Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i idrett, individ, samfunn 
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i idrett, individ, samfunn
Programansvarlig
Mari Kristin Sisjord
Innledning
Utdanningen i idrett, individ, samfunn bygger på en forståelse av idrett (i en vid forstand av ordet) i forhold til individ/gruppe, samfunn og kultur. Utdanningen er primært bygd opp som en faglig fordypning, men har flere emner med aktualitet for profesjonsutdanningene og for interesserte studenter som tilfredsstiller opptaksbetingelsene. Utdanningen tar sikte på å utdanne idrettsvitere med spesiell innsikt i idrettens betydning for individ og samfunn. Kompetansen er relevant innenfor idrett, skole, organisasjoner, politikk og offentlig byråkrati, den private sektor som arbeider med idrett og helse, og i informasjons- og formidlingsarbeid av ulike slag.
Mål for utdanning

Studentene skal gjennom ulike presentasjonsformer på kritisk og systematisk vis kunne gjøre rede for sentrale sider ved;

  • framveksten av den moderne idretten,
  • forhold mellom idrett, individ og miljø,
  • forhold mellom idrett og samfunn, og
  • forhold knyttet til idrett, etikk og filosofi.
Fagområder, emner og studiepoengfordeling

Obligatoriske emner 2. år:

IIS 210  Foundations of sport and exercise psychology  (5sp)
The objective of the course is to give the student the basic understanding of the possibilities and dynamics of psychology when it is applied to sport and exercise. In addition, the student will learn the psychological bases underpinning individual difference variables in sport and exercise, and understand the experiences of children in sport.

IIS 220  Idrett i historisk perspektiv I (5 sp)
Sentrale idrettshistoriske problemstillinger, begrep og teoretiske perspektiv

IIS 230  Sosiologiske perspektiver på idrett I (5 sp)
Sentrale idrettssosiologiske problemstillinger, begrep og teoretiske perspektiv

IIS 240  Idrett, etikk og filosofi I (5 sp)
Sentrale idrettsfilosofiske problemstillinger, begrep og teoretiske perspektiv

VMS 200 Vitenskapelig metode (10 sp)
Emnet har som siktemål å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike vitenskapelige metoder. De skal etter emnet være i stand til kritisk å vurdere skriftlig materiale, innhente data og planlegge enkle undersøkelser. De skal også være i stand til å sammenfatte og illustrere kvantitative data.

Obligatoriske emner 3. år:

IIS 310 Olympisk historie og ideologi (5 sp)
Emnet gir en innføring i olympisk historie og ideologi med vekt på de moderne olympiske leker fra 1896 til i dag.

IIS 320  Idrett og populærkultur (5 sp)
Emnet vil behandle framstillingen og opplevelsene som blir og har blitt skapt av idrett i populærkulturen; litteratur, film, og musikk m.m.

IIS 350 Idrettens skyggesider (5 sp)
Emnet vil ta opp samfunnsvitenskapelige problemstillinger knyttet til negative sider ved dagens idrett.

IIS 390  Essay  (15 sp)
Emnet innebærer arbeid under veiledning med en selvvalgt problemstilling relatert til ett eller flere av de fire hovedtemaene i IIS. Problemstillingen skal leveres innen fastsatt frist og godkjennes av fagansvarlig. Godkjent problemstilling er en forutsetning for å få veiledning og for å få oppgaven vurdert. Oppgaven bør være et litteraturstudium, ikke et eget empirisk arbeid. Det gis inntil 2 timers veiledning før oppgaven leveres på gitt tidsfrist.

Valgfrie obligatoriske emner:
(Det skal velges emner tilsvarende 30 sp fra disse på 2. året)

IIS 211  Helsepsykologi (5 sp)
Psykologiske faktorer relatert til fysisk aktivitet og deres betydning for helse og sykdom. Psykologiske perspektiver på helse, sammenhenger mellom psykologiske faktorer, helse og sykdom og psykologiske faktorers betydning for å forstå helserelatert atferd og påvirkning av slik atferd. Helseatferd og fagpersoners rolle som pådriver til en bedre livsstil og helse i befolkningen.
Forkrav: IIS 210.

IIS 213  Gruppepsykologi i idrett (5 sp)
Grunnleggende innføring i gruppedynamiske fenomener og prosesser i idrettsgrupper. Innsikt i og forståelse for samspill i grupper, egen rolle i grupper og hvordan en aktivt kan påvirke ulike gruppeprosesser.

IIS 215 Anvendt idrettspsykologi I (5 sp)
Teoretisk perspektiv på treningslæren hvor de psykiske og sosiale faktorer i treningsvirksomheten vektlegges. Anvendt idrettspsykologi tilfører ett av flere teoretiske perspektiver i trenerens planlegging, tilrettelegging, organisering, gjennomføring og evaluering av treningsvirksomhet. Anvendt treningspsykologi i treningslæren bygger på så vel forskning som erfaringsbasert kunnskap relatert til metodisk regulering av fysisk og psykisk belastning basert på motivasjon, konsentrasjon og repetisjon.

