Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
1BA 113  Treningslære 13 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Treningslære skal belyse de endringer som finner sted i yteevne og bevegelsesatferd som følge av systematisk påvirkning ved anvendelse av grunnleggende treningsprinsipper og treningsmetoder.

Fagområdet treningslære er å betrakte som et syntesefag, i den forstand at de problemområder/temaer som fokuseres blir belyst med bakgrunn i ulike teoretiske perspektiver, så som biomekanikk, anatomi, idrettsfysiologi og idrettspsykologi.

 • Faktaboks
Emnekode 1BA 113
Emnenavn Treningslære
Studiepoeng13 sp
AnsvarligAsbjørn Gjerset
TidspunktPeriode 1, 2, 3 og 4
Mål

Studentene skal:

 • Kunne gjøre rede for treningslæren sin egenart, plass og funksjon.
 • Kunne gjøre rede for begrepene utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, koordinasjon og teknikk.
 • Forstå hvordan fysiologiske mekanismer gjør kroppen i stand til å skape kraft og styre kraft og bevegelse.
 • Forstå psykologiske forhold av betydning for prestasjonsutvikling, mestring og opplevelse av trivsel.
 • Forstå sammenhengen mellom fysiologiske og psykologiske egenskaper og yteevne. Forstå hvordan trening påvirker kroppen slik at fysisk og psykisk yteevne påvirkes.
 • Kunne gjøre rede for treningsprinsippene belastning og tilpasning, variasjon, progresjon, kontroll, helhetlig stimulering, individuell tilpasning og spesifisitet.
 • Kunne forstå grunnleggende prinsipper og metoder for generell trening av utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, koordinasjon og teknikk.
 • Ha prøvd ut, og kjenne til gode og sentrale treningsøvelser som brukes for å påvirke de fysiske- og koordinative egenskapene.
Organisering og arbeidsformer
Emnet gjennomføres i blokker der de ulike temaene avsluttes i løpet av en bestemt tid. Undervisningen vil foregå som fellesundervisning, klasseundervisning, gruppearbeid med veiledning og egenstudier der studentene skal arbeide med oppgaver i gruppe og som individuelt arbeid. Utvalgte oppgaver legges frem for de andre studentene.
Vurdering

50 %: 3 skriftlige eksamener à 2 timer fordelt utover året. Gradert karakter.

50 %: Individuelt arbeid og gruppearbeid (3-5 studenter per gruppe):

 • Fordelt på 3 arbeider med skriftlig presentasjon, hvorav ett arbeid er individuelt og to er gruppeoppgaver. Arbeidene vektes etter omfang.
 • Karakteren på gruppearbeidene kan for den enkelte student (individuell karakter) justeres én karakter opp eller ned. Dette gjøres etter nærmere bestemmelser i samråd med studentene.
Kjernelitteratur

Idrettens treningslære - Asbjørn Gjerset (red.). - Oslo : Universitetsforl., c1992. - s.10-18, 48-76, 83-309. - (s.133-147 og 152-170 forventes bare kjent i grove trekk).
BIBSYS Ask

Din personlige trener : mer enn 400 øvelser : øvelser for alle : styrketrening, spensttrening, hurtighetstrening, bevegelighetstrening [videogram] / faglig ansvarlig: Eystein Enoksen, Asbjørn Gjerset, Espen Tønnessen og Henning Hofstad. - Digitalvideo Sport, 2003.
BIBSYS Ask

Dahl, Hans A. (2005): Klar ferdig gå! : grunnbok i aktivitetsfysiologi / Hans, A. Dahl. - Oslo : Cappelen akademisk.
BIBSYS Ask

Hassmen P. (2003): Idrottspsykologi / Peter Hassmén, Nathalie Hassmén, Johan Plate. - Stockholm : Natur och kultur. - s. 164-389.
BIBSYS Ask

Motorikk og samfunn : en samfunnsvitenskapelig tilnærming til motorisk atferd / Hermundur Sigmundsson og Monika Haga (red.). - Oslo : Sebu forl., 2004. - s. 23-64 og 113-124.
BIBSYS Ask

Utvalgte artikler innenfor idrettspsykologi.

Anbefalt litteratur

Schmidt, Richard A. (2004): Motor learning and performance / Richard A. Schmidt and Craig A. Wrisberg. - 3rd ed. - Champaign, Ill. : Human Kinetics. - Kap. 5, s. 123-147, kap. 9, s. 231-255 og kap. 10, s. 255-287.
BIBSYS Ask 

Weinberg, Robert S. (2003): Foundations of sport and exercise psychology / Robert S. Weinberg, Daniel Gould. - 3rd ed. - Champaign, Ill. : Human Kinetics. - Kap. 3, s. 47-70 og kap. 4, s. 71-91.
BIBSYS Ask

Coaching : læring og udvikling / Reinhard Stelter (red.). - København : Psykologisk Forlag, 2002. - (Erhvervspsykologiserien). - Kap. 1, s. 21-45 og kap 3, s. 69-85.
BIBSYS Ask

Menneskets fysiologi : hvile og arbejde / Bente Schibye, Klaus Klausen m.fl. - Opptrykk 2001. - København : Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag, 1992. - s.19-40.
BIBSYS Ask