Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i fysisk aktivitet og helse 
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i fysisk aktivitet og helse
Programansvarlig
Svante af Geijerstam
Innledning
Studiet er en helsefaglig profesjonsrettet utdanning hvor det er lagt vekt på både samfunnsvitenskapelige og biologiske perspektiver på fysisk aktivitet og inaktivitet. I utdanningen legges det vekt på pedagogiske forhold knyttet til tilrettelegging av fysisk aktivitet for ulike målgrupper. Utdanningen tar sikte på å gi studentene kompetanse knyttet til å planlegge, lede, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak, med særlig vekt på tiltak som kan fremme fysisk aktivitet i ulike befolkningsgrupper. Denne kompetansen vil danne grunnlag for arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak i både offentlig og privat virksomhet.
Mål for utdanning

Studentene skal kunne:

  • Tilrettelegge helsefremmende og forebyggende tiltak med særlig vekt på fysisk aktivitet.
  • Formidle helsemessige effekter av slike tiltak.
  • Kritisk vurdere ulike typer fysisk aktivitet i et helsemessig perspektiv.
Fagområder, emner og studiepoengfordeling

Obligatoriske emner 2. år:

FAH 210  Helse, kultur & samfunn I (10 sp)
Helsebegrepet og hvordan det har blitt anvendt og anvendes innen ulike vitenskapelige og kulturelle forståelsesrammer. Samfunnsmessige faktorers betydning for helse og betydningen av forebyggende og helsefremmende tiltak, spesielt med vekt på fysisk aktivitet.

FAH 220  Styrke- og bevegelighetstrening (5 sp)
Anatomiske strukturer som påvirkes via ulike øvelser, bevegelser og bruk av ulike hjelpemidler og apparatur. Med utgangspunkt i kunnskap om funksjonell anatomi skal studentene selv være i stand til å lage kvalitativt gode øvelser og nye hjelpemidler i arbeid med helsefremmende og forebyggende aktiviteter for voksne mosjonister.

FAH 222 Aktivitetsformidling I: Instruktørrollen (5 sp)
Prinsipper for formidling av kunnskap om fysisk aktivitet og trening. Innføring i generelle retningslinjer for god treningsledelse og veiledning av fysisk aktivitet for helsefremmende og forebyggende tiltak.

FAH 230  Helsefremmende fysisk aktivitet (5 sp)
Strategier, metoder og arbeidsmåter i helsefremmende arbeid, og hvordan fysisk aktivitet kan brukes og legges til rette i forhold til ulike arenaer for helsefremmende arbeid. Handlingsstrategier i forhold ulike aspekter av helse.

FAH 231 Forebyggende fysisk aktivitet I (10 sp)
Sammenhengen mellom fysisk aktivitet/inaktivitet og vanlig forkommende sykdommer og tilstander. Problemstillinger, teorigrunnlag og forskning som ligger til grunn for valg av treningsmetoder, type aktivitet og dosering innen forebygging og behandling av de mest vanlige tilstander og sykdommer i befolkningen. Emnet danner basis for enkelte aktivitetsfag og for FAH 331.
Forkrav: FAH 230.
HLR instruktørkurs er en del av dette emnet.

IBI 210  Humanfysiologi (10 sp)
Basal kunnskap om menneskekroppens funksjon, som grunnlag for å forstå hvordan fysisk aktivitet og forhold i miljøet påvirker helse og arbeidskapasitet.

IIS 211 Helsepsykologi (5 sp)
Psykologiske faktorer relatert til fysisk aktivitet og deres betydning for helse og sykdom. Psykologiske perspektiver på helse, sammenhenger mellom psykologiske faktorer, helse og sykdom og psykologiske faktorers betydning for å forstå helserelatert atferd og påvirkning av slik atferd. Helseatferd og fagpersoners rolle som pådriver til en bedre livsstil og helse i befolkningen.

VMS 200 Vitenskapelig metode og statistikk (10 sp)
Emnet har som siktemål å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike vitenskapelige metoder. De skal etter emnet være i stand til kritisk å vurdere skriftlig materiale, innhente data og planlegge enkle undersøkelser. De skal også være i stand til å sammenfatte og illustrere kvantitative data.

Obligatoriske emner 3. år:

FAH 310  Helse, kultur & samfunn II (5 sp)
Organisering, arbeidsmåter og metoder i helsefremmende og forebyggende arbeid i offentlig, frivillig og privat sektor. Kritisk vurdering av helsefremmende og forebyggende tiltak og formidlingen av disse.

