Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2008-2009   
   
   
  
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i trenerrollen 
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i trenerrollen
Programansvarlig
Einar Sigmundstad
Innledning

Trenerstudiet skal gi studentene grunnlag for å utvikle en forskningsbasert og helhetlig trener- og veiledervirksomhet for unge og voksne deltakere i ulike idrettslige kontekster. Studiet integrerer vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, og bygges rundt tre sentrale fagområder: aktivitets-/treningslære, coaching/ledelse og idrettspsykologi. I aktivitets-/treningslære skal studentene fordype seg i en valgt idrett og i idrettens aktuelle treningsprinsipper. Fagene coaching/ledelse og idrettspsykologi skal gi studentene kunnskap om individuelle og mellommenneskelige forhold av betydning for den idrettslige praksisen. Samlet skal trenerstudiet utdanne reflekterte praktikere som er i stand til å utøve ledelse, veiledning og tilrettelegging med sikte på å fremme idrettslig og personlig læring og utvikling hos individer og grupper.

Mål for utdanning

Studenten skal etter endt utdanning

 • Kunne planlegge, tilrettelegge, lede og vurdere trening for utøvere på ulike alderstrinn og ferdighetsnivå
 • Ha utviklet etisk bevissthet og tydelig verdiforankring i sin trener-/ veiledervirksomhet
 • Ha utviklet evne til refleksjon over egen praksis
 • Vise interesse for forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for trener- og veilederpraksis
 • Kunne arbeide kritisk med idrettsfaglige, idrettspsykologiske og coachingrelaterte problemstillinger
 • Ha faglige forutsetninger for opptak til et masterstudium ved NIH
Organisering og arbeidsformer

Studiet gjennomføres i form av forelesninger og seminar i tillegg til problembaserte prosjekt som er koblet til idretten og et eller flere av de andre emnene.

Kunnskapsintegreringen i de enkelte emner legges til rette ved problembasert undervisning, forelesning, gruppearbeid, og seminar i tillegg til prosjekt som er knyttet til idrettslig praksis.

Faktaboks
EmnekodeEmnenavnStudiepoengTidspunktAnsvarlig
TRL 230Coaching 110 spHøstLars Tore Ronglan
TRL 240Fordypningsidrett/treningslære 110 spHøstEystein Enoksen
TRL 241Fordypningsidrett/treningslære 210 spVårEinar Sigmundstad
TRL 250Sports Psycology 1 - Motivational processes in sport and physical activity10 spFallGlyn C. Roberts
TRL 255Idrettspsykologi 2 - Prestasjonspsykologi i idrett10 spVårPierre-Nicolas Lemyre
TRL 315Lagballspillanalyse5 spPeriode 1Einar Sigmundstad
TRL 320Spesiell aktivitetslære med utgangspunkt i en enkelt idrett20 spPeriode 1, 2, 3 og 4Fordypningslærer
TRL 380Prosjektoppgave10 spPeriode 1, 2, 3 og 4Fordypningslærer
FAH 330Idrettsmedisin5 spPeriode 2Thor Einar Andersen
IBI 311Arbeidsfysiologi II5 spPeriode 4Frank Ingjer
IBI 313Fysiologisk adaptasjon til utholdenhetstrening5 spPeriode 4Jostein Hallén
IBI 314Fysiologisk adaptasjon til styrketrening5 spPeriode 3Truls Raastad
SPM 224Ledelse10 spHøstKari Steen-Johnsen
VMS 200Vitenskapelig metode og statistikk10 spVårSissel Erland Tomten
Obligatoriske emner 2. år:
EmnekodeEmnenavnInnledning
TRL 230Coaching 1Coaching 1 skal gi studentene et grunnlag for å kunne utøve bevisst lederskap i sin trenerrolle. Emnet gir innsikt i ledelsesteori og læringsteori med særlig relevans for idrettsfeltet. Trenerens rolle som del av gruppedynamikken i et praksisfellesskap er et viktig tema.
TRL 240Fordypningsidrett/treningslære 1Emnet gir en fordypning i egenarten ved studentens valgte idrett. Tema er aktivitetens historie, samt sosiologiske, psykologiske, fysiologiske, taktiske og tekniske aspekter ved idretten. Sentralt står hva som kjennetegner verdens beste utøvere og lag i de enkelte idrettene, både historisk, i nåtiden og i framtiden.
TRL 250Sports Psycology 1 - Motivational processes in sport and physical activity

Students shall dedicate themselves to acquiring research based knowledge about the central motivational processes and constructs that have meaning for children and adults taking part in physical activity, exercise and sport. Student shall acquire sport psychological knowledge and insight into promoting the motivation of individuals within learning, achievement and health contexts.

