Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i trenerrollen 
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i trenerrollen
Programansvarlig
Einar Sigmundstad
Innledning

Begrepet trener representerer den tradisjonelle trenerrollen som i likhet med den engelske term "coaching" refererer til en ledelses- og arbeidsform hvor det siktes mot en utvikling av utøverens idrettslige og personlige potensial, samt utøvergruppens evne til samhandling og koordinering av innsats. Gjennom utdanningen skal studenten tilegne seg kunnskap om og innsikt i en idrett, trening og ledelse rettet mot konkurranse.

Det kreves at studenten har ett års idrettsutdanning på høgskole/universitetsnivå eller tilsvarende. Det er en fordel om studenten har erfaring som trener i sin valgte idrett. Studenter som ønsker å kvalifisere seg for lærerutdanning/PPU tilbys et trenerstudium spesielt rettet mot barn og ungdom. Det er utarbeidet en egen studieplan for dette studiet. Disse studentene vil ha praksis med barn i ulike arenaer.

Studentene vil ha praksis som trener i sin idrett i samarbeid med Norges idrettsforbund (NIF), et særforbund (SF) eller klubb.

Mål for utdanning

Studenten skal kunne:

  • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere trening for utøvere på ulikt alderstrinn, ferdighetsnivå og konkurransenivå.
  • Jobbe kritisk med idrettsfaglige problemstillinger individuelt og i grupper.
  • Fordype seg ytterligere innenfor sine valgte emner (se egne målformuleringer for disse emnene).
Fagområder, emner og studiepoengfordeling

Fagområder
Studenten skal arbeide med idretten ut i fra ulike fagområder, noe som innebærer at alle emnene skal betraktes som en del av studiet og være integrert slik at studenten skal kunne anvende kunnskapene og ferdighetene i ulike kontekster.

Studiet vil være inndelt i følgende tre fagområder: Aktivitetslære, Bevegelseslære, Treningslære. Hvert av fagområdene blir belyst ut fra ulike teoretiske perspektiver som blir presentert i emnene.

I aktivitetslære studeres forholdet rundt idretten som bestemmer idrettens egenart. Det legges vekt på rammebetingelser, regelverk, utstyr, tekniske og taktiske løsninger som er spesielle for den enkelte idretten. Likeledes de fysiologiske og psykologiske preferanser som er spesifikke for fordypningsidretten. Kunnskap for treningslære, bevegelseslære og fagdidaktikk vil anvendes til analyser, planlegging, gjennomføring og vurdering av trening for ulike utøverkategorier.

I treningslæren rettes oppmerksomheten mot endring av individuelle og grupperelaterte forutsetninger for prestasjonsutvikling. Studiearbeidet innenfor dette fagområdet omhandler endringer av forutsetninger og bevegelsesatferd som en følge av systematisk påvirkning ved anvendelse av aktuelle treningsprinsipper, treningsmetoder og coaching.

I bevegelseslæren belyses generelle og spesielle prinsipper som gjelder for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser.  Her rettes oppmerksomheten mot aktuelle forutsetninger for hensiktsmessige løsninger av menneskelige bevegelsesoppgaver generelt, og spesielt knyttet til idrettsaktivitet.

Emnene i "vitenskapelig metode og statistikk" vil være felles for alle studier på 2. års nivå. Dette danner basis for forståelse av kunnskapsutviklingen innenfor det aktuelle fagområdet.

Obligatoriske emner 2.år:
skape gode læringsmiljø og konstruktive læringssituasjoner inne ulike idrettslige praksisfellesskap

TRL 200  Idrettspedagogikk (5 sp)
Emnet tar utgangspunkt i trenerens pedagogiske utfordringer og muligheter. Studenten vil få økt innsikt og kunnskap om hvordan

TRL 201 Barn og unge, vekst og utvikling  i et treningsperspektiv (5 sp)
Utvikling generelt og i forhold til prestasjon og konkurranse. Barn og unges utvikling og dens påvirkning av ulik trening med vekt på en allsidig og optimal utvikling av ulike delkapasiteter i prestasjonsevnen.

