Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
TRL 320 Spesiell aktivitetslære med utgangspunkt i en enkelt idrett 20 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

TRL 320 (og TRL 380) skal gi studenten mulighet for å konkretisere studiets målsettinger og lærestoff innenfor valgte idrett gjennom en ytterlig fordypning fra 2år BA i utvalgte tema og problemstillinger. Gjennom prosjektarbeid skal studenten anvende de teorier og kunnskap han/hun har tilegnet seg fra de ulike emner som studiet består av. Studenten skal få økt innsikt og kunnskap gjennom et praktisk-teoretisk arbeid ute i praksisfeltet.

Studiet består ellers av selvvalgte emner (30 sp) og settes sammen etter studentens ønsker ut fra de til enhver tid angitte tilbud fra NIH. Dermed kan studentene få en tverrfaglig og noe ulik kompetanse totalt etter gjennomført 3. år BA. I de selvvalgte 30 sp kan det velges en TBU- påbygning som gir mulighet for kompetanse som lærer i skoleverket, etter gjennomført PPU. Også studieopphold ved utenlandske universitet kan innpasses.

Studenten kan altså velge 30 sp (6 emner av 5 sp) fra NIH sine ordinære studieprogrammer.
De selvvalgte emner kan gjøre studenten kvalifisert til et bredere utvalg studier på masternivå.
Studiepoengene viser den arbeidsmengde som emnene vil inneholde. Alle timene vil ikke være lærerstyrt. I de idretter der det tas opp 1- 3 studenter vil omfanget av forelesninger måtte reduseres, og undervisningen vil i større grad være preget av veiledning og selvstudier. Opptak til idretter der NIH ikke har spesialkompetanse vil bare skje hvis aktuelt særforbund bidrar med ressurser til undervisningen.

Fordypningsidrett, praktisk- teoretisk fordypning - fordeling teori og praksis - 50/50.

  • Faktaboks
EmnekodeTRL 320
EmnenavnSpesiell aktivitetslære med utgangspunkt i en enkelt idrett
Studiepoeng20 sp
AnsvarligFordypningslærer
TidspunktPeriode 1, 2, 3 og 4
ForkravTRL 220 Fordypningsidrett (10 sp)
Mål

Studenten skal:

  • Tilegne seg en dypere kunnskap og innsikt innen sin idrett i de sentrale temaer som emnet gir.
  • Tilegne seg dypere forståelse og innsikt innenfor sin idrett med utgangspunkt i kravs- og kapasitetsanalyser.
  • Kunne anvende kunnskap og analysemetoder fra flere fagområder (emner) som studenten velger for økt forståelse for sammenhenger mellom de ulike prestasjonsfaktorer.
  • Oppnå økt kunnskap og ferdighet i å gjøre spesifikke analyser som grunnlag for å beskrive sammenhenger for optimalisering av prestasjonsevnen i sin idrett.
  • Oppnå økt forståelse for spesifisitetsprinsippet som grunnlag for treningspåvirkning.
  • Oppnå økt kunnskap og ferdighet i å utvikle gode treningsplaner, gode analysemetoder, tester og kontrolltiltak for best mulig evaluering av treningspåvirkning i sin idrett.
  • Gjennom kontakt med et praksislag på høyt nivå kunne gjøre rede for hvordan en erfaren trener arbeider med sine utøvere.
  • Gjennom kontakt med praksisfeltet oppnå økt forståelse og innsikt i  veilederferdighet innen sin idrett.
  • Tilegne seg økt forståelse for hverdagen til "24-timers- utøveren".
Organisering og arbeidsformer

Emnet koordineres av fordypningsansvarlig. Retningsgivende fordeles timene 50/50 på teori og praksis. Valg og prioritering av temaer gjøres av fordypningsansvarlig i samarbeid med studenter og kollegaer fra andre valgte emner. Analyser, klargjøring og problematisering om temaer ut fra en analyse av det særegne i valgte idrett vil stå sentralt. Undervisningen ved NIH vil foregå i praksisfeltet eller i teorirom, og tverrfaglige prosjekter søkes gjennomført innenfor de til enhver gitte ressurser. Studentpresentasjoner med diskusjon og evaluering må påberegnes.

I trenerpraksisen (prosjektarbeidet) i et praksislag vil studentene få tildelt en veileder med høyest mulig kompetanse (minimum trener II). I samarbeid med denne veileder i praksislaget, og NIH vil studentene jobbe med problemstillinger hvor evne til å jobbe i et team blir tydeliggjort.

Studentene skal få økt innsikt og ferdighet til å anvende de ulike tekniske hjelpemidler ved analyse av utøvere og trening. Studenten vil også i størst mulig grad få innsikt i hvordan man søker oppnå optimalisering av trening på høyt utøvernivå.

Vurdering

Praktisk- metodisk eksamen. Avvikles ved NIH eller ute i praksislaget. Gradert karakter. Vektes 50 %.

Muntlig eksamen. Omfang: 45-60 minutter. Gradert karakter. Vektes 50 %.

Anbefalt litteratur
Dette vil bli lagt frem i første semester for hver enkelt idrett. Omfanget er satt til 1000 - 1500 sider, avhengig av vanskelighetsgrad og type litteratur.