Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i friluftsliv 
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i friluftsliv
Programansvarlig
Ivar Mytting
Innledning

Videreføring av ulike tradisjoner i friluftsliv som et sentralt innhold i fritidslivet, forutsetter i økende grad at det legges til rette for og stimuleres til aktivitet. Med utdanningsreformene på 1990-tallet har friluftsliv fått en mer selvstendig plass i grunnskolens, den videregående skolens og i lærerutdanningens læreplaner. I tillegg er det behov for fagkompetanse ved de mange folkehøgskoler som har spesialisert seg innen friluftsliv, og innen forebyggende helsearbeid og rehabilitering. Innen friluftslivsorganisasjonene, naturbasert reiseliv og i natur- og friluftslivsforvaltningen er det også et økende behov for folk med høgere utdanning innen friluftsliv.

Studiets primære siktemål er likevel å kvalifisere for profesjonelt arbeid som pedagog (lærer og veileder) innen forskjellige områder av friluftsliv, med vekt på tilrettelegging for (natur)opplevelser og læring rettet mot et bredt spekter av målgrupper. Studiet gir imidlertid også muligheter for spesialisering innen ulike områder av friluftsliv. Bachelorutdanningen i friluftsliv tar videre sikte på å gjøre studentene fortrolig med forskningsbasert kunnskap om friluftsliv, samt utvikle studentenes evne til kritisk, analytisk og selvstendig tenkning omkring friluftslivets plass og betydning i det norske samfunnet og i opplæringssystemet. I Bachelorutdanningen i friluftsliv er det innebygd en skikkethetsvurdering (se egen kravsliste) som kvalifiserer studenten for profesjonelt arbeid med undervisning og ledelse i forskjellige naturmiljøer.

Mål for utdanning

Studentene skal:

 • Kunne beherske grunnleggende ferdigheter i det allmenne friluftsliv i skog, på vann, ved kysten og på fjellet.
 • Ha kunnskap om og forutsetninger for å ferdes trygt som (vei)leder for grupper med ulike forutsetninger i ulike naturmiljøer.
 • Ha fagdidaktisk kunnskap og ferdighet i å tilrettelegge for, lede og vurdere opplevelse og læring for varierte grupper i ulike naturmiljø.
 • Ha kunnskap om, vise innsikt i og evne til kritisk vurdering av verdier og holdninger som preger vår levemåte og forskjellige former for friluftsliv, samt de konsekvenser disse har for forholdet mellom menneske, natur, kultur og samfunn.
 • Kunne arbeide selvstendig og i samarbeide med andre, samt ha kunnskap om og vise forståelse for prosessorientert samarbeidslæring.
 • Ha kunnskap om og forståelse for friluftsliv som samfunnsvitenskapelig forskningsområde, samt erfaring med FOU-arbeid i friluftsliv.
 • Være kompetent til for å arbeide som en refleksiv veileder i friluftsliv.
Fagområder, emner og studiepoengfordeling

Studiet er inndelt i tre hovedområder:

 1. Friluftslivslære
 2. Friluftslivspedagogikk og didaktikk
 3. Friluftsliv, kultur og samfunn
Organisering og arbeidsformer
Studiet er prosessorientert, der studentene gis et betydelig ansvar for egen læring og tilretteleggingen av denne. Undervisningen legger derfor vekt på studentaktive og problembaserte arbeidsformer, der en samtidig tar sikte på å integrere emner fra de ulike fagområdene. En rekke praktiske opplegg og turer utgjør rammene for arbeidet med å utvikle egne faglige og fagdidaktiske ferdigheter og kunnskaper, de utgjør en læringsarena der teori kan anvendes og prøves gjennom praksis. Opplevelser og erfaringer fra praksisfeltet reiser spørsmål og problem som det arbeides med i den videre utviklings- og refleksjonsprosessen. Denne prosessen støttes av lærerstyrt undervisning i form av forelesninger, seminar og veiledning, og som knytter an til individuelle studieoppgaver, gruppeoppgaver og øvingspraksis.
Studiet forutsetter at studentene har erfaringer fra friluftsliv, og er vant til å ferdes ute i all slags vær året rundt. Studentene må være forberedt på en arbeidssituasjon der mye av undervisningen er lagt til turer og feltkurs utenom NIH, over flere dager og med døgnkontinuerlig virksomhet. Mye av virksomheten er knyttet til å arbeide prosessorientert i grupper.
Oversikt over obligatoriske emner 2. år:
EmnekodeEmnenavnStudiepoengInnledning
FLL 215Skog og vann10 sp

Skog og vann finner vi på de aller fleste steder hvor det er bosatt mennesker i Norge. Skog og vann har derfor en særstilling i det friluftslivet som folk flest bedriver i hverdagen, med utgangspunkt i nærmiljøet der de bor. Institusjoner som skoler, barnehager, idrettslag, aldershjem eller institusjoner som jobber med rehabilitering og lignende, har også i stor grad skog og vann i sitt nærmiljø. I utviklingen av et friluftsliv for alle, et friluftsliv i hverdagen med enkle midler og et friluftsliv med vekt på miljøforandring og naturopplevelse, er skog og vann en viktig resurs som studentene må lære å utnytte i forhold til eget arbeid med friluftsliv.