TRL 210  Generell og spesiell treningslære (5 sp)
Det fokuseres på prestasjonsoptimering i valgt idrett, med utgangspunkt i kravs- og kapasitetsanalyser. Analysene danner basis for treningsplanlegging og vurdering av treningen i respektiv idrett. Forsknings- og erfaringsbasert kunnskap integreres.

TRL 220 Fordypningsidrett (10 sp)
Det opprettes en avtale mellom studenten, Norges idrettshøgskole og et særforbund, en krets eller klubb om praksis i idretten, og samarbeid om deler av det idrettsfaglige innholdet. Studiet vil innebære analyser av idrett og de betingelser som ligger til grunn for utvikling av gode prestasjoner. I emnet vil en gjøre bruk av metoder, analyseverktøy og det grunnlag som er tilegnet i de obligatoriske emnene. Studentenes erfaring fra praksis i idretten dokumenteres og rapporteres gjennom en praksisrapport. Det skal gjennomføres en mindre kravs- og kapasitetsanalyse av praksisgruppen innenfor de prestasjonsfaktorer som søkes påvirket i praksisperioden. Dette som grunnlag for utarbeidelse av treningsplan i praksisgruppen.

TRL 221 Trener- og arrangementspraksis  (5 sp)
I størst mulig grad skal studenten selv være trener og ha ansvar for oppfølging av en gruppe utøvere, gjerne 2 studenter sammen. Studenten bør også observere og diskutere trening på høyt nivå med en kompetent trener. Likeledes skal studentene tilegne seg kunnskap og erfaring med et idrettsarrangement i sin idrett.
Forkrav TRL 220.

IBI 212  Arbeidsfysiologi I (5 sp)
Kunnskap om hvordan kroppen fungerer under fysisk belastning.
To laboratorietester av utholdenhet og styrke. Kunnskap om testenes utførelse og de forutsetninger de bygger på. Kunnskap om de fysiologiske forutsetningene som avgjør resultatet i testene slik at en på et selvstendig grunnlag skal kunne velge tester og tolke testresultater for sine utøvere. Emnet i arbeidsfysiologi skal i kombinasjon med emnet i Generell og spesiell treningslære utdanne trenerne til vurdere effekten av treningsperioder målt ved tester og prestasjon i konkurranser.

IBI 216  Fysisk aktivitet og ernæring (5 sp)
Kunnskap om hvordan kosthold og ernæring i tilknytning til fysisk aktivitet påvirker helse og arbeidskapasitet.

IBI 221 Metoder i bevegelsesanalyse I (5 sp)
Introduksjon til biomekanikk med analyse av bevegelse, kraft, og muskelaktivitet samt PC-basert datainnsamling. For lagspillene vil en innføring i bruk av et PC - og videobasert verktøy for datainnsamling i kamp- og spilleranalyse.
(Innsikt i analysemetoder som kan anvendes i arbeidet med egen idrett. Bevegelseslaboratoriet er arenaen, studentene skal lære hva som kan testes, hvordan og hvorfor. Det skal arbeides med en oppgave der analyseverktøy skal anvendes på en hensiktsmessig måte i egen idrett.)

IIS 215 Anvendt idrettspsykologi I (5 sp)
Teoretisk perspektiv på treningslæren hvor de psykiske og sosiale faktorer i treningsvirksomheten vektlegges. Anvendt idrettspsykologi tilfører ett av flere teoretiske perspektiver i trenerens planlegging, tilrettelegging, organisering, gjennomføring og evaluering av treningsvirksomhet. Anvendt treningspsykologi i treningslæren bygger på så vel forskning som erfaringsbasert kunnskap relatert til metodisk regulering av fysisk og psykisk belastning basert på motivasjon, konsentrasjon og repetisjon. Krav: IIS 210.

