Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2008-2009   
   
   
  
SPM 213 Organisasjon i teori og praksis  10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet tar for seg idrettens organisasjoner, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) med underliggende ledd. Relevant norsk og internasjonal forskning om idrettsorganisasjoner skal gi forståelse av hvordan organisasjonene fungerer samt hvordan beslutninger fattes og implementeres.

Undervisningen avsluttes med fulltids praksis. Studenten får veiledning på praksisstedet. 
Faktaboks
EmnekodeSPM 213
EmnenavnOrganisasjon i teori og praksis
Studiepoeng10 sp
AnsvarligBerit Skirstad
TidspunktHele året
Forkrav4 timers skoleeksamen i forvaltning og saksbehandling SPM 217 skal være bestått før studentene kan ta praksis.
Mål

Studenten skal:

  • Gjøre rede for oppbygning, funksjon og virkemåte for NIF, underliggende ledd og samhandlende organisasjoner
  • Innhente, vurdere og drøfte grunnleggende forskning om idrettsorganisasjoner
  • Forstå og vurdere hva som særpreger frivillige organisasjoner i forhold til andre typer organisasjoner
  • Ha faglig, organisatorisk og administrativ erfaring fra offentlig og privat kultur- og idrettsforvaltning.
Organisering og arbeidsformer
Studentaktivitet vektlegges. Praksis består av to uker i offentlig og tre uker i privat kultur- og idrettsforvaltning. Praksis kan bare tas i de oppsatte perioder. Det utarbeides en liste over godkjente praksissteder. Studenter kan etter søknad få mulighet til å gjennomføre praksis annet sted. Normalt blir to studenter plassert på samme praksisplass. Samlet får de ca 10 timer veiledning pr uke, studentene skal følge normal arbeidstid på praksisstedet.
Vurdering
Individuell eksamen, 4 timer. Gradert karakter.
Mappe med to individuelle innleveringer av praksisrapporter fra hvert praksissted. Bestått/ikke bestått
Kjernelitteratur

Archetti, Eduardo P. (2003): Den norske "idrettsmodellen" : et kritisk blikk på sivilt samfunn i Norge. - I: Norsk antropologisk tidsskrift. - Vol. 14 , nr. 1, s.  8-15. - (Biblioteket har ikke dette tidsskriftet).

Augestad,P., Bergsgard,N.A., Hansen,A.Ø. (2006): The institutionalization of an elite sport organization in Norway: the case of "Olympiatoppen". - In:  Sociology of Sport Journal. - Vol. 23, s. 293-313. - Biblioteket har dette tidskriftet elektronisk: http://lenkeserv.bibsys.no/lenkeserv/action/serv?id=040038537&bib=ta 

Brekke, Jan-Paul (2003): Utenfor løypa? : forsøk med direkte medlemskap i Norges snowboardforbund. - Oslo : Institutt for samfunnsforskning. - (Rapport / Institutt for samfunnsforskning ; 2003:3)
BIBSYS Ask

Cousens, L. (1997): From diamonds to dollars: The dynamics of change in AAA baseball franchises. - In. Journal of Sport Management. - Vol. 11, s. 316-334. - Biblioteket har dette tidsskriftet elektronisk.

Enjolras, Bernard (2005): Norsk idrett : organisering, fellesskap og politikk / Bernard Enjolras, Ørnulf Seippel, Ragnhild Holmen Waldahl. - Oslo : Akilles.
BIBSYS Ask

Femtehjell, Svein (2007): Kronikk: Er ledelse mulig i norsk idrett?
http://www.sportsanalyse.no/wip4/kronikk_ledelse_mulig_norsk_idrett/d.epl?id=186031

Gammelsæter, Hallgeir and Jakobsen, Stig-Erik (2008): Models of organization in Norwegian professional soccer. - In: European Sport Management Quarterly. - Vol. 8 (1), s. 1-25. - Biblioteket har dette tidsskriftet elektronisk.

Hoye, Russell (2007): Sport governance / Russell Hoye and Graham Cuskelly. - Oxford : Elsevier. - (Sport management series). - Foreleser oppgir kapitler.
BIBSYS Ask 

Wollebæk, Dag (2000): Frivillig innsats / Dag Wollebæk, Per Selle og Håkon Lorentzen. - Bergen :  Fagbokforl.
BIBSYS Ask

Finansieringen av statlig idrettspolitikk : kartlegging, vurdering og forslag til tiltak for bedre måloppnåelse : rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg. - Oslo : Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingen, 2003. - (Sundberg-utvalget).
BIBSYS Ask

Kulturdepartementet (1999): Idrettslivet i endring : om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet. - [Oslo] : Departementet. - (St.meld ; nr 14 (1999-2000))
BIBSYS Ask

Kulturdepartementet (1997): Om statens forhold til frivillige organisasjoner. - Oslo. - (St.meld. ; nr 27 (1996-97))
BIBSYS Ask

Kultur- og kirkedepartementet (2007): Frivillighet for alle. - Oslo : Kulturdepartementet. -(St.meld. ; nr. 39(2006-2007))
BIBSYS Ask

Parent, Milena M., Seacuteguin, Benoit (2007):  Factors that led to the drowning of a World Championship Organizing Committee: a stakeholder approach. - In: European sport management quarterly. - Vol. 7 (2), s. 187- 212. - Biblioteket har dette tidsskriftet elektronisk.

Steen-Johnsen, K., Kierkegaard, K. Lund (2008): The history and organisation of fitness exercise in Norway and Denmark. - Forthcoming. - Special issue on Scandinavian Sport in Sport and Society.

Steen-Johnsen, K.S & Hanstad, D.V. (2007): Idrettens komplekse maktspill. - I: Samtiden. - Vol. 4, s. 96-106. - Tilgjengelig internett: http://www.sportsanalyse.no/wip4/idrettens_komplekse_maktspill/d.epl?id=182755

Skaset, Hans B. (2008): Idrettstinget: representant for en forgangen tid? - Tigjengelig på internett: http://www.sportsanalyse.no/wip4/idrettstinget_-_representant_forgangen_tid/d.epl?id=188880

Skaset, Hans B. (2007): Kommentar: Profesjonelle blant amatører. - Publisert på Sportsanalyse 7.12.2007. - Tilgjengelig på internett: http://www.sportsanalyse.no/wip4/kommentar_profesjonelle_blant_amatoerer/d.epl?id=185782

Skaset, Hans B. (2007): Rekruttering av styreleder og styremedlemmer innenfor NIF. - Publisert på Sportsanalyse 16.11.2007. - Tilgjengelig på internette:
http://www.sportsanalyse.no/wip4/list.epl?cat=11626

Skaset, Hans B. (2007): Særforbundenes ledelsesutfordring. - Publisert på Sportsanalyse 31.10.2007. - Tilgjengelig på internett:  http://www.sportsanalyse.no/wip4/saerforbundenes_ledelsesutfordring/d.epl?id=179995