FAH 331  Forebyggende fysisk aktivitet II (10 sp)
Tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av helsefremmende fysisk aktivitet for ulike grupper i befolkningen. Anvendelse av fysisk aktivitet for personer som spesielt vil kunne dra helsemessig nytte av økt aktivitet.
Forkrav: FAH 231.

FAH 370  Yrkespraksis (5 sp)
Studentene skal tilegne seg pedagogisk bevissthet og refleksjonsevne knyttet til egen instruktør- og veilederrolle ved gjennomføring av helsefremmende fysisk aktivitet og formidling for ulike målgrupper.

FAH 380  Fordypningsoppgave (10 sp)
Innføring i sentrale sider ved gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig arbeid.
Fordypningsoppgaven baseres på litteraturstudium og ev egne innsamlede data. Den skal ha en relasjon til fysisk aktivitet og helse. Problemstilling skal være godkjent av emneansvarlig/veileder før datainnsamling starter.

Anbefalte valgbare emner 3.år:

FAH 320  Fysisk aktivitet og eldre (5 sp)
Kunnskap om fysiologiske, psykologiske og sosiologiske forhold når det gjelder betydningen av fysisk aktivitet for eldre.

FAH 340 Tilrettelegging og markedsføring av helsefremmende og forebyggende helsetiltak (5 sp)
Planlegging, tilrettelegging og markedsføring av fysisk aktivitet som helsetiltak i offentlig forvaltning, kommuner, lokalsamfunn og i arbeidslivet. Emnet vil være en god bakgrunn for praktisk virke som konsulent, rådgiver, treningsveileder/leder i bedrifter både i offentlige og privat sektor.

FAH 341  Aktivitetsformidling II: Kunsten å være i bevegelse (5 sp)
Planlegging, tilrettelegging, organisering og gjennomføring av helserelatert trening som fremmer glede i bevegelse, positiv kroppsopplevelse, kreativitet og samarbeid.
Utvikle evnen til å arbeide kritisk og konstruktivt med egen kunnskapsformidling, utvikle formidlingsferdigheter og tilegne seg kunnskap om hvordan man kan gjøre læring enkel, naturlig og morsom.

FAH 342  Aktivitetsformidling III: Aktiviteter i sal (5 sp)
Arbeid med utvalgte aktiviteter skal gi kunnskap og erfaringspraksis som bedrer forutsetningene for å forstå grunnlaget for hensiktsmessige bevegelsesløsninger og planlegge, tilrettelegge og gjennomføre praktisk trening tilpasset grupper og enkeltindividers behov.

FAH 345 Personlig trener (5 sp)
Stadig flere nordmenn benytter seg av en Personlig Trener (PT) for å få hjelp til å endre livsstil eller nå et mål. Etterspørselen etter tjenesten er raskt stigende og behovet for dyktige og allsidige trenere er stort. En Personlig Trener tilbyr individuelt tilpassede treningsopplegg og en tett personlig oppfølging en til en, eller i små grupper. Tradisjonelt er tjenesten knyttet til treningssenterbransjen, men man ser i dag en utvikling mot nye arenaer og markeder. 

FAH 346 Aktivitetsformidling IV: Aktiviteter i vann ( 5 sp)
Aktivitetsformidling IV FAH 343 er lagt opp som et praktisk emne hvor vannaktiviteter blir benyttet som konkretisering av prinsipper for kroppslig trening og bevegelse. Utgangspunktet er vannets egenart og den verdi aktiviteter i vann har med tanke på å skape trivsel og opplevelsesrike aktivitetssituasjoner og helsefremmende treningspåvirkning. Emnet omfatter også sentrale undervisningsprinsipper og praktisk anvendelse av disse. Emnet forutsetter kjennskap til grunnleggende trenings- og bevegelseslæreprinsipper og kunnskaper i anatomi, fysiologi, pedagogikk og psykologi.
Følgende aktiviteter inngår; Svømmeaktiviteter, vanngymnastikk, løping i vann.