VMS 200  Vitenskaplig metode og statistikk (10 sp)
Emnet har som siktemål å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike vitenskapelige metoder. De skal etter emnet være i stand til kritisk å vurdere skriftlig materiale, innhente data og planlegge enkle undersøkelser. De skal også være i stand til å sammenfatte og illustrere kvantitative data.

Obligatoriske emner 3.år:

TRL 320  Spesiell aktivitetslære med utgangspunkt i en enkelt idrett  (20 sp)
Emnet skal gi studenten mulighet for å konkretisere studiets målsetninger og lærestoff innenfor valgte idrett gjennom en ytterlig fordypning fra 2. år bachelor i utvalgte tema og problemstillinger. Gjennom prosjektarbeid skal studenten anvende de teorier og kunnskaper hun/han har tilegnet seg fra de ulike emner som studiet består av. Studenten skal få økt innsikt og kunnskap gjennom et praktisk-teoretisk arbeid ute i praksisfeltet.
Forkrav: TRL 220.

TRL 380  Prosjektoppgave (10 sp)
Innføring i sentrale sider ved gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig arbeid. Prosjektoppgaven skal i størst mulig grad anvende de analysemetoder som gis i studiet for innhenting av data. Praksissted og plan for prosjektarbeid skal være godkjent av emneansvarlig/veileder før datainnsamling og praksisperioden starter.

Valgbare emner 3.år:

TRL 315 Lagballspillanalyse (5 sp)
Emnet bygger videre på IBI 221-valgt ballspillanalyse. Etter gjennomført emne vil studenten få et emnebevis som dokumentasjon på at studenten kan gjennomføre en kamp- og spilleranalyse "live" ved bruk av et PC/videobasert analyseverktøy. Teori om en vitenskapelig kamp- og spilleranalyse blir presentert. Sikker bruk av video og dertil egnet analyseverktøy i bearbeidelse av kamp- og spilleranalyse står sentralt i emnet. Studenten vil tilegne seg kunnskap og erfaring om vesentlige sider ved gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig arbeid innenfor kamp- og spilleranalyse. Studenter må samarbeide om opptak / innhenting av analysedata både for kamp- og spilleranalyse. (Deles i grupper på to studenter). Dette fordi opptak og bruk av to-kamera i spilleranalyse, er en av arbeidsoppgavene studenten skal beherske.

FAH 330 Idrettsmedisin (5 sp)
Idrettsskader utgjør om lag en sjettedel av alle personskader i Norge, og representerer følgelig et betydelig problem - for idretten, for den enkelte som rammes og i samfunnsøkonomisk perspektiv. Skader påvirker trenings- og prestasjonsevne, og kan føre til fremtidige helseproblemer. Trenere og idrettsledere kan bidra til å forebygge skader, til å gi akuttbehandling dersom skaden skulle være ute, og til - i samarbeid med helsepersonell - å forberede idrettsutøvere på å komme tilbake til sin idrett etter en skade. Dette emnet har som formål å sette treneren i stand til å fylle disse tre rollene.

FAH 350  Formidlingsmetodikk (5 sp)
Utvikling av ferdigheter i kunnskapsformidling. Praktisk pedagogiske presentasjonsmåter. Arbeid med ulike formidlingsmetoder. Variasjon i kommunikasjon. Vektlegging av individuell trening med tilbakemelding og veiledning.

IBI 311 Arbeidsfysiologi II (5 sp)
Kunnskap om hvordan kroppen fungerer under fysisk belastning.

IBI 313 Fysiologisk adaptasjon til utholdenhetstrening (5 sp)
Kunnskap om de fysiologiske endringer som skjer ved utholdenhetstrening og hvilken betydning dette har for yteevnen.
Forkrav: IBI 210.

IBI 314  Fysiologisk adaptasjon til stryketrening (5 sp)
Kunnskap om de fysiologiske endringer som skjer ved styrketrening og hvilken betydning dette har for yteevnen.
Forkrav: IBI 210.