IIS 221  Idrett i historisk perspektiv II (10 sp)
Fordypning i enkelte lands idrettshistorie, inkludert norsk lokal historie, spredning av moderne idrett, kulturdiffusjon, nasjonal identitet og internasjonalisering, kjønn, media og kommersialisering.
Forkrav: IIS 220.

IIS 231  Sosiologiske perspektiver på idrett II (10 sp)
Fordypning i følgende tema: 
Idrett og sosial stratifisering (kjønn, sosial klasse og etnisitet), idrett, barn og unge, idrett og fritid,  idrett og media, idrett, vold og avvik, idrett og politikk. 
Forkrav: IIS 230.

IIS 241  Idrett, etikk og filosofi II (10 sp)
Fairness og rettferdighet, prestasjonsfremmende teknologi, idrett og framskritt, barneidrettens etikk, kropp, kunnskap og ferdigheter, alternativ idrett, idrett og det estetiske, idrett og økologi, filosofisk veiledning i idrett.
Forkrav: IIS 240.

Anbefalte valgbare emner:

IIS 315 Anvendt idrettspsykologi II (10 sp)
Emnet skal gi en utvidet kunnskap om idrettspsykologisk veiledning av barn, unge og voksne utøvere som driver med idrett. Studentene vil gjennom emnet også jobbe med sin egen utvikling både i form av presentasjoner, diskusjoner og rollespill. Viktige tema er motivasjon og hvordan man kan tilrettelegge et konstruktivt motivasjonsklima. Studentene skal lære om stresshåndtering, kilder til stress og strategier og teknikker for å takle stress. Et annet vesentlig tema er coaching tilpasset alder, kjønn og type idrett. Studentene skal også kjenne til symptomer på utbrenthet og psykologiske aspekter ved skade. De vil også få en innføring i ulike psykofysiologiske aspekter ved fysisk aktivitet og prestasjon. Til sist vil etiske aspekter ved idrettspsykologisk veiledning bli behørig omhandlet.
Forkrav: IIS 210 og/eller IIS 215 (tidligere 212). Emnet tilbys bare 3.års studenter med forkravene.

IIS 340 Idrett og kulturforståelse (5 sp)
Idrett representerer et vidt praksisfelt og kan forstås og forklares gjennom ulike perspektiver. Denne modulen har et sosialantropologisk perspektiv på kulturforståelse og idrett som utgangspunkt. Forestillinger om forholdet mellom "oss" og "de andre" danner et viktig utgangspunkt for hvordan kulturbegrepet har fått mening i antropologien. Undervisningen diskuterer hvordan idrett knyttes til slike forestillinger ved å problematisere idrett som flerkulturell arena. Modulen er en uavhengig valgfri modul på IIS 3-nivå for studenter med interesse for kulturelle og samfunnsmessige perspektiver på idrett. Samtidig inngår modulen som del av IKU 201.

SPM 214 Organisasjonsteori (10 sp)
Om organisasjonsteori og bruk av teorier. Norske idrettsorganisasjoner i en samfunnskontekst
Idretten som del av tredje sektor.

SPM 215 Politikk og offentlig forvaltning (10 sp)
Offentlig politikk og forvaltning gir innføring i hvordan kommunene, fylkeskommunen og staten fungerer som politisk administrativt  organ og samarbeidet med disse offentlige nivå og frivillige organisasjoner. Kjennskap til forvaltnings- og offentlighetsloven samt innsiikt i saksbehandling, som må bestås før praksisperioden kan gjennomføres. Teori om hvordan politikk utformes og implementeres.

SPM 321 Organisering av idrett internasjonalt (5 sp)
Globalisering. Forholdet mellom internasjonale og nasjonale idrettsorganisasjoner
Internasjonale idrettsorganisasjoner (IOC, EOC, ANOC, ENGSO, WADA og de største internasjonale særforbund). Statlig idrettsorganisering (EU, Europarådet, FN og UNESCO).

SPM 350 Idrett og jus (5 sp)
Saksbehandling i straffe- og forvaltningssaker i idretten. Kontrakter (herunder sponsorkontrakter) i idretten. Erstatning i idretten. Skatt og idrett. Straff og idrett. Ytringsfrihet og idretten. Forholdet til de alminnelige domsstoler.

Organisering og arbeidsformer
Utdanningen er lagt opp med en kombinasjon av lærerstyrt undervisning, ulike former for gruppearbeid, individuell og gruppeframføring, og individuelt studium.
Vurdering - Obligatoriske emner 2. år:
EmnekodeEmnenavnVurdering
IIS 210Foundations of Sport and Exercise Psychology

Written two hours examination, graded.
Evaluation of group projects: Pass-fail.

IIS 220Idrett i historisk perspektiv I

Et individuelt essay på maksimalt 5 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser. Essayet vurderes med gradert karakter.

IIS 230Sosiologiske perspektiver på idrett IStudenten leverer inn en obligatorisk oppgave på 5 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser ved emnets slutt. Det gis gradert karakter.
IIS 240Idrett, etikk og filosofi I

Et individuelt essay på maksimalt 5 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser. Essayet vurderes med gradert karakter.