FAH 347 Friluftsliv i et helsemessig perspektiv (5 sp)
Emnet er lagt opp som et praktisk emne, hvor friluftsliv blir brukt som arbeidsform for kroppslig trening, bevegelse og sosialisering. Utgangspunktet er friluftslivets egenart og det potensial det har med tanke på å skape trivsel, opplevelsesrike aktiviteter og helsefremmende treningspåvirkning. Emnet omfatter også didaktiske prinsipper knyttet til planlegging, tilrettelegging og organisering samt praktisk anvendelse av disse. Følgende aktiviteter inngår: Oppøving av basisferdigheter knyttet til opphold og aktivitet i valgt naturmiljø og årstid, herunder bekledning, lesing av kart, etablering av leirplass, bruk av bål, matlaging ute, turplanlegging og risikohåndtering. Tilrettelegging og gjennomføring av aktivitet; turgåing, padling, høsting av sopp og bær, tauaktiviteter og leikformer

FAH 350  Formidlingsmetodikk (5 sp)
Utvikling av ferdigheter i kunnskapsformidling. Praktisk pedagogiske presentasjonsmåter. Arbeid med ulike formidlingsmetoder. Variasjon i kommunikasjon. Vektlegging av individuell trening med tilbakemelding og veiledning.

IBI 216  Fysisk aktivitet og ernæring (5 sp)
Kunnskap om hvordan kosthold og ernæring i tilknytning til fysisk aktivitet påvirker helse og arbeidskapasitet.

IBI 314  Fysiologisk adaptasjon til stryketrening (5 sp)
Kunnskap om de fysiologiske endringer som skjer ved styrketrening og hvilken betydning dette har for yteevnen.
Forkrav: IBI 210.

IBI 316 Ernæring og helse (5 sp)
Kunnskap om hvordan kosthold og ernæring i tilknytning til fysisk aktivitet påvirker helse.
Forkrav: IBI 216.

Organisering og arbeidsformer

Undervisningen vil ta utgangspunkt i sentrale problemstillinger innen de ulike fag og fagområder. Den vil bli gjennomført med variert bruk av ulike undervisnings - og arbeidsformer. Undervisningen på de ulike fagområdene i studiet vil foregå gjennom forelesninger, praksis, problembasert læring og egenstudier. Studentene vil arbeide i store og små grupper med og uten veiledning. De skal utarbeide og legge frem individuelle studentarbeid, prosjektrapporter, gruppeoppgaver og utarbeide undervisningsopplegg med tanke på å formidle kunnskap om fysisk aktivitet og helse både teoretisk og praktisk. Studentene vil få trening i å lede aktivitet tilpasset grupper og enkeltindivids behov. Det er krav om 80 % fremmøte i aktivitetsfagene og Forebyggende fysisk aktivitet II.

Vurdering - Obligatoriske emner 2. år :
EmnekodeEmnenavnVurdering
FAH 210Helse, kultur og samfunn IEn selvvalgt skriftlig gruppeoppgave, maks 10 sider. Gradert karakter (vekting 1/3).
En individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Gradert karakter (vekting 2/3).
FAH 220Styrke- og bevegelighetstreningPraktisk metodisk prøve: Studentene trekker oppgaver i grupper på 4. De skal utforme og gjennomføre et detaljert styrke- eller bevegelighetsprogram for en definert gruppe. Omfang av eksamen: 20 min praktisk, 30 minutter spørsmål. Gradert karakter.
FAH 222Aktivitetsformidling I: InstruktørrollenKrav om 80 % fremmøte til undervisning. Gruppeevaluering av skriftlig arbeid og individuell vurdering av praktisk gjennomføring og muntlige spørsmål. Graderte karakterer.
FAH 230Helsefremmende fysisk aktivitetGruppeeksamen. Utarbeidelse av en begrunnet plan og beskrivelse av gjennomføring av et valgt helsefremmende prosjekt med vekt på fysisk aktivitet. Vurderes til bestått/ikke bestått.
FAH 231Forebyggende fysisk aktivitet IOppgaver må være bestått (3 stk). 4 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter. HLR instruktørkurs må være bestått.
IBI 210Humanfysiologi4 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
IIS 211Helsepsykologi

Innlevering av et gruppearbeid underveis i emnet til bestått/ikke bestått. Problemstilling for gruppearbeid skal være godkjent av emneansvarlig. Avsluttende individuell eksamen med graderte karakterer.