FLL 225Kyst10 sp

Norge er et land med en lang og variert kystlinje som åpner for et utall av friluftsmuligheter. Mange av friluftslivsaktivitetene på kysten har røtter i vår felles kulturhistorie. Liv og bosetning langs kysten krevde kunnskaper og ferdigheter som roing, seiling, fisking, tolking av værtegn, strømforhold og navigering for å nevne noe. Gjennom et aktivt friluftsliv på kysten er en med på å videreføre gamle kunnskaper og ferdigheter inn i moderne tid.

FLL 235Fjell10 sp

Tregrensen markerer ikke bare skillet mellom skog og fjell men også skillet mellom hvor folk flest bor eller ikke bor. Slik sett blir fjellet ofte noe en mangler kunnskap om med mindre en oppsøker fjellet, reiser dit og lærer fjellets omskiftelige og ofte uforutsigbare vesen å kjenne. Fjellet rommer mange muligheter for friluftsliv og gode opplevelser, men fjellet stiller også krav til kunnskaper og ferdigheter for at opphold og aktivitet skal kunne omsettes i trygge og gode opplevelser.

FLL 245Friluftslivspedagogikk og -didaktikk10 sp

Kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv er i økende grad blitt et område for formalisert undervisning og læring. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom offentlig debatterte og vedtatte mål for oppdragelse og læring i skoleverket, i frivillige organisasjoner og i helsevesenet, men også gjennom et voksende kommersialisert marked. Emnet friluftslivspedagogikk omhandler begreper og teorier som kan bidra til å kaste lys over problemstillinger og utfordringer knyttet til profesjonalisert undervisning i friluftsliv.
Det kreves kunnskaper om planlegging, gjennomføring og vurdering av, samt begrunnelser for undervisning og læring i/gjennom friluftsliv, men også evne til å kunne drøfte, vurdere og begrunne mål, innhold, arbeidsformer, lærer-/veilederroller og ledelsesformer: Dette er tema for friluftslivsdidaktikken.

Begrepet veiledning står sentralt i studiet, og er uttrykk for en visjon om at den lærer eller leder studiet tar sikte på å utdanne, er en refleksiv friluftslivspedagog som har oppmerksomheten rettet mot "den lærendes behov", og som er opptatt av å utvikle den enkeltes medbestemmelse, ansvar for egen læring og selvstendige vurderingsevne. Samtidig er det en visjon å utvikle den enkeltes reflekterende og kritiske vurderingsevne.

FLL 255Friluftsliv, kultur og samfunn I10 sp

Kunnskap om hvordan friluftsliv er sosialt og kulturelt konstruert i det norske samfunnet, er en forutsetning for profesjonelt arbeid med tilrettelegging og ledelse av oppdragelse og læring i/gjennom friluftsliv. Gjennom kunnskap om de historiske, politiske og sosiale sammenhenger friluftsliv inngår i, skal studentene utvikle evne til refleksjon og kritisk tenkning om forholdet mellom menneske, natur, kultur og samfunn før og nå.

VMS 200Vitenskapelig metode og statistikk10 spEmnet har som siktemål å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike vitenskapelige metoder. De skal etter emnet være i stand til kritisk å vurdere skriftlig materiale, innhente data og planlegge enkle undersøkelser. De skal også være i stand til å sammenfatte og illustrere kvantitative data.
Oversikt over obligatoriske emner 3. år:
EmnekodeEmnenavnStudiepoengInnledning
FLL 345Pedagogisk prosjektoppgave10 sp

Erfaringer studenten har fra praksisfeltet blir lagt til grunn. Spørsmål og problemstillinger som studenten opplever i møtet rundt tilrettelegging for opplevelse, læring og utvikling, utvikles videre gjennom en refleksjonsprosess. Sentralt står arbeidet med prosjektoppgaven. Arbeidet skal være praksisrelatert (enten ved at det "henter" sine problemstillinger fra praksis, eller tar sikte på å belyse praksiserfaringene teoretisk). Arbeidet er knyttet til FLL 365 Friluftslivspedagogikk og -didaktikk, og vil anvende og videreutviklede teoretiske perspektiv fra dette området.