IIS 213  Gruppepsykologi i idrett (5 sp)
Grunnleggende innføring i gruppedynamiske fenomener og prosesser i idrettsgrupper. Innsikt i og forståelse for samspill i grupper, egen rolle i grupper og hvordan en aktivt kan påvirke ulike gruppeprosesser.

IIS 315 Anvendt idrettspsykologi (10 sp)
Emnet skal gi en utvidet kunnskap om idrettspsykologisk veiledning av barn, unge og voksne utøvere som driver med idrett. Studentene vil gjennom emnet også jobbe med sin egen utvikling både i form av presentasjoner, diskusjoner og rollespill. Viktige tema er motivasjon og hvordan man kan tilrettelegge et konstruktivt motivasjonsklima. Studentene skal lære om stresshåndtering, kilder til stress og strategier og teknikker for å takle stress. Et annet vesentlig tema er coaching tilpasset alder, kjønn og type idrett. Studentene skal også kjenne til symptomer på utbrenthet og psykologiske aspekter ved skade. De vil også få en innføring i ulike psykofysiologiske aspekter ved fysisk aktivitet og prestasjon. Til sist vil etiske aspekter ved idrettspsykologisk veiledning bli behørig omhandlet.

SPM 221 Ledelse (5 sp)
Personalledelse, møteteknikk og egen tidsplanlegging.
Ledelse av frivillige organisasjoner. Coaching som ledelsesteknikk. Personalledelse, møteteknikk og egen tidsplanlegging. Innsikt i grunnleggende personalfaglige problemstillinger. Innsikt i interne og eksterne forhold som har betydning for personalspørsmål. Tidsplanlegging. Teambuilding.

Hjerte- og lungeredning (HLR)
I løpet av året skal alle studenter bestå instruktørkurs i HLR.

Organisering og arbeidsformer

Studiet gjennomføres i form av forelesninger og seminar i tillegg til problembaserte prosjekt som er koblet til idretten og et eller flere av de andre emnene.

Kunnskapsintegreringen i de enkelte emner legges til rette ved problembasert undervisning, forelesning, gruppearbeid, og seminar i tillegg til prosjekt som er knyttet til idrettslig praksis.

Vurdering - Obligatoriske emner 2. år:
EmnekodeEmnenavnVurdering
TRL 200Idrettspedagogikk

80 % fremmøte. Et avsluttende skriftlig gruppearbeid der gruppen velger blant og besvarer én av et antall fremlagte oppgaveformuleringer. Gradert karakter.

TRL 201Barn og unge, vekst og utvikling i et treningsperspektiv2 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
TRL 210Generell og spesiell treningslære2 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
TRL 220Fordypningsidrett
  • Praktisk- metodisk eksamen. Studenten prøves i veilederferdighet. Avvikles ved NIH , ute i praksislaget eller praksisskolen. Gradert karakter. Vektes 2/4.
  • Muntlig eksamen - med utgangspunkt i pensum og tema fra undervisningen. Omfang: 45-60 minutter. Gradert karakter. Vektes 1/4.
  • Fordypningsoppgave. Omfang: 30-40 maskinskrevne sider. Gradert karakter. Vektes 1/4.

I tillegg har studentene ved faglærerutdanningen krav til 80% obligatorisk frammøte ved 5 dagerskurset.

TRL 221Trener- og arrangementspraksis

Praksisrapport. Utformes etter vitenskapelig kriterier. Bestått/ikke bestått.
Rapport fra arrangementpraksis. Utformes etter retningslinjer gitt for skriftlig rapportering. Bestått/ikke bestått.

IBI 212Arbeidsfysiologi IDet kreves 100 % fremmøte på laboratorieøvelsene. Det skal utarbeides 2 rapporter hvor studentene jobber i grupper på 2-3 studenter. Rapportene bedømmes med gradert karakter og rapporten om utholdenhet teller 3/5 og rapporten om muskelstyrke teller 2/5.
IBI 216Fysisk aktivitet og ernæring
  1. 2 timers skriftlig eksamen med graderte karakterer.
  2. Gruppeoppgave som omfatter innlevering av sammendrag på 5 sider + presentasjon på ca. 20 minutter, som vurderes til bestått/ikke bestått.

eller

Laboratoriekurs i kostregistrering som innbefatter en individuell rapport som vurderes til bestått/ikke bestått.

