Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
SPM 214 Organisasjonsteori 10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet gir en innføring i grunnleggende organisasjonsteori og diskuterer hvordan denne kan brukes til å forstå idrettens organisasjoner. Norges idrettsforbund og Olympiske komité med underliggende ledd brukes gjennomgående som case, noe som skal gi god kjennskap til organisasjonens oppbygning, funksjon og særtrekk.
  • Faktaboks
EmnekodeSPM 214
EmnenavnOrganisasjonsteori
Studiepoeng10 sp
AnsvarligKari Steen-Johnsen
TidspunktPeriode 1 og 2
Mål

Studenten skal:

  • Oppnå innsikt i og forståelse for grunnleggende organisasjonsteorier.
  • Settes i stand til å anvende slike teorier som praktiske analyseredskaper.
  • Oppnå innsikt i hva som særpreger frivillige organisasjoner i forhold til andre typer organisasjoner.
  • Oppnå forståelse for hvordan omgivelsene (stat/marked) preger frivillige organisasjoner.
  • Tilegne seg kunnskap om oppbygning, funksjon og virkemåte til NIF med underliggende ledd.
  • Utvikle kritisk-analytiske holdninger til organisasjoner.
Organisering og arbeidsformer

Emnet vil ha en diskuterende form, der studentaktivitet vektlegges. Undervisningen tar utgangspunkt i ulike case (med basis i NIF/det frivillige), og knytter relevant teori til disse.
Parallelt med emnet jobbes det gruppevis med en utvalgt case, som skal presenteres i skriftlig form.

I tillegg til undervisningen gis det tilbud om seminarundervisning. Seminaret vil være felles for SPM 214 og SPM 215. Temaene vil være hentet fra de to fagene med særlig fokus på felles problemstillinger. Seminaret vil bygge på aktiv deltakelse.

Vurdering

Gruppeprosjekt: Arbeid, aktivitet og resultater knyttet til arbeidet med case teller 1/3 av karakteren.

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, varighet 1 uke. Hjemmeeksamen teller 2/3 av karakteren.

Kjernelitteratur

Archetti, Eduardo P. (2003): Den norske "idrettsmodellen" : et kritisk blikk på sivilt samfunn i Norge. - I: Norsk antropologisk tidsskrift. - Vol. 14 , nr. 1, s.  8-15. -  I kompendium. - (Biblioteket ved NIH har ikke kompendiet til utlån)

Brekke, Jan-Paul (2003): Utenfor løypa? : forsøk med direkte medlemskap i Norges snowboardforbund. - Oslo : Institutt for samfunnsforskning. - (Rapport / Institutt for samfunnsforskning ; 2003:3)
BIBSYS Ask

Organisasjonsteori for offentlig sektor : instrument, kultur, myte / Tom Christensen ... [et al.]. - Oslo : Universitetsforl., 2004.
BIBSYS Ask

Enjolras, Bernard (2005): Norsk idrett : organisering, fellesskap og politikk / Bernard Enjolras, Ørnulf Seippel, Ragnhild Holmen Waldahl. - Oslo : Akilles.
BIBSYS Ask

Jacobsen, Dag Ingvar (2002): Hvordan organisasjoner fungerer : innføring i organisasjon og ledelse / Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik. - 2. utg. - Bergen : Fagbokforl.
BIBSYS Ask

Wollebæk, Dag (2000): Frivillig innsats / Dag Wollebæk, Per Selle og Håkon Lorentzen. - Bergen :  Fagbokforl.
BIBSYS Ask

Anbefalt litteratur

Morgan, Gareth (1998): Organisasjonsbilder : innføring i organisasjonsteori. - [Ny utg.]. - Oslo : Universitetsforl.
BIBSYS Ask

Røvik, Kjell Arne (1998): Moderne organisasjoner : trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet. - Bergen-Sandviken : Fagbokforl.
BIBSYS Ask

Om den organiserte idretten:
Finansieringen av statlig idrettspolitikk : kartlegging, vurdering og forslag til tiltak for bedre måloppnåelse : rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg. - Oslo : Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingen, 2003. - (Sundberg-utvalget).
BIBSYS Ask

Ulseth, Anne-Lene Bakken (2003): Treningssentre og idrettslag : konkurrerende eller supplerende tilbud?. - Oslo : Institutt for samfunnsforskning. - (Rapport / Institutt for samfunnsforskning ; 2003:2)
BIBSYS Ask