Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
Master i idrettsfysioterapi 
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
Master i idrettsfysioterapi
Programansvarlig
Grethe Myklebust
Innledning

Mastergradsstudiet i idrettsfysioterapi skal kvalifisere for selvstendig og vitenskapelig arbeid med faglige problemer og oppgaver innen idrettsfysioterapi. Studiet danner grunnlag for doktorgradsstudier innen fagområdet idrettsfysioterapi. Masterstudiet er et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innenfor ett utvalgt emne av faget.

Ved NIH forstås idrett i utvidet forstand som ulike former for menneskelig bevegelsesaktivitet: organisert idrett, kroppsøving, friluftsliv, lek, dans, trening og mosjon. Idrettsfysioterapi omfatter forebygging, behandling og rehabilitering av skader og sykdommer som kan oppstå i forbindelse med deltakelse i alle former for fysisk aktivitet, fra barn og unge til den eldste del av befolkningen, i aktiviteter fra lek og mosjon til konkurransenivå. Idrettsfysioterapeuter benytter først og fremst aktiv rehabilitering i sin tilnærming og bygger sin intervensjon på et teorigrunnlag fra forskningsbasert kunnskap innen motorisk læring og kontroll og treningsvitenskap (dose-responsforhold). Idrettsfysioterapeuter har som målsetting å opprettholde det fysiske aktivitetsnivået under skade- og rehabiliteringsperioder gjennom alternativ trening og raskest mulig tilbakeføring til et optimalt aktivitetsnivå. Idrettsfysioterapeuter har også en viktig rolle innen helsesektoren gjennom kunnskap om hvordan fysisk aktivitet kan brukes innen helsefremmende og forebyggende arbeid på alle nivåer i samfunnet.

Masterstudiet i idrettsfysioterapi er finansiert gjennom midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Mål for utdanning

Studiet har som mål å gi studenten en høyere vitenskapelig utdanning innen idrettsfysioterapi med faglig fordypning, hvor studenten skal gjennomføre et selvstendig FoU-arbeid (masteroppgave). Studiet skal kvalifisere for selvstendig arbeid med faglige problemer og oppgaver, gi adekvat kunnskap og ferdigheter for klinisk arbeid med forebygging, behandling og rehabilitering av idrettskader, samt til å fortsette studier på doktorgradsnivå.

Studentene skal gjennom studiet tilegne seg:

  • Innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske emner knyttet til forskning i idrettsfysioterapi.
  • Kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder og erfaring med å arbeide selvstendig og kritisk med forskningsproblemer innen idrettsfysioterapi.
  • Faglig og fagteknisk kunnskap som setter dem i stand til selv å utføre forskning og foreta vurdering av egne og andres forskningsarbeider.
  • Faglig og klinisk fordypning i idrettsfysioterapi slik at de fyller basiskravene til spesialisttittel i idrettsfysioterapi.
Fagområder, emner og studiepoengfordeling

- MAS 400 Vitenskapsteori (5 sp)
- Velg 2 emner à 5 studiepoeng
- MAS 401 Kvantitative metoder (5 sp)
- MAS 402 Statistikk (5 sp)
- MAS 403 Intervju og feltarbeid (5 sp)
- MAS 404 Kildegransking, dokument- og billedanalyse (5 sp)
- MAS 510 Idrettsfysioterapi (20 sp)
- MAS 515 Klinisk idrettsfysioterapi (20 sp)
- Selvvalgt emne (20 sp)
- MAS 480 Prosjektplan (5 sp)
- MAS 590 Masteroppgave (40 sp)

Emner

MAS 400 Vitenskapsteori (5 sp)
Studentene skal få en grunnleggende innføring i sentrale vitenskapsteoretiske problemer og posisjoner, med relevans for idrettsforskning. Studentene skal være i stand til å gjøre rede for og kunne vurdere kritisk vitenskapsteoretisk bakgrunn i ulike typer forskningsarbeid, og i egne arbeider.