IBI 221Metoder i bevegelsesanalyse ILaboratorierapporter vurderes til bestått/ikke bestått. 80 % frammøte på begge lab. øvelsene.
IIS 215Anvendt idrettspsykologi I

Studentene skal levere en skriftlig gruppe oppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Gruppene blir satt opp av emneansvarlig og skal bestå av 3 studenter pr gruppe. Oppgaven skal ikke overstige 15 A-4 sider (1,5 linjeavstand) + referanser. Temaet er selvvalgt men skal godkjennes av emneansvarlig. I tillegg skal studentene ha en skriftlig, individuell eksamen (2t) med gradert karakter. Studentene skal gjennomføre 6 timers lab (3 x 2t) som er obligatorisk (100 %).

VMS 200Vitenskapelig metode og statistikkGruppebesvarelser.
3 timers individuell skriftlig eksamen i metode og statistikk.
Gruppebesvarelser og skriftlig eksamen vurderes samlet til bestått/ikke bestått.
Vurdering - Obligatoriske emner 3. år:
EmnekodeEmnenavnVurdering
TRL 320Spesiell aktivitetslære med utgangspunkt i en enkelt idrett

Praktisk- metodisk eksamen. Avvikles ved NIH eller ute i praksislaget. Gradert karakter. Vektes 50 %.

Muntlig eksamen. Omfang: 45-60 minutter. Gradert karakter. Vektes 50 %.

TRL 380ProsjektoppgaveProsjektarbeid. Utformes etter vitenskapelige kriterier for skriftlig arbeid. Omfang: 30-50 sider (1 ½ linjeavstand pluss referanser) Gradert karakter.
Vurdering - Anbefalte valgbare emner:
EmnekodeEmnenavnVurdering
TRL 315LagballspillanalysePraktisk del og tilhørende rapport; skriftlig og PC/video presentasjon (Bestått/ikke bestått). Plenumsforelesningene er obligatoriske.
FAH 330Idrettsmedisin

Vurderingen vil skje på grunnlag av innlevering av skriftlig fordypningsoppgave på grunnlag av oppgitt oppgavetekst. Bestått/ikke bestått.

FAH 350FormidlingsmetodikkDet gjennomføres prosessevaluering til bestått/ikke bestått. Alle individuelle oppgaver som blir gitt under emnet må være løst tilfredsstillende. Krav om 80 % oppmøte. Studentene er med på evalueringen av miniforedragene som består av individuelle oppgaver med utgangspunkt i pensum.
IBI 311Arbeidsfysiologi IIDet kreves 100 % fremmøte på laboratorieøvelsene. Det skal utarbeides rapporter hvor det jobbes i grupper på 2-3 studenter. Rapportene bedømmes med graderte karakterer, og  rapportene fra hvert av temaene teller likt. Ut fra en samlet vurdering vil det bli gitt en gradert karakter.
IBI 313Fysiologisk adaptasjon til utholdenhetstrening2 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
IBI 314Fysiologisk adaptasjon til styrketrening2 timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.
IIS 213Gruppepsykologi i idrettInnlevering av gruppebasert fagartikkel/essay til bestått/ikke bestått.
3 timers individuell eksamen med gradert karakter.
IIS 315Anvendt idrettspsykologi II

Studentene skal gjennomføre en skriftlig, individuell oppgave med gradert karakter på tema som skal forhåndgodkjennes av emneansvarlig. I tillegg skal studentene legge fram i plenum et gruppearbeid (maks 3 studenter pr gruppe) på selvvalgt tema (bestått/ikke bestått).

SPM 221LedelseMappeevaluering (2 oppgaver) på gruppenivå. En gruppeoppgave til bestått/ ikke bestått og en med gradert karakter.