Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Sport Management 
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Sport Management
Programansvarlig
Berit Skirstad
Innledning
Studiet skal gi studenten kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å lede/arbeide i idrettsorganisasjoner, frivillige organisasjoner innen tredje sektor og offentlige kontor som organiserer idrett på alle nivå.
Mål for utdanning

Studentene skal:

  • Kjenne til de institusjonelle strukturene i idrett, ha kunnskap om frivillige, styrer, idrettslagsmedlemmer, media, lovsystemet, offentlige instanser, sponsorer og andre organisasjoner og være i stand til å sette det inn i en samfunnskontekst.
  • Ha kunnskap og ferdigheter til å utarbeide og implementere idrettspolitikk, forberede søknader om penge- og sponsorstøtte, lage kort- og langsiktige samt strategiske planer, sette opp budsjett og styre økonomiske forhold, rådføre seg med medlemmer, eiere og managers.
  • Kunne koordinere aktiviteter, tjenester, anlegg og arrangement.
  • Inneha en grunnleggende forståelse av de vitenskaplige forutsetningene for menneskelig bevegelse og trening i idrett, hvilket de får det første året som er felles for alle Bachelor-retningene.
Fagområder, emner og studiepoengfordeling

Obligatoriske emner 2. år:

SPM 214  Organisasjonsteori (10 sp)
Emnet gir en innføring i grunnleggende organisasjonsteori og diskuterer hvordan denne kan brukes til å forstå ulike typer organisasjoner. Emnet omfatter organisasjonsstruktur, kultur, makt, omgivelser og endring. Emnet gir innsikt i idrettens oppbygning, funksjon og særtrekk.

SPM 215 Politikk og offentlig forvaltning (10 sp)
Offentlig politikk og forvaltning gir innføring i hvordan kommuner, fylkeskommuner og stat fungerer som politisk administrativt organ og hvordan disse samarbeider med frivillige organisasjoner. Kjennskap til forvaltnings- og offentlighetsloven samt innsikt i saksbehandling, må bestås før praksisperioden kan gjennomføres. Teori om hvordan politikk utformes og implementeres.

SPM 221 Ledelse (5 sp)
Ledelse av frivillige organisasjoner. Coaching som ledelsesteknikk. Personalledelse, møteteknikk og egen tidsplanlegging. Innsikt i grunnleggende personalfaglige problemstillinger. Innsikt i interne og eksterne forhold som har betydning for personalspørsmål. Tidsplanlegging. Teambuilding.

SPM 223  Markedsføring, kommunikasjon og media (5 sp)
Basisforståelse av markedsføring av idrett. Markedsføring overfor tilskuere. Markedsføring overfor sponsorer. Kommunikasjonsprosessen; markeds- og intern-kommunikasjon, PR. Journalistikk, kultur- og idrettsstoff i media. PR-arbeid, samfunnskontakt og lobbyisme. Kampanjeplanlegging og kontroll/oppfølging av tiltak.

SPM 240  Økonomistyring I (5 sp)
Regnskapsforståelse - balanse og resultat. Regnskapsanalyse: 1) rentabilitet (avkastning), 2) likviditet (god/dårlig), 3) soliditet (evne til å tåle underskudd) og 4) strømningsanalyse (hvor pengene skaffes til veie og hvor de brukes). Budsjettering: likviditetsbudsjett (inn- og utbetalinger), resultatbudsjett (inntekter og kostnader) og balansebudsjett (eiendeler, gjeld og egenkapital) Budsjetteringsoppgaver løses ved hjelp av regneark

SPM 241  Økonomistyring II (10 sp)
Kunnskap om økonomistyring og økonomiske beslutninger. Kostnader (faste, variable og grensekostnader). Pris som konkurransemiddel. Markedstilpasning. Kalkulasjon forskjellige modeller (selvkost og bidragsmetoden). Kostnadsanalyse (break even).Produktvalg (dekningsbidrag og flaskehalsberegninger). Investeringsteori (nåverdi, internrente, payback, annuitetsprinsipp). Kapitalbehov og Just-in-time filosofi. Nytte-/kostnadsanalyser.
Dette emnet er tilsvarende SPM 340. Emnene går i forskjellige perioder.

SPM 291  Praksis I og II (5 sp)
Totalt 5 uker i praksis, 2 uker i offentlig forvaltning og 3 uker i privat idrettsforvaltning. 100 % fremmøte. Rapport skrives fra de to praksisstedene. Praksis kan kun tas i de oppsatte perioder. Krav: Forvaltningsdelen av SPM 215 Politikk og offentlig forvaltning må være bestått før praksis. 

VMS 200 Metode og statistikk (10 sp)
Emnet har som siktemål å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike vitenskapelige metoder. De skal etter emnet være i stand til kritisk å vurdere skriftlig materiale, innhente data og planlegge enkle undersøkelser. De skal også være i stand til å sammenfatte og illustrere kvantitative data.

