Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
TRL 220 Fordypningsidrett 10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Trenerrollen
Det opprettes en avtale mellom studenten, Norges idrettshøgskole og et særforbund,  en krets eller klubb om praksis i idretten, og samarbeid om deler av det idrettsfaglige innholdet. Studiet vil innebære analyser av idrett og de betingelser som ligger til grunn for utvikling av gode prestasjoner. I emnet vil en gjøre bruk av metoder, analyseverktøy og det grunnlag som er tilegnet i de obligatoriske emnene. Studentenes erfaring fra praksis i idretten dokumenteres og rapporteres gjennom en praksisrapport. Det skal gjennomføres en mindre kravs- og kapasitetsanalyse av praksisgruppen innenfor de presatasjonfaktorer som søkes påvirket i praksisperioden. Dette som grunnlag for utarbeidelse av treningsplan i praksisgruppen.

Faglærerutdanningen
Studentene skal kunne benytte sine kunnskaper og erfaringer i skolepraksis og rapportere fra sin undervisning i henhold til kravene som blir stilt i FKI 350. Det arrangeres et 5 dagers kurs med følgende idretter: Golf, curling, skyting, kampidrett og frisbee.

 • Faktaboks
EmnekodeTRL 220
EmnenavnFordypningsidrett
Studiepoeng10 sp
AnsvarligFordypningslærer
TidspunktPeriode 1, 2, 3 og 4
Mål

Studenten skal:

 • Kunne gjøre rede for sentrale begreper og termer i sin idrett.
 • Kunne analysere og vurdere sammenhenger mellom taktikk og teknikk og andre prestasjonsfaktorer for optimering av prestasjonsevne.
 • Kunne gjøre rede for hvordan de sentrale taktiske og tekniske ferdigheter utføres og hvorfor de utføres på denne måten.
 • Ha kjennskap til og noe ferdighet i å analysere et lag og/eller en utøver i sin idrett, med tanke på taktiske og tekniske løsninger og ferdigheter.
 • Kunne benytte ulike verktøy/redskap fra integreringsfagene i analyse av idrett.
 • Gjennom praksis oppnå kunnskap, innsikt og ferdighet i veilederrollen.
 • Kunne gjøre rede for særforbundet sin oppbygging og funksjon i sin idrett.
 • Kunne gjøre rede for og anvende sentrale regler for utøvelse av valgte idrett(konkurransereglement).
 • På bakgrunn av forelesninger, gruppearbeid og selvstendig arbeid med faglitteratur kunne redegjøre for ferdighetsbegrepet - ut fra valgte idretts særegenhet.
 • Kunne bruke instruksjon og veiledning som undervisningsmetoder i valgte idrett, og kunne vurdere hva som er metodenes sterke og svake sider i forhold til ulike typer aktivitet og målgrupper.
 • Kunne anvende kunnskap og ferdigheter ut fra de ulike rammefaktorer som eksisterer ute i praksisfeltet.
Organisering og arbeidsformer

Trenerrollen
Emnet koordineres av fordypningsansvarlig. Retningsgivende fordeles timene 50/ 50 på teori og praksis. Valg og prioritering av temaer gjøres av fordypningsansvarlig i samarbeid med studenter og kollegaer i den aktuelle idrett. Klargjøring og problematisering av temaer ut fra en analyse av det særegne i valgte idrett vil stå sentralt.

Undervisningen ved NIH vil foregå i praksisfeltet eller i teorirom, også gjennom studentpresentasjoner med diskusjon og evaluering.

I trener og arrangementpraksisen i et praksislag vil studentene få tildelt en veileder med høyest mulig kompetanse (minimum trener II). I samarbeid med denne veileder i praksislaget vil studenten bli tildelt arbeidsoppgaver som en trener har i sitt virke. Noe anvendelse av ulike tekniske hjelpemidler ved analyse av utøvere og trening vil kunne inngå i praksisarbeidet. Studenten vil også i størst mulig grad få mulighet til å praktisere i rollen som veileder/ trener.

Studenten skal levere en selvvalgt fordypningsoppgave etter vitenskapelige kriterier. Arbeidet skal være selvstendig. Prosjektbeskrivelse skal være godkjent av veileder innen høstsemesteret slutt. Det gis tilbud om 5 timer veiledning.

Faglærerutdanningen
Praksis skal gjennomføres i videregående skole.

Vurdering
 • Praktisk- metodisk eksamen. Studenten prøves i veilederferdighet. Avvikles ved NIH , ute i praksislaget eller praksisskolen. Gradert karakter. Vektes 2/4.
 • Muntlig eksamen - med utgangspunkt i pensum og tema fra undervisningen. Omfang: 45-60 minutter. Gradert karakter. Vektes 1/4.
 • Fordypningsoppgave. Omfang: 30-40 maskinskrevne sider. Gradert karakter. Vektes 1/4.

I tillegg har studentene ved faglærerutdanningen krav til 80% obligatorisk frammøte ved 5 dagerskurset.

Anbefalt litteratur

Trenerrollen
Dette vil bli lagt frem i første semester for hver enkelt idrett. Omfanget er satt til ca 1100 sider.(inkludert litteratur fra TRL 221).

Faglærerutdanningen
Dette vil bli lagt frem i første semester for hver enkelt idrett. Omfanget er satt til ca 700 sider.