FLL 365Friluftslivslære I20 sp

Undervisningen består dels av faglig, dels fagdidaktiske komponenter. Studenten skal videreutvikle kunnskap og ferdigheter knyttet til former for friluftsliv som knytter seg til miljøene Skog og Vann, Fjell og Kyst, til et høyt faglig nivå. Det legges vekt på å videreutvikle følgende kompetanseområder:

 • Fagkompetanse i friluftslivslære.
 • Formidlingskompetanse.
 • Relasjonskompetanse.

Viktige fagtema er turformer og aktiviteter, sikkerhet og ansvar, friluftsliv/kultur/samfunnstema, fagdidaktikk/pedagogikk, praktisk-pedagogisk opplegg for ulike grupper, samarbeid og ledelse. Arbeidet forutsetter en videreutvikling av kunnskap om natur og miljø og naturbrukstradisjoner. Natur- og kulturelementer er integrert i undervisningen.

Undervisningen er integrert med FLL 345 Pedagogisk prosjektoppgave: Sentrale problemstillinger relevante for pedagogisk arbeid med friluftsliv, videreutvikles gjennom FoU arbeidet som inngår i denne modulen.

Oversikt over valgbare anbefalte emner:
EmnekodeEmnenavnStudiepoengInnledning
FLL 355Outdoor Experiential Education, Culture and Society10 ECTS

In this course the main focus will be to investigate the concept of outdoor life, and to critically address key issues in outdoor life/outdoor education philosophy and practice. Theory addresses social, historical and cultural influences on outdoor life, as well as the role of outdoor life in relation to values and attitudes concerning environment and sustainability. It aims to develop a deeper understanding of theoretical positions and their implications for outdoor education/outdoor life as well as the ability to critically analyse and reflect on principles for professional practice.

FLL 360Research Project10 ECTS

This course aims to further develop the student's understanding of outdoor life, as well as outdoor life education in the student's home country. It provides the participating student with an opportunity to identify, reflect on and explore a topic that has implications for his/her own professional development.

The student will chose a topic of special interest  to investigate further through completion of a project work, where the theoretical and the practical perspectives can be brigded. The topic should address one ore more of the following perspectives: Cultural, historical, political or pedagogical. The work will be outlined in an essay.

FLL 370Friluftslivslære II10 sp

Undervisningen i dette emnet er lagt opp slik at en kan sikte seg inn mot en profesjon i arbeidet med friluftsliv. En kan velge å fordype seg i problemstillinger knyttet til didaktisk arbeid med friluftsliv i skolen, didaktisk arbeid med friluftsliv i reiselivet eller didaktisk arbeid i en rehabiliteringssammenheng.

Gjennom praksis og fagdidaktiske oppgaver vil studentene få erfaring i veilederrollen og utvikle kompetanse for å utøve pedagogisk arbeid med friluftsliv i valgte fordypningsområde.
Det legges vekt på å videreutvikle følgende kompetanseområder:

 • Fagkompetanse i friluftslivslære knyttet til valgte fordypningsområde.
 • Formidlingskompetanse knyttet til valgte fordypningsområde.
 • Relasjonskompetanse knyttet til valgte fordypningsområdet.

Det legges vekt på å se viktige fagtemaer i relasjon til det valgte fordypningsområde. Fagtemaene vil være turformer og aktiviteter, sikkerhet og ansvar, friluftsliv/kultur/samfunn, fagdidaktikk/pedagogikk, praktisk-pedagogisk opplegg for valgte gruppe, samarbeid og ledelse.

V urdering - Obligatoriske emner 2. år:
EmnekodeEmnenavnVurdering
FLL 215Skog og vann

Det vil bli gjort en samlet vurdering, hvor mappe, og prosessevaluering av kunnskaper og ferdigheter i henhold til kravslister, vil danne grunnlag for en gradert karakter.

I mappen inngår:

 • Egen utviklingsplan, hvor studenten utarbeider en plan for egen læring og utvikling av kompetanse.
 • To kravslister hvor studenten vurderer egne kunnskaper og ferdigheter i forkant og etterkant av høst og vinterperioden. Det vil bli gitt en egen skriftlig eller muntlig tilbakemelding fra faglærer på dette.
 • To refleksjonsnotater som leveres i etterkant av høstperioden og vinterperioden. I refleksjonsnotatet skal studentene reflekterer over egen læring og læreprosess, og dra paralleller mellom egen utviklingsplan og kravslister. Studentene vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding fra faglærer.
 • Turplan, for dem som velger skog og vann på egenferd.
 • Dokumentasjon på fire gjennomføringer i "ukens orienteringsløype".
 • En gruppeoppgave knyttet til natur og kulturtema.

I tillegg kreves følgende kurs bestått for å få godkjent emnet:

 • Bestått grunnkurs i hjerte lungeredning (HLR).
 • Bestått livredningsprøve.
 • Det stilles krav om 100 % oppmøte og deltakelse på alle ferder, dette gjelder også planlegging og evaluering.
FLL 225Kyst

Det vil bli gjort en samlet vurdering, hvor mappe og prosessevaluering av kunnskaper og ferdigheter i henhold til kravslister, vil danne grunnlag for en gradert karakter.