VMS 200Vitenskapelig metode og statistikkGruppebesvarelser.
3 timers individuell skriftlig eksamen i metode og statistikk.
Gruppebesvarelser og skriftlig eksamen vurderes samlet til bestått/ikke bestått.
Vurdering - Obligatoriske emner 3. år:
EmnekodeEmnenavnVurdering
IIS 310Olympisk historie og ideologiEt individuelt essay på maksimalt 5 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser. Essayet vurderes med gradert karakter.
IIS 320Idrett og populærkultur

Studentframføring (i løpet av emnet). Bestått/ikke bestått
Essay, innlevert ved emneslutt over selvvalgt populærkulturelt verk (maks 5 s + referanser, 1,5 linjeavstand) (Se pensum). Gradert karakter.

IIS 350Idrettens skyggesiderEn ukes skriftlig gruppeeksamen hvor gruppene trekker oppgave. Besvarelsen bør ikke overstige 10 sider med 1.5 linjeavstand.
IIS 390Essay

Et individuelt essay på maksimalt 25 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser. Essayet vurderes med gradert karakter.

Vurdering - Anbefalte valgbare emner:
EmnekodeEmnenavnVurdering
IIS 211Helsepsykologi

Innlevering av et gruppearbeid underveis i emnet til bestått/ikke bestått. Problemstilling for gruppearbeid skal være godkjent av emneansvarlig. Avsluttende individuell eksamen med graderte karakterer.

IIS 213Gruppepsykologi i idrettInnlevering av gruppebasert fagartikkel/essay til bestått/ikke bestått.
3 timers individuell eksamen med gradert karakter.
IIS 215Anvendt idrettspsykologi I

Studentene skal levere en skriftlig gruppe oppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Gruppene blir satt opp av emneansvarlig og skal bestå av 3 studenter pr gruppe. Oppgaven skal ikke overstige 15 A-4 sider (1,5 linjeavstand) + referanser. Temaet er selvvalgt men skal godkjennes av emneansvarlig. I tillegg skal studentene ha en skriftlig, individuell eksamen (2t) med gradert karakter. Studentene skal gjennomføre 6 timers lab (3 x 2t) som er obligatorisk (100 %).

IIS 221Idrett i historisk perspektiv IIEt essay på 2 sider over oppgitt emne vurderes til bestått/ikke bestått midtveis i emnet.
Et essay på 10 sider (1 1/2 linjeavstand pluss referanser) over et selvvalgt, godkjent emne, gradert karakter. Teller 2/3 av sluttkarakter. Gruppearbeid med muntlig presentasjon over oppgitt emne. Skriftlig underlag (maks 5 sider) må leveres. Muntlig og skriftlig arbeid vil veie likt. Gradert karakter. Teller 1/3 av sluttkarakter.
IIS 231Sosiologiske perspektiver på idrett IIStudenten leverer inn to obligatoriske oppgaver på 5 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser. Den ene oppgaven leveres inn etter en gitt tidsfrist halvveis i emnet, den andre etter emnets slutt. Det første essayet skrives ut fra en selvvalgt problemstilling på gitte tema, til det andre essayet er oppgaveteksten gitt. Det gis gradert sluttkarakter der begge oppgaver teller likt.
IIS 241Idrett etikk og filosofi II

Et individuelt skriftlig essay (10 sider 1 1/2 linjeavstand pluss referanser) over et selvvalgt godkjent emne, gradert karakter.
Skriftlig gruppearbeid over oppgitt emne, som blir gjenstand for en presentasjon med vurdering til bestått/ikke bestått.

IIS 315Anvendt idrettspsykologi II

Studentene skal gjennomføre en skriftlig, individuell oppgave med gradert karakter på tema som skal forhåndgodkjennes av emneansvarlig. I tillegg skal studentene legge fram i plenum et gruppearbeid (maks 3 studenter pr gruppe) på selvvalgt tema (bestått/ikke bestått).

IIS 340Idrett og kulturforståelseEt obligatorisk essay på 5 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser. Gradert karakter.
SPM 214Organisasjonsteori

Gruppeprosjekt: Arbeid, aktivitet og resultater knyttet til arbeidet med case teller 1/3 av karakteren.

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, varighet 1 uke. Hjemmeeksamen teller 2/3 av karakteren.

SPM 215Politikk og offentlig forvaltning

Individuell mappeinnlevering, med vekt på saksbehandling, som bedømmes til bestått/ikke bestått som skal være bestått før praksis.
Muntlig gruppeprestasjon med vekt på politikkteoriene, med gradert karakter som teller 1/2 av karakteren i emnet.
Individuell skriftlig eksamen 3 timer som teller 1/2.

SPM 321Organisering av idrett internasjonaltIndividuell muntlig eksamen med gradert karakter. Studenten må dessuten medvirke i et idrettspolitisk seminar som vurderes individuelt til bestått/ikke bestått.
SPM 350Idrett og jus3 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.