Obligatoriske emner 3. år:

SPM 322 Idrettens økonomi (5 sp)
Emnet skal gi grunnleggende forståelse av idretten som særpreget økonomisk aktivitet. Det tar for seg hvordan idrettens marked fungerer og hva som særpreger tilbudet i økonomisk forstand. Som en følge av at idrettens marked og tilbud er spesielle, kreves også spesielle økonomiske reguleringsstrategier. Emnet skal gi innsikt i dette. Arbeid med strategisk økonomisk tenkning innenfor den organiserte idretten på ulike nivå vil ha en sentral plass.

SPM 330  Idrettsanlegg (5 sp)
Planformer, planapparat og planprosess. Sektorplan for idrett og friluftsliv. Samordning av anlegg, flerbruksanlegg. Ulike anleggstyper, omfang og bruk. Anleggstilpasning til ulike grupper, f.eks. funksjonshemmede. Nærmiljøanlegg. Tilrettelegging for friluftsliv.

SPM 350  Idrett og jus (5 sp)
Saksbehandling i straffe- og forvaltningssaker i idretten. Kontrakter (herunder sponsorkontrakter) i idretten. Erstatning i idretten. Skatt og idrett. Straff og idrett. Ytringsfrihet og idretten. Forholdet til de alminnelige domsstoler.

SPM 390 Fordypningsoppgave (15 sp)
Emnet innebærer arbeid med en selvvalgt problemstilling relatert til ett, eller flere av hovedtemaene i SPM. Fordypningsoppgaven skal være i tilknytning til praksisfeltet. Problemstillingen skal leveres innen fastsatt frist og godkjennes av fagansvarlig. Det gis innføringstime, og er satt av tid til godkjenning av problemstilling. Godkjent problemstilling er en forutsetning for å få oppgaven vurdert. Oppgaven bør være et litteraturstudium, med teoretisk tydeliggjøring av kunnskap som er brukt. Oppgaven skal ikke være et eget empirisk arbeid.

Anbefalt valgbare emner 3.år:

SPM 310  Prosjektledelse (5 sp)
Planlegging og gjennomføring av et arrangement. Hvem gjør hva, når, hvor og hvordan i et arrangement.

SPM 321  Organisering av idrett internasjonalt (10 sp)
Globalisering. Forholdet mellom internasjonale og nasjonale idrettsorganisasjoner
Internasjonale idrettsorganisasjoner (IOC, EOC, ANOC, ENGSO, WADA og de største internasjonale særforbund). Statlig idrettsorganisering (EU, Europarådet, FN og UNESCO).

SPM 360 Sportsjournalistikk (5 sp)
Emnet skal gi innblikk i hvordan sportsjournalistikk formidler idretten. Studentene vil bli satt inn i journalistikk som yrke og verktøy. I tillegg til kunnskap om medienes arbeidsmetoder og  forholdet mellom idrett og medier, skal emnet gi kunnskap i praktiske ferdigheter innenfor journalistikk.

IIS 213  Gruppepsykologi i idrett (5 sp)
Grunnleggende innføring i gruppedynamiske fenomener og prosesser i idrettsgrupper. Innsikt i og forståelse for samspill i grupper, egen rolle i grupper og hvordan en aktivt kan påvirke ulike gruppeprosesser.

IIS 215 Anvendt idrettspsykologi I (5 sp)
Teoretisk perspektiv på treningslæren hvor de psykiske og sosiale faktorer i treningsvirksomheten vektlegges. Anvendt idrettspsykologi tilfører ett av flere teoretiske perspektiver i trenerens planlegging, tilrettelegging, organisering, gjennomføring og evaluering av treningsvirksomhet. Anvendt treningspsykologi i treningslæren bygger på så vel forskning som erfaringsbasert kunnskap relatert til metodisk regulering av fysisk og psykisk belastning basert på motivasjon, konsentrasjon og repetisjon.

IIS 240  Idrett, etikk og filosofi I (5 sp)
Sentrale idrettsfilosofiske problemstillinger, begrep og teoretiske perspektiv

IIS 310 Olympisk historie og ideologi (5 sp)
Emnet gir en innføring i olympisk historie og ideologi med vekt på de moderne olympiske leker fra 1896 til i dag.

IIS 315 Anvendt idrettspsykologi (10 sp)
Emnet skal gi en utvidet kunnskap om idrettspsykologisk veiledning av barn, unge og voksne utøvere som driver med idrett. Studentene vil gjennom emnet også jobbe med sin egen utvikling både i form av presentasjoner, diskusjoner og rollespill. Viktige tema er motivasjon og hvordan man kan tilrettelegge et konstruktivt motivasjonsklima. Studentene skal lære om stresshåndtering, kilder til stress og strategier og teknikker for å takle stress. Et annet vesentlig tema er coaching tilpasset alder, kjønn og type idrett. Studentene skal også kjenne til symptomer på utbrenthet og psykologiske aspekter ved skade. De vil også få en innføring i ulike psykofysiologiske aspekter ved fysisk aktivitet og prestasjon. Til sist vil etiske aspekter ved idrettspsykologisk veiledning bli behørig omhandlet.

