Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
FKI 350 Skolepraksis (3. studieår) 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
I faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag er de faglige studier, fagdidaktikk og veiledet praksisopplæring integrert slik at kunnskap utvikles på flere arenaer. I praksisopplæringen møter studentene de krav og utfordringer som stilles til læreren. De skal prøve ut og bearbeide sine faglige og didaktiske kunnskaper. Erfaringer og problemstillinger fra praksisfeltet er sentrale utgangspunkt for fagstudiene. Det skal legges til rette for didaktisk refleksjon ved at studenter, faglærere og øvingslærere drøfter studentenes praksiserfaringer og ulike syn på kunnskap og læring. Til sammen bidrar det integrerte studiet til å utvikle kompetanse innen hele arbeidsområdet for læreren.
 • Faktaboks
EmnekodeFKI 350
EmnenavnSkolepraksis (3. studieår)
AnsvarligAstri Andresen
TidspunktPeriode 2 og 3
Mål

I praksisopplæringen skal studentene:

 • Få variert erfaring fra videregående opplæring.
 • Få trening i å legge til rette utviklende læringsmiljø for ulike grupper elever.
 • Gjøre seg nytte av yrkesbasert veiledning.
 • Reflektere over og utvikle didaktisk kunnskap i og på tvers av fag og fagområder
  om mulig tilrettelegge opplæring for elever med ulik kulturell bakgrunn.
 • Utvikle kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, kunnskap om skoleledelse, klasseledelse og teamarbeid.
 • Om mulig samarbeide med foreldre og/eller andre med ansvar for barns oppvekstmiljø
  få erfaring med praksisfeltet som arena for forsøks- og utviklingsarbeid.
 • Analysere praksiserfaringene i lys av teori og aktuelle læreplaner.
Organisering og arbeidsformer
Skolepraksis foregår i videregående opplæring i tre uker i både høst- og vårsemesteret. I praksisstudiene inngår ulike arbeidsformer i tillegg til planlegging, gjennomføring av egen og andres (medstudents og øvingslærers) undervisning, for eksempel ulike observasjonsoppgaver, gi/motta kollegaveiledning, utforme refleksjonsnotat og innlegge/framlegg på foreldremøter og lærermøter, gjennomføre lokale undersøkelser av ulike art, drive utviklingsarbeid i kroppsøving.
Vurdering
Bestått/ikke bestått. Krav om 100 % fremmøte.