TRL 241Fordypningsidrett/treningslære 2Emnet tar utgangspunkt i grunnleggende kunnskaper om treningsprosessens form og innhold med spesielt fokus på egen idrett. Kjennetegn ved fremragende utøvere og lag videreføres, med spesielt fokus på hva som kreves av utvikling, trening og forberedelse for å nå dette nivået.
TRL 255Idrettspsykologi 2 - Prestasjonspsykologi i idrettEmnet bygger på forskningsbasert kunnskap om sentrale psykologiske prosesser av betydning for trening, konkurranse og andre prestasjonssituasjoner i idrett. Den idrettspsykologiske kunnskap som er nødvendig for å trene, instruere og veilede barn, unge og voksne i idrett på en optimal måte er sentralt i emnet, med særlig fokus på et utviklingsperspektiv. 
VMS 200Vitenskapelig metode og statistikk

Emnet har som siktemål å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike vitenskapelige metoder.

Obligatoriske emner 3. år:
EmnekodeEmnenavnInnledning
TRL 320Spesiell aktivitetslære med utgangspunkt i en enkelt idrett

TRL 320 (og TRL 380) skal gi studenten mulighet for å konkretisere studiets målsettinger og lærestoff innenfor valgte idrett gjennom en ytterlig fordypning fra 2år BA i utvalgte tema og problemstillinger. Gjennom prosjektarbeid skal studenten anvende de teorier og kunnskap han/hun har tilegnet seg fra de ulike emner som studiet består av. Studenten skal få økt innsikt og kunnskap gjennom et praktisk-teoretisk arbeid ute i praksisfeltet.

Studiet består ellers av selvvalgte emner (30 sp) og settes sammen etter studentens ønsker ut fra de til enhver tid angitte tilbud fra NIH. Dermed kan studentene få en tverrfaglig og noe ulik kompetanse totalt etter gjennomført 3. år BA. I de selvvalgte 30 sp kan det velges en TBU- påbygning som gir mulighet for kompetanse som lærer i skoleverket, etter gjennomført PPU. Også studieopphold ved utenlandske universitet kan innpasses.

Studenten kan altså velge 30 sp (6 emner av 5 sp) fra NIH sine ordinære studieprogrammer.
De selvvalgte emner kan gjøre studenten kvalifisert til et bredere utvalg studier på masternivå.
Studiepoengene viser den arbeidsmengde som emnene vil inneholde. Alle timene vil ikke være lærerstyrt. I de idretter der det tas opp 1- 3 studenter vil omfanget av forelesninger måtte reduseres, og undervisningen vil i større grad være preget av veiledning og selvstudier. Opptak til idretter der NIH ikke har spesialkompetanse vil bare skje hvis aktuelt særforbund bidrar med ressurser til undervisningen.

Fordypningsidrett, praktisk- teoretisk fordypning - fordeling teori og praksis - 50/50.

TRL 380ProsjektoppgaveDet opprettes en avtale mellom studenten, Norges Idrettshøgskole og et særforbund, krets eller klubb (høyest mulig nivå) om et prosjektarbeid i idretten. Studenten tar utgangspunkt i sin praksis- gruppe/lag, og den valgte idretts egenart. (Studenten velger - sammen med praksisstedet - når denne perioden legges i studieløpet. Prosjektarbeid må være avviklet i god tid før fristen for innlevering). Praksisstedet stiller til disposisjon veileder/kontaktperson med minimum trener II kompetanse - gjerne høyere.
Valgbare emner 3. år:
EmnekodeEmnenavnInnledning
TRL 315LagballspillanalyseEmnet bygger videre på IBI 221-valgt ballspillanalyse. Etter gjennomført emne vil studenten få et emnebevis som dokumentasjon på at studenten kan gjennomføre en kamp- og spilleranalyse "live" ved bruk av et PC/videobasert analyseverktøy. Teori om en vitenskapelig kamp- og spilleranalyse blir presentert. Sikker bruk av video og dertil egnet analyseverktøy i bearbeidelse av kamp- og spilleranalyse står sentralt i emnet. Studenten vil tilegne seg kunnskap og erfaring om vesentlige sider ved gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig arbeid innenfor kamp- og spilleranalyse. Studenter må samarbeide om opptak / innhenting av analysedata både for kamp- og spilleranalyse. (Deles i grupper på to studenter). Dette fordi opptak og bruk av to-kamera i spilleranalyse, er en av arbeidsoppgavene studenten skal beherske.
FAH 330IdrettsmedisinIdrettsskader utgjør om lag en sjettedel av alle personskader i Norge, og representerer følgelig et betydelig problem - for idretten, for den enkelte som rammes og i samfunnsøkonomisk perspektiv. Skader påvirker trenings- og prestasjonsevne, og kan føre til fremtidige helseproblemer. Trenere og idrettsledere kan bidra til å forebygge skader, til å gi akuttbehandling dersom skaden skulle være ute, og til - i samarbeid med helsepersonell - å forberede idrettsutøvere på å komme tilbake til sin idrett etter en skade. Dette emnet har som formål å sette treneren i stand til å fylle disse tre rollene.
IBI 311Arbeidsfysiologi III emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om hvordan submaksimale/indirekte tester kan brukes til å beregne maksimal arbeidskapasitet, hvordan kroppen fungerer under ekstreme forhold og hvordan man kan teste hurtighet, spenst og muskeltretthet. Studentene velger å fordype seg i 2 av de 3 temaene. I teoridelen belyses de fysiologisk grunnleggende forutsetninger som øvelsene bygger på.
IBI 313Fysiologisk adaptasjon til utholdenhetstrening

I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om hvilke fysiologiske faktorer som bestemmer prestasjonen i utholdenhetsaktiviteter og hvordan disse påvirkes av trening. Emnet behandler grundig hvilke faktorer som bestemmer kroppens maksimale energiomsetning og hvilken betydning disse har for prestasjonen i ulike aktiviteter.