MAS 401- 404  Kvantitative metoder, Statistikk, Intervju og feltarbeid, Kildegransking, dokument- og billedanalyse  (à 5 sp)
Studentene skal tilegne seg videregående kunnskap, forståelse og innsikt i bruk av statistiske og/eller vitenskapelige metoder innenfor idrettsforskning. På dette grunnlag skal studentene bli bedre i stand til kritisk å vurdere metode/statistikkbruk i ulike rapporter og planlagte forskningsoppgaver. Studentene må velge 2 emner. Studenttilstrømning og resurssmessige forhold vil være avgjørende for om alle emner tilbys.

MAS 510 Idrettsfysioterapi, MAS 515 Klinisk idrettsfysioterapi, MAS 410 - 475 Selvvalgt emne (à 20 sp)

De idrettsfysioterapifaglige og idrettsfaglige emnene tar sikte på å gi studentene:

  • Innsikt i problemstillinger, teorier og metoder fra idrettsfysioterapifaglige og utvalgte idrettsfaglige områder.
  • Grunnlag for arbeid med masteroppgaven.
  • Mindre skriftlige arbeider, muntlige presentasjoner, feltarbeid, ekskursjoner og praksis kan legges inn som en del av undervisningen.

Studentene skal ha to hovedemner i idrettsfysioterapi og klinisk idrettsfysioterapi, og velge en selvvalgt idrettsfaglig emne. Tilbudet av selvvalgte emner kan variere fra år til år. Studenttilstrømning og ressursmessige forhold vil være avgjørende for tilbudet. De idrettsfaglige emnene er temabasert og bygger ikke på hverandre. Det fastsettes egne fagkrav fra lavere grad for deltagelse på fagemnene. Søkere som er tatt opp til master i idrettsfysioterapi er kvalifisert for fagemnene fysisk aktivitet og helse, biomekanikk, fysisk aktivitet og funksjonshemning. Søkerne kan også ut fra ønske og faglig kompetansekrav velge mellom de øvrige fagemnene som tilbys på masternivå ved NIH.

MAS 480 Prosjektplan (5 sp)
Studentene skal utarbeide en prosjektplan for arbeidet med masteroppgaven. Prosjektplanen skal bestå av en tittelside med studentens navn, tittel på mastergradsoppgaven og navn på veileder. Prosjektplanen skal for øvrig bestå av; Innholdsfortegnelse, bakgrunn for prosjektet, tidligere forskning - teori, egne problemstillinger, metode, tidsplan og ressursbruk og referanseliste. Prosjektplanen skal ikke overstige 10 maskinskrevne sider (Skriftstørrelse 12 pkt Times New Roman, linjeavstand 1.5) eksklusive tittelside, innholdsfortegnelse og referanseliste.

MAS 590 Masteroppgave (40 sp)
I denne delen av studiet skal studenten planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig FoU-prosjekt. Studentene skal gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegne seg:

  • Metodisk og faglig innsikt innen et avgrenset fagområde.
  • Erfaring i å planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt og å gi en kritisk og selvstendig fremstilling av prosjektet.

Omfanget av arbeidet med masteroppgaven bør være slik at den kan gjennomføres innen normert studietid. Masteroppgaven skal skrives på norsk eller i form av en vitenskapelig artikkel på engelsk med veileder som medforfatter.

Organisering og arbeidsformer

Studiet vil være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer avhengig av hvilke emner som velges. Det betyr en veksling mellom forelesninger, egenstudier, arbeid i store og små grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid både muntlig og skriftlig, for eksempel resymé og kritisk analyse av pensumartikler, prosjektrapporter og gruppeoppgaver. Det legges noe vekt på opplæring ved bruk av IKT.

Veiledning
Hver student skal ha oppnevnt veileder. Veileder tildeles av det fagmiljø hvor studenten skal være tilknyttet når masteroppgaven skal gjennomføres. Det gis inntil 40 timer veiledning knyttet til prosjektplan og masteroppgave. Ved inngåelse av veilederforholdet skal det settes opp en avtale mellom veileder og student der begges plikter og rettigheter er nærmere definert.

