små grupper. Tradisjonelt er tjenesten knyttet til treningssenterbransjen, men man ser i dag en utvikling mot nye arenaer og markeder.

For å få kompetansebevis i Personlig trener, må emnet IBI 216 være bestått.

FAH 346Aktivitetsformidling IV: Aktiviteter i vann

Aktivitetsformidling IV FAH 346 er lagt opp som et praktisk emne hvor vannaktiviteter blir benyttet som konkretisering av prinsipper for kroppslig trening og bevegelse. Utgangspunktet er vannets egenart og den verdi aktiviteter i vann har med tanke på å skape trivsel og opplevelsesrike aktivitetssituasjoner og helsefremmende treningspåvirkning. Emnet omfatter også sentrale undervisningsprinsipper og praktisk anvendelse av disse. Emnet forutsetter kjennskap til grunnleggende trenings- og bevegelseslæreprinsipper og kunnskaper i anatomi, fysiologi, pedagogikk og psykologi.

Følgende aktiviteter inngår; Svømmeaktiviteter, vanngymnastikk, løping i vann.

FAH 347Friluftsliv i et helsemessig perspektiv

Emnet er lagt opp som et praktisk emne, hvor friluftsliv blir brukt som arbeidsform for kroppslig trening, bevegelse og sosialisering. Utgangspunktet er friluftslivets egenart og det potensial det har med tanke på å skape trivsel, opplevelsesrike aktiviteter og helsefremmende treningspåvirkning. Emnet omfatter også didaktiske prinsipper knyttet til planlegging, tilrettelegging og organisering samt praktisk anvendelse av disse.
 
Følgende aktiviteter inngår:

 • Oppøving av basisferdigheter knyttet til opphold og aktivitet i skog og vann som utgjør NIH sitt nærmiljø, på sommer/høst. Herunder bekledning, lesing av kart, etablering av leirplass, bruk av bål, matlaging ute, turplanlegging og risikohåndtering.
 • Tilrettelegging og gjennomføring av aktivitet; turgåing, kanopadling, høsting av sopp og bær, tauaktiviteter og leikformer.
IBI 216Fysisk aktivitet og ernæringEmnet skal gi studentene teoretisk bakgrunn som kan bidra til bedre forståelse av kostholdets helse- og ytelsesfremmende betydning. Emnet består av 2 hoveddeler: Et felles grunnkurs i generell ernæring. Påfølgende valg av enten et laboratoriekurs i kostregistrering eller en gruppeoppgave (med støttetimer) der en fordyper seg i temaet Ernæring og prestasjon. Fordypning i Ernæring og prestasjon er obligatorisk for alle TRL-studentene.
IBI 314Fysiologisk adaptasjon til styrketrening

I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om hvilke fysiologiske faktorer som bestemmer muskelens kontraktile egenskaper. Emnet behandler grundig hva som bestemmer muskelens funksjonelle kapasitet og hvilken betydning disse har for prestasjonen i ulike aktiviteter.

De to sentrale temaene i emnet er

 • hvordan det nevromuskulære systemet påvirkes av ulike typer for styrketrening og hvordan dette påvirker vår evne til å utvikle kraft
 • hvilke faktorer som stimuler til vekst av muskulatur, endringer i bindevev og ben som følge av styrketrening
IBI 316Ernæring og helse

Emnet skal gi studentene teoretisk bakgrunn som kan bidra til bedre forståelse for kostholdets helsefremmende betydning. De skal videre erverve seg praktisk kunnskap for å kunne gi råd om riktig kost og energitilførsel til ulike grupper. Emnet består av 2 hoveddeler; en forelesningsrekke hvor man går igjennom kostholdets betydning for forebygging av de store livsstilssykdommer og en gruppeoppgave hvor studentene skal legge opp en kostholdsintervensjon for en gruppe.

Vurderingsform:
EmnekodeEmnenavnVurdering
FAH 223Instruktørrollen, utholdenhet, styrke og bevegelighet

Individuell praktisk metodiske instruktøroppgaver: Studentene trekker en oppgave hver en uke før eksamen. De skal utarbeide en skriftlig faglig begrunnet plan for et treningsopplegg på 60 minutter. Deler av treningsopplegget gjennomføres på en gruppe medstudenter. Varighet 25 minutter som omfatter både praktisk gjennomføring og spørsmål. Graderte karakterer.

FAH 231Forebyggende fysisk aktivitet I
 • Mappe med 3 oppgaver og HLR instruktørkurs, som må være bestått før skriftlig eksamen.
 • 4 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
FAH 235Helsefremmende fysisk aktivitet og helsepsykologiVurdering
Gruppeeksamen. En gruppe på 3-5 studenter velger et helsefremmende prosjekt for økt fysisk aktivitet i en fritt valgt gruppe i befolkningen (barn/unge, voksne, eldre). FKI-studentene velger et prosjekt rettet mot skole. Oppgavene skal gi faglig og teoretisk begrunnelse for valg og resultater. Spesielle retningslinjer vedrørende utarbeidelse av prosjektet vil bli gitt. Studentene setter selv sammen gruppene og bestemmer gruppas størrelse. Oppgaven skal maksimalt ha 6000 ord. Gradert karakter.
 