I mappen inngår:

 • Egen utviklingsplan, (to samlingsspesifikke planer) hvor studenten utarbeider planer for egen læring og utvikling av kompetanse.
 • To refleksjonsnotater som leveres i etterkant av høstperioden og vårperioden. I refleksjonsnotatet skal studentene reflekterer over egen læring. Studentene vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding fra faglærer.
 • Ferdighetsoppgave knyttet til kystfriluftsliv, oppgaven fremlegges som gruppeoppgave i periode 4.
 • Det stilles krav om 80 % oppmøte og aktiv deltakelse på alle praktiske emner, dette gjelder også planlegging og evaluering.
 • Bestått båtførerprøve.
FLL 235Fjell

Det vil bli gjort en samlet vurdering, hvor mappe og prosessevaluering av kunnskaper og ferdigheter i henhold til kravslister, vil danne grunnlag for en gradert karakter.

I mappen inngår:

 • Egen utviklingsplan, hvor studenten utarbeider en plan for egen læring og utvikling av kompetanse.
 • To kravslister hvor studenten vurderer egne kunnskaper og ferdigheter i forkant og etterkant av høst og vinterperioden. Det vil bli gitt en egen skriftlig eller muntlig tilbakemelding fra faglærer på dette.
 • To refleksjonsnotater som leveres i etterkant av høstperioden og vinterperioden. I refleksjonsnotatet skal studentene reflekterer over egen læring og læreprosess, og dra paralleller mellom egen utviklingsplan og kravslister. Studentene vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding fra faglærer.
 • En turplan, for dem som velger skog og vann på egenferd.
 • En Praksisrapport.
 • En kunnskapsprøve knyttet til natur og kulturtema.

Det stilles krav om 100 % oppmøte og deltakelse på alle ferder, dette gjelder også planlegging og evaluering.

FLL 245Friluftslivspedagogikk og -didaktikk

Gruppevis (grupper på to studenter) utarbeiding av essay over oppgitt tema, med muntlig framføring.
Gruppevis (grupper på to studenter) planlegging, gjennomføring og evaluering av et undervisningsopplegg.

Samlet vurdering (mappeevaluering), gradert karakter.

FLL 255Friluftsliv, kultur og samfunn I

Individuell hjemmeeksamen over en uke som belyser et gitt tema utformet av faglærer. Sidetallet skal maksimalt være 10, der forside og litteraturhenvisninger kan komme i tillegg. Pkt. str. 12, 1½ linjeavstand. Graderte karakterer.

100 % oppmøte og deltakelse på oppgaveseminar.

VMS 200Vitenskapelig metode og statistikkGruppebesvarelser.
3 timers individuell skriftlig eksamen i metode og statistikk.
Gruppebesvarelser og skriftlig eksamen vurderes samlet til bestått/ikke bestått.
Vurdering - Obligatoriske emner 3. år
EmnekodeEmnenavnVurdering
FLL 345Pedagogisk prosjektoppgave

Skriftlig individuelt arbeid, maks 25 sider A4 skrevet med pkt 12, 1 ½ linjeavstand.
Sitat, referanser og kilder oppgis i hht. APA format, se:  http://www.nih.no/Documents/Bibliotek/Veiledning%20kilder%20-%20revidert.pdf

Gradert karakter.

FLL 365Friluftslivslære IEmnemappen er grunnlaget for vurderingen. Mappen synliggjør studentens totale arbeid med emnet og studentens læringsresultater, læringsprosess og refleksjoner. Mappen leveres som skriftlig dokumentasjon og legges fram muntlig. Gradert karakter.
Vurdering - Anbefalte valgbare emner:
EmnekodeEmnenavnVurdering
FLL 355Outdoor Experiential Education, Culture and Society

The students will submit an assay, maximum 15 pages if individual work, including front page and references, but excluding any appendices. All sources must be accurately cited and referenced using APA format 5th edition. Graded (A - F).

FLL 360Research Project

The students will submit an assay of maximum 15 pages if it is an individual work (maximum 25 pages if a group project), including the front page and references, but excluding any appendices. All sources must be accurately cited and referenced using APA format 5th edition. Graded (A - F).

FLL 370Friluftslivslære IIEmnemappen er grunnlaget for vurdering. Mappen synliggjør studentens totale arbeid med emnet og studentens læringsresultater, læringsprosess og refleksjoner. Mappen leveres som skriftlig dokumentasjon og legges fram muntlig. I mappen foreligger vurderinger fra veileder og øvingslærer på studentens praktiske pedagogiske arbeid i friluftsliv med læringsgrupper. Vurderingene av studentens lærerkompetanse skal taes med i den totale vurdering av studenten. Gradert karakter.