Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
1.studieår - basisår i idrettsvitenskap 
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
1.studieår - basisår i idrettsvitenskap
Programansvarlig
Ina Guro Moen
Innledning

Det første året i idrettsstudier ved NIH utgjør en grunnleggende felles faglig plattform for høyere studier i idrett og annen fysisk aktivitet. Samtidig kan det utgjøre et år i en 3-årig bachelorutdanning.

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse, eventuell realkompetanse vurdert som relevant for studiet.

Idrett og annen form for fysisk aktivitet er en viktig del både i lokal, nasjonal og internasjonal kultur. Studiet skal både formidle og utvikle kunnskap om fysisk aktivitet og kunnskap i fysisk aktivitet. I studiet belyses forståelse av mennesket i bevegelse fra ulike perspektiver. Både naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige perspektiver på idrett og annen fysisk aktivitet danner grunnlag for innhold og arbeidsmåter i studiet.

Mål for utdanning
  • Studentene skal forstå virkningene av ulike bevegelsesløsninger.
  • Studentene skal forstå virkningene av trening.
  • Studentene skal forstå samfunnsmessige forhold knyttet til idrett og annen fysisk aktivitet.
  • Studentene skal kunne legge til rette for opplæring i et utvalg aktiviteter.
  • Studentene skal ha kunnskap om og grunnleggende ferdigheter i et utvalg aktiviteter.
Fagområder, emner og studiepoengfordeling

Obligatoriske emner:

1BA 111 Bevegelseslære (12 sp)
Bevegelseslæren skal gi forståelse for virkningene av ulike bevegelsesløsninger. Forståelsen skal bygge på blant annet grunnleggende mekanikk og anatomi. 

1BA 113 Treningslære (13 sp)
Treningslæren skal gi forståelse for hvordan forskjellige treningsformer påvirker yteevne og helse, samt tilrettelegging av trening. Forståelsen skal bygge på blant annet bevegelseslæren, grunnleggende fysiologi og psykologi.

1BA 121 Idrett og samfunn (13 sp)
Idrett og samfunn skal gi forståelse for idrett som historisk, sosialt og kulturelt fenomen og samspillet mellom individ/gruppe og aktivitetsmiljøet samt filosofiske spørsmål knyttet til idrett.

1BA 135 Ballspill (5 sp)
Ballspill skal gi forståelse for regler, tilpasset spilloppbygging og grunnprinsipper for videreutvikling av ferdighet i ballspillene fotball, basketball, håndball og volleyball

1BA 136 Andre aktiviteter (8 sp)
Fridrett, svømming og livredning, gymnastikk - dans - aerobic, og turn skal gi ferdighet i og forståelse for aktivitetenes egenart.

1BA 137 Uteaktiviteter (9 sp)
Uteaktiviteter skal gi ferdigheter og kunnskap i ulike idrettsaktiviteter, også tilpasset personer med en funksjonshemning. Emnet vil også gi forståelse for ferdsel i skog og mark, sommer og vinter på snø og is.  Videre gis det innføring i å ta seg fram i ukjent terreng ved hjelp av forskjellige typer kart og kompass.

Hjerte- og lungeredning (HLR)
I løpet av året skal alle studenter bestå grunnkurs HLR.

Organisering og arbeidsformer

Studentene vil arbeide med basis i problemstillinger knyttet til de ulike fagområdene. Studiet vil være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer. Det betyr en veksling mellom egenstudier, arbeid i grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid på ulike måter (praktisk og teoretisk) og forelesninger. Det legges noe vekt på opplæring i bruk av IKT.

Annet
Det stilles noe krav til utstyr til de ulike aktivitetene i aktivitetslæren. Videre må en regne med noe utgifter til reise og opphold i forbindlese med emnet i uteaktivitet.

Emner og studiepoengfordeling:
EmnekodeEmnenavnStudiepoeng
1BA 111Bevegelseslære12 sp
1BA 113Treningslære13 sp
1BA 121Idrett og samfunn13 sp
1BA 135Ballspill5 sp
1BA 136Andre aktiviteter8 sp
1BA 137Uteaktiviteter9 sp
Vurdering:
EmnekodeEmnenavnVurdering
1BA 111Bevegelseslære

3 skriftlige eksamener a 2 timer fordelt utover året. Gradert karakter. Vektes 3/4.