De tre sentrale temaene i emnet er:

 • faktorer som bestemmer utholdenheten og hvordan disse påvirker prestasjonen i utholdenhetsaktiviteter
 • hvordan energistoffskiftet påvirkes av ulike former for utholdenhetstrening og dermed hvordan trening påvirker utholdenhet og yteevne
 • mekanismene bak stimulering og regulering av de treningsinduserte endringene i energistoffskiftet
IBI 314Fysiologisk adaptasjon til styrketrening

I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om hvilke fysiologiske faktorer som bestemmer muskelens kontraktile egenskaper. Emnet behandler grundig hva som bestemmer muskelens funksjonelle kapasitet og hvilken betydning disse har for prestasjonen i ulike aktiviteter.

De to sentrale temaene i emnet er

 • hvordan det nevromuskulære systemet påvirkes av ulike typer for styrketrening og hvordan dette påvirker vår evne til å utvikle kraft
 • hvilke faktorer som stimuler til vekst av muskulatur, endringer i bindevev og ben som følge av styrketrening
SPM 224LedelseEmnet gir en innføring i generelle perspektiver på ledelse, inkludert teorier om lederskap, makt og endring. Ledelse i frivillige organisasjoner og idrettsorganisasjoner behandles spesielt, blant annet ved å fokusere på styrets rolle og på forholdet mellom frivillige og ansatte. Emnet har også et element av praktisk ledelse, med basis i coaching som strategi for ledelse individuelt og i grupper.
Vurderingsform:
EmnekodeEmnenavnVurdering
TRL 230Coaching 1Individuell hjemmeeksamen over én uke. Studentene trekker oppgave. Besvarelsen skal maksimalt ha 3800 ord. Øvrige retningslinjer for besvarelsen vil bli oppgitt i undervisningen. Gradert karakter.
TRL 240Fordypningsidrett/treningslære 1
 • Individuell hjemmeeksamen, maksimalt 3000 ord. Bestått/ikke bestått
 • Individuell skriftlig eksamen, 4 timer. Gradert karakter
TRL 241Fordypningsidrett/treningslære 2Individuell hjemmeeksamen, en uke, maksimalt 3 800 ord. Studentene trekker oppgave. Gradert karakter.
TRL 250Sports Psycology 1 - Motivational processes in sport and physical activity
 • Individual written projects - Pass/fail. Students choose the projects, and the written responses have a limit of 1800 words (approximately 5 pages with one and half line spacing)
 • Individual written exam - Graded 2 hours.

 

TRL 255Idrettspsykologi 2 - Prestasjonspsykologi i idrett
 • Gruppeeksamen, resultatet skal legges fram som poster med presentasjon. Bestått/ikke bestått
 • Individuell skriftlig eksamen, 4 timer. Gradert karakter.
TRL 315LagballspillanalysePraktisk del og tilhørende rapport; skriftlig og PC/video presentasjon (Bestått/ikke bestått). Plenumsforelesningene er obligatoriske.
TRL 320Spesiell aktivitetslære med utgangspunkt i en enkelt idrett

Praktisk- metodisk eksamen. Avvikles ved NIH eller ute i praksislaget. Gradert karakter. Vektes 50 %.

Muntlig eksamen. Omfang: 45-60 minutter. Gradert karakter. Vektes 50 %.

TRL 380ProsjektoppgaveProsjektarbeid. Utformes etter vitenskapelige kriterier for skriftlig arbeid. Omfang: 30-50 sider (1 ½ linjeavstand pluss referanser) Gradert karakter.
FAH 330Idrettsmedisin

Vurderingen vil skje på grunnlag av innlevering av skriftlig fordypningsoppgave på grunnlag av oppgitt oppgavetekst. Bestått/ikke bestått.

IBI 311Arbeidsfysiologi IIDet kreves 100 % fremmøte på laboratorieøvelsene. Det skal utarbeides rapporter hvor det jobbes i grupper på 2-3 studenter. Rapportene bedømmes med graderte karakterer, og  rapportene fra hvert av temaene teller likt. Ut fra en samlet vurdering vil det bli gitt en gradert karakter.
IBI 313Fysiologisk adaptasjon til utholdenhetstrening2 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
IBI 314Fysiologisk adaptasjon til styrketrening2 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
SPM 224LedelseMappeevaluering der individuell rapport fra gruppens utviklingsarbeid og en skriftlig, teoretisk basert gruppeoppgave inngår. Graderte karakterer. Vektes 33 % og 67 %.
VMS 200Vitenskapelig metode og statistikk

Mappe som inneholder 2 gruppebesvarelser. Bestått/Ikke bestått.
4 timers individuell skriftlig eksamen i metode og statistikk. Bestått/Ikke bestått.