Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
TRL 200 Idrettspedagogikk 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet tar utgangspunkt i trenerens pedagogiske utfordringer og muligheter: Hvordan skape gode læringsmiljø og konstruktive læringssituasjoner innen ulike idrettslige praksisfellesskap? Emnet tar sikte på å utvikle studentenes handlingskompetanse når det gjelder tilrettelegging for og veiledning av bevegelsesaktivitet for ulike deltakergrupper. Likeledes skal emnet stimulere studentenes evne til å reflektere over og kritisk vurdere egen trenerpraksis. Emnet ser trenerpraksis som ledelsesvirksomhet, som krever kommunikative ferdigheter, sosial kompetanse og etiske overveielser.

  • Faktaboks
EmnekodeTRL 200
EmnenavnIdrettspedagogikk
Studiepoeng5 sp
AnsvarligLars Tore Ronglan
TidspunktPeriode 4
Mål

Studentene skal:

  • Ha kunnskap om ulike pedagogiske metoder for læring av bevegelse.
  • Kjenne konsekvensene av ulike syn på forholdet mellom kropp og bevissthet for læring av bevegelser.
  • Kjenne forholdet mellom teoretisk kunnskap, praktisk kunnskap og taus kunnskap.
  • Kunne anvende kunnskap om mesterlære og implisitt læring i tilrettelegging av aktivitet.
  • Kunne drøfte begrepene mestring, prestasjon og konkurranse.
  • Ha kunnskap om begrepet coaching og kjenne ulike coachingstrategier.
  • Kunne begrunne betydningen av selvstendighet og selvvurdering ved læring av bevegelser.
  • Kunne drøfte trenerens praksis i lys av verdier og etiske normer.
Organisering og arbeidsformer

Arbeidsformene varierer mellom fellesundervisning, gruppearbeid og selvstudier.

Vurdering

80 % fremmøte. Et avsluttende skriftlig gruppearbeid der gruppen velger blant og besvarer én av et antall fremlagte oppgaveformuleringer. Gradert karakter.

Anbefalt litteratur

Enoksen, Eystein (2001): Trenerens rolle som barne- og ungdomsoppdrager og talentutvikler : hva sier forskningen og hvilke teoretiske perspektiver bygger den på? - [Oslo : E. Enoksen]. - Fageksamen, Dr.scient.-studiet - Norges idrettshøgskole, 2001.
BIBSYS Ask

Høigaard, Rune (1999): Gruppepsykologi i idrett / Rune Høigaard, Per Arne Lidbom. - Kristiansand : Høyskoleforl.
BIBSYS Ask

Høigaard, Rune (2000):  Veiledningssamtaler i idrett / Rune Høigaard, Arild Jørgensen. - Kristiansand : Høyskoleforlaget.
BIBSYS Ask

Rønholt, Helle (2000): Idrætsundervisning : en grundbog i idrætsdidaktik / Helle Rønholt og Birger Peitersen. - [København] : Institut for Idræt : Hovedland.
BIBSYS Ask

Skard, Halldor (2000): Forholdet mellom trener og aktiv i den pedagogiske prosess. - Oslo : [H. Skard].
BIBSYS Ask