Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
SPM 240 Økonomistyring I 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet skal gi grunnleggende økonomisk kunnskap med eksempler fra idretten. Innholdet i emnet vil bli vinklet slik at der idretten skiller seg fra annen virksomhet vil det bli påvist og henvist til hvor det finnes stoff om det.  Studentene skal tilegne seg regnskapsforståelse - balanse og resultat. Videre emner er regnskapsanalyse: 1) rentabilitet (avkastning), 2) likviditet (god/dårlig), 3) soliditet (evne til å tåle underskudd) og 4) strømningsanalyse (hvor pengene skaffes til veie og hvor de brukes). Budsjettering: likviditetsbudsjett (inn- og utbetalinger), resultatbudsjett (inntekter og kostnader) og balansebudsjett (eiendeler, gjeld og egenkapital) Budsjetteringsoppgaver løses ved hjelp av regneark.
  • Faktaboks
EmnekodeSPM 240
EmnenavnØkonomistyring I
Studiepoeng5 sp
AnsvarligTerje Grann
TidspunktPeriode 1
Mål
Studenten skal kunne sette opp, forstå og analysere regnskap og bruke budsjett som styringsverktøy.
Organisering og arbeidsformer
Forelesninger, gruppearbeid og mappeinnlevering.
Vurdering
Mappeinnlevering av et oppgavesett som må bestås.
3 timers individuell skriftlig eksamen med gradert karakter.
Kjernelitteratur

Sending, Aage (2004): Grunnleggende regnskap. - Bergen : Fagbokforl.
BIBSYS Ask

Hoff, Kjell Gunnar (2005): Bedriftens økonomi. - 6. utg. - [Oslo] : Tano Aschehoug.
BIBSYS Ask

Arbeidsbok til Bedriftens økonomi : oppgaver og løsningsforslag / Kjell Gunnar Hoff og Jan Erik Hoff. - Oslo : Universitetsforlaget, 2005.
BIBSYS Ask


 

Anbefalt litteratur
Pettersen, Ragnar (1999): Handbok i regnskap og revisjon for idretten / Ragnar Pettersen og Dag Saltnes. - [2. utg.]. - Bergen : Ratio forl.
BIBSYS Ask