1 gruppearbeid (6-8 studenter per gruppe) med skriftlig presentasjon. Gradert karakter. Vektes 1/4: Karakteren på gruppearbeidet kan for den enkelte student (individuell karakter) justeres én karakter opp eller ned. Dette gjøres etter nærmere bestemmelser i samråd med studentene.

1BA 113Treningslære

50 %: 3 skriftlige eksamener à 2 timer fordelt utover året. Gradert karakter.

50 %: Individuelt arbeid og gruppearbeid (3-5 studenter per gruppe):

  • Fordelt på 3 arbeider med skriftlig presentasjon, hvorav ett arbeid er individuelt og to er gruppeoppgaver. Arbeidene vektes etter omfang.
  • Karakteren på gruppearbeidene kan for den enkelte student (individuell karakter) justeres én karakter opp eller ned. Dette gjøres etter nærmere bestemmelser i samråd med studentene.
1BA 121Idrett og samfunn

Evalueringen skjer på grunnlag av en 3 timers individuell skriftlig eksamen og en gruppefremføring (poster, foredrag). Det gis gradert karakter for hver del, som teller likt i sluttkarakteren.

I evalueringen av gruppefremføringen vil innhold telle 2/3 og formidling 1/3. Det skal leveres inn et skriftlig manus i forbindelse med fremføringen.

1BA 135Ballspill

For hvert av ballspillene kreves følgende:
Fremmøte: Krav om minimum 80 % aktiv deltakelse i timene, vurderes til bestått/ikke bestått.
Ferdighet: Vise praktisk ferdighet. Gradert karakter, teller 60 %.
Kunnskapsprøve: Studenten skal dokumentere regelforståelse samt forståelse for teknikker og spillutvikling/spilleprinsipper. Gradert karakter, teller 40 %.
Av den samlede emnekarakteren i ballspill utgjør hvert ballspill 25 %. Alle ballspillene må bestås.

For ballskolen kreves bestått 80 % oppmøte og praktisk ferdighet.

1BA 136Andre aktiviteter

For hver av aktivitetene kreves følgende:
Fremmøte: Krav om minimum 80 % engasjert deltakelse i timene, vurderes til bestått/ikke bestått.
Ferdighet: Vise praktisk ferdighet. Gradert karakter, teller 60 %.
Kunnskapsprøve: Individuell skriftlig prøve + oppgaver i friidrett, svømming og livredning og gymnastikk-dans-aerobic. I turn gis kun en oppgaveinnlevering. Gradert karakter, teller 40 %. 

De fire aktivitetene vektes likt og alle må være bestått for å få karakter i emnet.

1BA 137Uteaktiviteter

For hver av uteaktivitetene kreves følgende:
Fremmøte: Krav om minimum 80 % aktiv deltakelse i timene, vurderes til bestått/ikke bestått. For Ridderuka og Friluftsliv kreves 100 % oppmøte på opphold og turer.
Ferdighet: Vise praktisk ferdighet. Gradert karakter gis i orientering og ski/langrenn, teller 60 % i orientering, 100 % i ski. For skøyter og ski/alpint vurderes ferdighet til bestått/ikke bestått.
Didaktisk/PM: For skøyter og ski/alpint gis gradert karakter, teller 100 % i skøyter, 60 % ski/alpint.
Rapport: Ski/alpint gis gradert karakter, teller 40 %. For Ridderuka gis gradert karakter, teller 100 %. I friluftsliv vurderes rapporten til bestått/ikke bestått.
Logg/mappe: I orientering gis gradert karakter, teller 40 %. For ski/langrenn gis vurdering bestått/ikke bestått.

Av den samlede emnekarakteren i uteaktiviteter utgjør hver aktivitet 20 %. Friluftsliv inngår ikke i emnekarakteren.

Gradert karakter må være E eller bedre i alle deler for å få sluttkarakter i 1BA 133 uteaktiviteter. Alle deler må være bestått for å få bestått 1BA 133 uteaktiviteter.