VMS 200Vitenskapelig metode og statistikkGruppebesvarelser.
3 timers individuell skriftlig eksamen i metode og statistikk.
Gruppebesvarelser og skriftlig eksamen vurderes samlet til bestått/ikke bestått.
Vurdering - Obligatorisk emner 3. år:
EmnekodeEmnenavnVurdering
FAH 310Helse, kultur og samfunn IIEksamen vil bestå av en individuell skriftlig eksamen (3 t) etter emneavslutning. Gradert karakter.
FAH 331Forebyggende fysisk aktivitet IIRapportskriving og praktisk-metodiske presentasjoner individuelt og i grupper. Individuell muntlig eksamen, bestått/ikke bestått. Gjennomført og journalført veiledningstime i fysisk aktivitet. Pålagte oppgaver må gjennomføres. 100 % frammøte UKK-gåtest og laboratorieøvelse. 80 % frammøte på de andre tema.
FAH 370YrkespraksisStudentene på samme praksisplass skriver felles praksisrapport som vurderes til bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått gis mulighet til bearbeiding av rapporten med innlevering 14 dager etter sensurering. Det kreves således 2 praksisrapporter, en rapport fra hver av de 2 praksissteder.
FAH 380FordypningsoppgaveBedømmelse av en individuell skriftlig oppgave (gradert karakter). Studentene skal presentere i plenum. Presentasjonene bedømmes til bestått/ikke bestått.
Vurdering - Anbefalte valgbare emner:
EmnekodeEmnenavnVurdering
FAH 320Fysisk aktivitet og eldre2 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
FAH 340Tilrettelegging og markedsføring av helsefremmende og forebyggende helsetiltak2 timers skriftlig eksamen. Bestått/ikke bestått.
FAH 341Aktivitetsformidling II: Kunsten å være i bevegelseDet gjennomføres prosessevaluering til bestått/ikke bestått. Alle individuelle oppgaver som blir gitt under emnet må være løst tilfredsstillende. Krav om 80 % oppmøte.
FAH 342Aktivitetsformidling III: Aktiviteter i sal

Studentene skal planlegge to treningsopplegg, et for aerobic og et for sykkel. Hvilket av disse de skal gjennomføre trekkes 1 uke før den praktisk-metodiske eksamen. De skriftlige planene skal være faglig begrunnede treningsopplegg for en gruppe brukere. Studentene skal gjennomføre deler av treningsopplegget ved den praktisk-metodiske eksamen. Graderte karakterer. De to planene teller 20 % hver og gjennomføringen 60 %.

80 % obligatorisk fremmøte.

FAH 345Personlig trener

Studentene blir evaluert ved praktisk metodisk individuell eksamen vurdert til bestått/ikke bestått.

Eksamen gjennomføres på følgende måte:

  • Forberedelse gjennom utarbeidelse av skriftlig treningsplan basert på utleverte caseoppgaver (1 uke).
  • Praktisk gjennomføring (40 minutter) av personlig trening knyttet til treningsplanen. Muntlig eksaminering fra den praktisk gjennomføringen i ca. 20 minutter avslutter eksamen.

Kandidatens eksamen vurderes samlet til bestått/ikke bestått.

FAH 346Aktivitetsformidling IV: Aktiviteter i vann

Det stilles krav om fremmøte til ekskursjoner (100 %).

Studentene skal levere en studieoppgave (gruppearbeid). Oppgave utleveres 1 uke før eksamen. Det skal utarbeides en skriftlig faglig begrunnet plan for et opplegg beregnet på en spesiell gruppe brukere, og treningsopplegg skal gjennomføre i praksis på "medstudenter". Varighet; 45 minutter + 15 minutter til spørsmål. Graderte karakterer.

FAH 347Friluftsliv i et helsemessig perspektiv

Det stilles krav om 100 % deltakelse på uteaktivitetene.

 

Studentene skal levere en studieoppgave; utarbeiding av faglig begrunnet plan for et opplegg beregnet på en spesiell gruppe brukere. Gruppearbeid (à 2- 3 studenter), omfang maks 10 sider (eksklusiv vedlegg og litteraturliste), 12 pkt skrift 1 ½ linjeavstand.

 

Gradert karakter.

FAH 350FormidlingsmetodikkDet gjennomføres prosessevaluering til bestått/ikke bestått. Alle individuelle oppgaver som blir gitt under emnet må være løst tilfredsstillende. Krav om 80 % oppmøte. Studentene er med på evalueringen av miniforedragene som består av individuelle oppgaver med utgangspunkt i pensum.
IBI 216Fysisk aktivitet og ernæring
  1. 2 timers skriftlig eksamen med graderte karakterer.
  2. Gruppeoppgave som omfatter innlevering av sammendrag på 5 sider + presentasjon på ca. 20 minutter, som vurderes til bestått/ikke bestått.

eller

Laboratoriekurs i kostregistrering som innbefatter en individuell rapport som vurderes til bestått/ikke bestått.

IBI 314Fysiologisk adaptasjon til styrketrening2 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
IBI 316Ernæring og helse

2 timers skriftlig eksamen med graderte karakterer. Gruppeoppgave som omfatter innlevering av sammendrag på 5 sider + presentasjon på ca. 20 minutter som vurderes til bestått/ikke bestått.