Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
FKI 236 Dans i skolen 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet går over 2 år med avsluttende vurdering i 3. studieår i bachelorprogrammet.

Emnet dans bygger på det grunnleggende delemnet gymnastikk, dans og aerobic, som ble gjennomført det første studieåret på 1BA 136 Andre aktiviteter. Hensikten med dette emnet er at studentene skal bli i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere ulike aktivitetsopplegg i dans tilpasset barn og unge i både grunnskolen og videregående opplæring.

Kunnskap fra treningslære, bevegelseslære og fagdidaktikk vil anvendes til analyser, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i dans for barn og unge. I emnet inngår dansens kulturelle betydning og relasjonen mellom dans og idrett.

  • Faktaboks
EmnekodeFKI 236
EmnenavnDans i skolen
Studiepoeng5 sp
AnsvarligEva Ystborg
TidspunktPeriode 2 i begge studieår
Mål

Studentene skal:

  • Kunne arbeide med faglitteratur for å kunne gjøre rede for hva som kjennetegner ulike danseformer, kreativ dans og koreografi samt musikkens funksjon.
  • Kunne planlegge, tilrettelegge, tilpasse/integrere, gjennomføre og vurdere undervisning i dans med barn og unge i både grunnskolen og videregående opplæring.
  • Kunne analysere og vurdere undervisningsopplegg i dans med tanke på ulike sider ved barn og unges læring og utvikling.
  • Gjøre rede for hvordan dans kan bidra til trening av koordinative egenskaper og kroppslige ressurser.
  • Vise evne til kritisk tenking omkring dans og musikkens betydning i barn og unges oppvekst.
Organisering og arbeidsformer
I emnet inngår en blanding av lærerstyrt undervisning og oppgavestyrt arbeid. Studentene skal løse praktiske og teoretiske oppgaver, både individuelt og i grupper. Dette innebærer arbeid med kunnskapsområdet spesielt tilpasset barn og unge og utprøving av generelle prinsipper i pedagogisk praksis i både grunnskolen og videregående opplæring. Forskning og erfaringsbasert kunnskap integreres i undervisningen.
Vurdering

2 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter. Vektes 50 %.
Individuell praktisk-metodisk eksamen. Gradert karakter. Vektes 50 %.
Eksamen består av: En skriftlig undervisningsplan for en time og å gjennomføre 10-15 min undervisning for medstudenter.
Løpende oppgaver i tilknytning til undervisningen skal være løst tilfredsstillende, individuelt og/eller gruppevis.

Det er krav om 80 % engasjert oppmøte.

Kjernelitteratur

For 2. året
Moen, Ina Guro (2001): Dans med barn 6-13 år : grunnskolen 1.-7. klasse : hovedvekt på kreativ dans. - Oslo : Landslaget dans i skolen.
BIBSYS Ask

Dans og musikk : 2005-2006 / Ina Guro Moen og Eva Ystborg (red.). - Oslo, NIH, 2005. - Artikkelsamling. - (Biblioteket ved NIH har ikke denne til utlån. Fås kjøpt hos Akademika ved NIH).

For 3. året
Oppgis ved studiestart.