IIS 350 Idrettens skyggesider (5 sp)
Emnet vil ta opp samfunnsvitenskapelige problemstillinger knyttet til negative sider ved dagens idrett.

Vurdering - Obligatoriske emner 2. år:
EmnekodeEmnenavnVurdering
SPM 214Organisasjonsteori

Gruppeprosjekt: Arbeid, aktivitet og resultater knyttet til arbeidet med case teller 1/3 av karakteren.

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, varighet 1 uke. Hjemmeeksamen teller 2/3 av karakteren.

SPM 215Politikk og offentlig forvaltning

Individuell mappeinnlevering, med vekt på saksbehandling, som bedømmes til bestått/ikke bestått som skal være bestått før praksis.
Muntlig gruppeprestasjon med vekt på politikkteoriene, med gradert karakter som teller 1/2 av karakteren i emnet.
Individuell skriftlig eksamen 3 timer som teller 1/2.

SPM 221LedelseMappeevaluering (2 oppgaver) på gruppenivå. En gruppeoppgave til bestått/ ikke bestått og en med gradert karakter.
SPM 223Markedsføring, kommunikasjon og mediaInnlevert gruppeoppgave som vurderes med gradert karakter.
SPM 240Økonomistyring IMappeinnlevering av et oppgavesett som må bestås.
3 timers individuell skriftlig eksamen med gradert karakter.
SPM 241Økonomistyring IIMappeinnlevering med graderte karakterer som teller 1/4.
4 timers skriftlig eksamen som teller 3/4.
SPM 291Praksis I og II

Praksis er obligatorisk. Fravær av praksis må tas igjen etter avtale med veileder. Studenten skal utarbeide en praksisrapport i to eksemplarer. Denne vurderes til bestått/ikke bestått.

Studenter som ikke består ved 1. gangs innlevering, kan bearbeide rapporten og levere den inn til ny bedømming innen 4 uker fra 1. gangs sensur er offentliggjort.

VMS 200Vitenskapelig metode og statistikkGruppebesvarelser.
3 timers individuell skriftlig eksamen i metode og statistikk.
Gruppebesvarelser og skriftlig eksamen vurderes samlet til bestått/ikke bestått.
Vurdering - Obligatoriske emner 3. år:
EmnekodeEmnenavnVurdering
SPM 322Idrettens økonomi3 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
SPM 330IdrettsanleggGruppearbeid med gradert karakter.
SPM 350Idrett og jus3 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.
SPM 390FordypningsoppgaveIndividuell skriftlig oppgave på maksimalt 25 sider. Gradert karakter.
Vurdering - Anbefalte valgbare emner 3. år:
EmnekodeEmnenavnVurdering
SPM 310Prosjektledelse80 % obligatorisk frammøte og bestått rapport.
SPM 321Organisering av idrett internasjonaltIndividuell muntlig eksamen med gradert karakter. Studenten må dessuten medvirke i et idrettspolitisk seminar som vurderes individuelt til bestått/ikke bestått.
SPM 330IdrettsanleggGruppearbeid med gradert karakter.
SPM 360Sportsjournalistikk

Studentframføring (i løpet av emnet). Bestått/ikke bestått.

Gruppeoppgave der studentene lager avis/magasinreportasje fra et idrettsarrangement. Det vektlegges innhold og presentasjon. Bestått/ikke bestått.

IIS 213Gruppepsykologi i idrettInnlevering av gruppebasert fagartikkel/essay til bestått/ikke bestått.
3 timers individuell eksamen med gradert karakter.
IIS 215Anvendt idrettspsykologi I

Studentene skal levere en skriftlig gruppe oppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Gruppene blir satt opp av emneansvarlig og skal bestå av 3 studenter pr gruppe. Oppgaven skal ikke overstige 15 A-4 sider (1,5 linjeavstand) + referanser. Temaet er selvvalgt men skal godkjennes av emneansvarlig. I tillegg skal studentene ha en skriftlig, individuell eksamen (2t) med gradert karakter. Studentene skal gjennomføre 6 timers lab (3 x 2t) som er obligatorisk (100 %).

IIS 240Idrett, etikk og filosofi I

Et individuelt essay på maksimalt 5 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser. Essayet vurderes med gradert karakter.

IIS 310Olympisk historie og ideologiEt individuelt essay på maksimalt 5 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser. Essayet vurderes med gradert karakter.
IIS 315Anvendt idrettspsykologi II

Studentene skal gjennomføre en skriftlig, individuell oppgave med gradert karakter på tema som skal forhåndgodkjennes av emneansvarlig. I tillegg skal studentene legge fram i plenum et gruppearbeid (maks 3 studenter pr gruppe) på selvvalgt tema (bestått/ikke bestått).

IIS 350Idrettens skyggesiderEn ukes skriftlig gruppeeksamen hvor gruppene trekker oppgave. Besvarelsen bør ikke overstige 10 sider med 1.5 linjeavstand.