Vurdering - Obligatoriske emner:
EmnekodeEmnenavnVurdering
MAS 400VitenskapsteoriEn skriftlig redegjørelse over vitenskapsteoretiske utfordringer knyttet til en idrettsfaglig problemstilling. Redegjørelsen skal bearbeides i løpet av emnet og leveres inn etter nærmere angitt tidsfrist. Omfang: maks 5 sider med 1 1/2 linjeavstand. Redegjørelsen vurderes til bestått/ikke bestått.
MAS 480ProsjektplanProsjektplanen skal være godkjent av veileder og vurderes til bestått/ikke bestått.
MAS 590Masteroppgaven

Studentene skal vurderes etter gradert karakterskala. Karakteren på masteroppgaven fastsettes ut fra en samlet vurdering av masteroppgaven og det offentlige forsvaret av denne. Under det offentlige forsvaret av masteroppgaven skal studenten innledningsvis gi en presentasjon av masteroppgaven på 10-15 minutter. Samlet tid anslås til ca. 1 time. Studenten skal etter muntlig eksaminasjon få en muntlig redegjørelse for fastsatt karakter.

Masteroppgaven kan alternativt leveres som en vitenskapelig artikkel. Se nærmere beskrivelse under "Organisering og arbeidsformer".

Eksamenskommisjonen skal bestå av 3 personer; veileder, en intern og ekstern sensor. Dersom masteroppgaven skrives som en artikkel med veileder som medforfatter, skal veileder ikke delta i eksamenskommisjonen.

Vurdering - Metode og statistikk - det skal velges 2 av disse emnene:
EmnekodeEmnenavnVurdering
MAS 401Kvantitative metoderIndividuell skriftlig 3 timer eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått.
MAS 402StatistikkGruppebesvarelse i statistikk i tilknytning til et utlevert case.
2 timers individuell skriftlig eksamen i statistikk.
Innlevert gruppebesvarelse og eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.
MAS 403Intervju og feltarbeidStudentene skal skrive et essay på maksimum 5 sider. Studentene velger selv problemstilling som skal godkjennes av emneleder. Arbeidet vurderes til bestått/ikke bestått.
MAS 404Kildegransking, dokument- og billedanalyseStudentene skal skrive et essay på maksimum 5 sider. Studentene velger selv problemstilling som skal godkjennes av emneleder. Arbeidet vurderes til bestått/ikke bestått.
Vurdering - Obligatoriske emner:
EmnekodeEmnenavnVurdering
MAS 510Idrettsfysioterapi

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.

MAS 515Klinisk idrettsfysioterapi

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurdering - Selvvalgt emne - det skal velges 1 av disse emnene:
EmnekodeEmnenavnVurdering
MAS 410Bevegelsespedagogikk

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

 

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.

MAS 415Idrettssosiologi

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.

MAS 420Idrettshistorie og idrettsfilosofi

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.

MAS 425Friluftsliv

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.

MAS 430Fysisk aktivitet og funksjonshemning

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.

MAS 435Sport Management

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.

MAS 440Kroppsøving i skole og lærerutdanning

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.

MAS 445Sport psychology

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.

MAS 450Idrettsfysiologi

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.

MAS 455Biomechanics and analysis of movement

Written project reports and literature summaries along with oral reviews of papers from the literature will be required each week. These will be evaluated as "bestått" or "ikke bestått".

A final written examination will involve both computational and conceptual analysis related to biomechanical methodology and implications for human movement. The computational parts will be completed during a four hour period with computer access while the conceptual parts will be "take home, open book" responses to questions which will be returned one week later.

The computational part will be weighted 1/3 and the conceptual part 2/3 of the final exam which will receive an overall letter grade.

MAS 460Fysisk aktivitet og helse

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.

MAS 475Coaching

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.