Arbeidskrav

Forutsetningen for å gå opp til gruppeeksamen er godkjent individuelt essay med oppgitte problemstillinger.

 

FAH 310Helse, kultur og samfunn IIEksamen vil bestå av en individuell skriftlig eksamen (3 t) etter emneavslutning. Gradert karakter.
FAH 320Fysisk aktivitet og eldre2 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
FAH 331Forebyggende fysisk aktivitet II

Mappe med 3 rapporter fra laboratorieøvelser og praktisk-metodisk gruppeoppgave, må være bestått før muntlig eksamen. Mappe teller 50 prosent av endelig karakter for emnet.

Individuell muntlig eksamen, varighet ca 25 min. Muntlig teller 50 prosent av endelig karakter for emnet.

FAH 340Tilrettelegging og markedsføring av helsefremmende og forebyggende helsetiltak2 timers skriftlig eksamen. Bestått/ikke bestått.
FAH 341Aktivitetsformidling II: Kunsten å være i bevegelseDet gjennomføres prosessevaluering til bestått/ikke bestått. Alle individuelle oppgaver som blir gitt under emnet må være løst tilfredsstillende. Krav om 80 % oppmøte.
FAH 342Aktivitetsformidling III: Aktiviteter i sal

Studentene skal planlegge to treningsopplegg, et for aerobic og et for sykkel. Hvilket av disse de skal gjennomføre trekkes 1 uke før den praktisk-metodiske eksamen. De skriftlige planene skal være faglig begrunnede treningsopplegg for en gruppe brukere. Studentene skal gjennomføre deler av treningsopplegget ved den praktisk-metodiske eksamen. Graderte karakterer. Den av de to planene som ikke blir prøvet ved den praktisk-metodiske eksamen blir vurdert og teller 40 % og gjennomføringen 60 %.

80 % obligatorisk fremmøte.

FAH 345Personlig trener

Studentene blir evaluert ved praktisk metodisk individuell eksamen vurdert til bestått/ikke bestått.

Eksamen gjennomføres på følgende måte:

 • Forberedelse gjennom utarbeidelse av skriftlig treningsplan basert på utleverte caseoppgaver (1 uke).
 • Praktisk gjennomføring (40 minutter) av personlig trening knyttet til treningsplanen. Muntlig eksaminering fra den praktisk gjennomføringen i ca. 20 minutter avslutter eksamen.

Kandidatens eksamen vurderes samlet til bestått/ikke bestått.

FAH 346Aktivitetsformidling IV: Aktiviteter i vann

Det stilles krav om fremmøte til ekskursjoner (100 %).

Studentene skal levere en studieoppgave (gruppearbeid). Oppgave utleveres 1 uke før eksamen. Det skal utarbeides en skriftlig faglig begrunnet plan for et opplegg beregnet på en spesiell gruppe brukere, og treningsopplegg skal gjennomføre i praksis på "medstudenter". Varighet; 45 minutter + 15 minutter til spørsmål. Graderte karakterer.

FAH 347Friluftsliv i et helsemessig perspektiv

Det stilles krav om 100 % deltakelse på uteaktivitetene.
 
Studentene skal levere en studieoppgave; utarbeiding av faglig begrunnet plan for et opplegg beregnet på en spesiell gruppe brukere. Gruppearbeid (à 2- 3 studenter), omfang maks 10 sider (eksklusiv vedlegg og litteraturliste), 12 pkt skrift 1 ½ linjeavstand.
 
Gradert karakter.

FAH 370YrkespraksisStudentene på samme praksisplass skriver felles praksisrapport som vurderes til bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått gis mulighet til bearbeiding av rapporten med innlevering 14 dager etter sensurering. Det kreves således 2 praksisrapporter, en rapport fra hver av de 2 praksissteder.
FAH 380Fordypningsoppgave

Individuell hjemmeeksamen, med maksimalt 30 sider. Gradert karakter.

IBI 210Humanfysiologi4 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
IBI 216Fysisk aktivitet og ernæring

1. 2 timers skriftlig eksamen med graderte karakterer.
2. Gruppeoppgave som omfatter innlevering av sammendrag på 5 sider + presentasjon på ca. 20 minutter, som vurderes til bestått/ikke bestått.

eller

Laboratoriekurs i kostregistrering som innbefatter en individuell rapport som vurderes til bestått/ikke bestått.

IBI 217Ernæring og fysisk aktivitet
 • Laboratorierapport med vurdering av eget kosthold. Bestått/ikke bestått.
 • Mappe med 4 timers individuell skriftlig eksamen og gruppeeksamen (3-6 studenter) med skriftlig rapport og presentasjon (20 min). Gradert karakter.
 • Obligatorisk tilstedeværelse på presentasjonene av gruppeeksamen.
IBI 314Fysiologisk adaptasjon til styrketrening2 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
IBI 316Ernæring og helse

2 timers skriftlig eksamen med graderte karakterer. Gruppeoppgave som omfatter innlevering av sammendrag på 5 sider + presentasjon på ca. 20 minutter som vurderes til bestått/ikke bestått.

VMS 200Vitenskapelig metode og statistikk

Mappe som inneholder 2 gruppebesvarelser. Bestått/Ikke bestått.
4 timers individuell skriftlig eksamen i metode og statistikk. Bestått/Ikke bestått.