Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 211 Helsepsykologi 5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av psykologiske aspekter ved sykdom og helse, og gi en innføring i psykologiske helseeffekter av fysisk aktivitet og idrett, forklaringsmodeller og mekanismer. Emnet skal også gi kunnskap om helsepsykologiske påvirkningsmodeller for fysisk aktivitet, og gi en innføring i strategier og tiltak med sikte på økt fysisk aktivitet blant enkeltindivider, grupper og befolkningen som helhet.
  • Faktaboks
Emnekode IIS 211
EmnenavnHelsepsykologi
Studiepoeng5 sp
AnsvarligYngvar Ommundsen
Tidspunkt Periode 4
Mål

Å øke studentenes kunnskap og innsikt i psykologiske faktorer relatert til fysisk aktivitet og deres betydning for helse og sykdom. Emnet skal gi studentene kunnskap, innsikt og forståelse for psykologiske perspektiver på helse, sammenhenger mellom psykologiske faktorer og helse og sykdom. Emnet skal også øke studentenes kunnskap om sosialpsykologiske faktorers betydning for helserelatert atferd og påvirkning av slik atferd.

Organisering og arbeidsformer

Emnet vil organiseres som en blanding av lærerstyrt undervising og oppgavestyrt arbeid. Deler av det oppgavestyrte arbeidet vil inngå som en formalisert del av vurderingen gjennom gruppearbeid med innlevering og vurdering.

Vurdering

Innlevering av et gruppearbeid underveis i emnet til bestått/ikke bestått. Problemstilling for gruppearbeid skal være godkjent av emneansvarlig. Avsluttende individuell eksamen med graderte karakterer.

Kjernelitteratur

Mæland, John Gunnar (2005): Forebyggende helsearbeid : i teori og praksis. - Oslo : Universitetsforlaget. - Kap. 8 og 9.
BIBSYS Ask

Sallis, James F. (1998): Physical activity & behavioral medicine. - Thousand Oaks, Calif. : Sage. - (Behavioral medicine & health psychology ; 3). - Kap.3 og 7.
BIBSYS Ask

Nutbeam, Don (1999): Theory in a nutshell : a guide to health promotion theory / Don Nutbeam and Elizabeth Harris. - Sydney : McGraw-Hill.
BIBSYS Ask

Espnes, Geir Arild (2001): Helsepsykologi / Geir Arild Espnes og Geir Smedslund. - Oslo : Gyldendal akademisk. - Kap. 10.
BIBSYS Ask

Naidoo, Jennie (2000): Health promotion : foundations for practice / Jennie Naidoo and Jane Wills. - 2nd ed. - London : Baillière Tindall. - Kap. 10.
BIBSYS Ask

Health psychology : theory, research and practice / David F. Marks ... [et al.]. - London : Sage, 2000. - Kap.10.
BIBSYS Ask

Ommundsen,Y (2000): Kan idrett og fysisk aktivitet fremme psykososial helse blant barn og ungdom?- I: Tidskrift for den Norske Lægeforening. - Vol. 29, nr. 120, s. 3573-3577. - (Biblioteket ved NIH har dette tidsskriftet både som trykt- og elektronisk utgave. Den elektroniske finner du her).

ABC of behavior change : a guide to successful disease prevention and health promotion / edited by Jacqueline Kerr, Rolf Weitkunat, Manuel Moretti. - Edinburgh : Elsevier Churchill Livingstone, 2005. - s. 41-54.
BIBSYS Ask

Nutbeam, Don (1999): Theory in a nutshell : a guide to health promotion theory / Don Nutbeam and Elizabeth Harris. - Sydney : McGraw-Hill.
BIBSYS Ask

Titler merket med * finnes i Artikkelsamling. - (Kjøpes i Akademika bokhandel ved NIH. Biblioteket har den ikke til utlån).