Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 340 Idrett og kulturforståelse 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Idrett representerer et vidt praksisfelt og kan forstås og forklares gjennom ulike perspektiver. Denne modulen har et sosialantropologisk perspektiv på kulturforståelse og idrett som utgangspunkt. Forestillinger om forholdet mellom "oss" og "de andre" danner et viktig utgangspunkt for hvordan kulturbegrepet har fått mening i antropologien. Undervisningen diskuterer hvordan idrett knyttes til slike forestillinger ved å problematisere idrett som flerkulturell arena. Modulen er en uavhengig valgfri modul på IIS 3-nivå for studenter med interesse for kulturelle og samfunnsmessige perspektiver på idrett. Samtidig inngår modulen som del av IKU 201.
  • Faktaboks
EmnekodeIIS 340
EmnenavnIdrett og kulturforståelse
Studiepoeng5 sp
AnsvarligNina Kahrs
TidspunktÉn helg i periode 4
Mål

Studentene skal:

  • Kunne gjøre rede for hva som ligger i begrepet kulturforståelse og hva vi forstår med idrett i et kulturelt perspektiv.
  • Forstå den kulturelle kompleksitet eksemplifisert ved idrett som flerkulturell arena.
  • Være kjent med tema som globalisering og utvikling i forhold til idrett.
  • Ha et grunnlag for å arbeide med idrett og fysisk aktivitet i egen og andre kulturer.
Organisering og arbeidsformer
Lærerstyrt undervisning med vekt på diskusjon.
Gruppearbeid basert på gitte og selvvalgte problemstillinger.
Individuelt arbeid.
Vurdering
Et obligatorisk essay på 5 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser. Gradert karakter.
Kjernelitteratur

Sport, dance and embodied identities / edited by Noel Dyck and Eduardo P. Archetti. - Oxford : Berg Publishers, 2003. - s. 1-9, s. 217-230.
BIBSYS Ask

Baaz, Maria Eriksson (2002): The white wo/man's burden in the age of partnership : a postcolonial reading of identity in development aid / Maria Eriksson Baaz. - Gøteborg : Gøteborg University, Department of Peace and Development Research. - Avhandling (Ph. D.) - Gøteborgs universitet, 2002. - s.50-73. - (Biblioteket ved NIH har ikke denne. Får ikke tak i den).

Sport in the global village / Ralph C. Wilcox, editor. - Morgantown, W. Va. : Fitness Information Technology, c1999. - Kap.31, s. 433-448.
BIBSYS Ask

Engelsrud, Gunn (2000): Forhandlinger om erfaring : T'ai Chi som tradisjon og praksis i en norsk kontekst. - [Oslo] : Høgskolen i Oslo, Avdeling for helsefag. - (HiO-rapport ; 2000 nr 19). - Utdrag.
BIBSYS Ask

Eriksen, Thomas Hylland (2003): Kulturforskjeller i praksis : perspektiver på det flerkulturelle Norge / Thomas Hylland Eriksen, Torunn Arntsen Sørheim. - 3. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk. - Kap. 2., s. 25-53.
BIBSYS Ask

Football in Africa : conflict, conciliation, and community / [edited by] Gary Armstrong and Richard Giulianotti. - New York : Palgrave Macmillan, 2004. - s.103-113, s. 210-227
BIBSYS Ask

Graham, G. (1994): Exercising control: sports and physical education in American protestant mission schools in China : 1880-1930. - In: Signs : journal of woman in culture and society. - Vol. 20, nr. 1, s. 23-48. - (Biblioteket har ikke dette tidsskriftet).

Hognestad, Hans (2005): "Football is survival here" : rapport fra en pilotundersøkelse i Zambia om erfaringer fra Norway Cup / Hans Hognestad. - Oslo : Norges idrettshøgskole.
BIBSYS Ask

Assessing cultural anthropology / edited by Robert Borofsky. - New York : McGraw-Hill, c1994. - s. 301-310. - (Biblioteket har ikke denne. Utsolgt fra forlaget).

Entering the field : new perspectives on world football / edited by Gary Armstrong and Richard Giulianotti. - Oxford : Berg, 1997. - (Explorations in anthropology). - s. 159-174.
BIBSYS Ask

Sport in Africa : essays in social history / edited by William J. Baker and James A. Mangan. - New York : Africana, 1987. - s.217-229.
BIBSYS Ask

Idrettens bevegelser : sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn / Ørnulf Seippel (red.). - Oslo : Novus forl., 2002. - s.123-153.
BIBSYS Ask

Kvinner : en utfordring for idretten? : rapport fra en konferanse i anledning OL '94 i Lillehammer. - Oslo : Sekretariatet for kvinneforskning, Norges forskningsråd, 1994. - (Arbeidsnotat / Sekretariatet for kvinneforskning, Norges forskningsråd ; 2/94). - s. 163-170.
BIBSYS Ask