Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 231  Sosiologiske perspektiver på idrett II   10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Hensikten med emnet er å gi studenten en innføring i sentrale tema i idrettssosiologien. Disse er:

  • Idrett og sosial stratifisering (kjønn, sosial klasse og etnisitet).
  • Idrett og fritid.
  • Idrett, barn og unge.
  • Idrett og media.
  • Idrett, vold og avvik.
  • Idrett og politikk.
  • Faktaboks
Emnekode IIS 231
Emnenavn Sosiologiske perspektiver på idrett II
Studiepoeng 10 sp
AnsvarligMari Kristin Sisjord
TidspunktPeriode 3
Bygger påIIS 230 Sosiologiske perspektiver på idrett I (5 sp)
Mål
  • Studenten skal gjennom forelesninger, selvstendig arbeid og i gruppe tilegne seg kunnskap om de tema som inngår i emnet samt drøfte disse i lys av sosiologisk teori.
  • Studenten skal gjennom skriftlig arbeid vise evne til å arbeide selvstendig med problemstillinger knyttet til de tema som inngår i emnet.
Organisering og arbeidsformer

Arbeidsformen vil variere mellom fellesundervisning, gruppearbeid og selvstudium. Det legges opp til 30 timer fellesundervisning med 4 timer per uke. I tillegg legges det opp til timeplansfestet gruppearbeid hver uke.

Vurdering
Studenten leverer inn to obligatoriske oppgaver på 5 sider med 1 1/2 linjeavstand pluss referanser. Den ene oppgaven leveres inn etter en gitt tidsfrist halvveis i emnet, den andre etter emnets slutt. Det første essayet skrives ut fra en selvvalgt problemstilling på gitte tema, til det andre essayet er oppgaveteksten gitt. Det gis gradert sluttkarakter der begge oppgaver teller likt.
Kjernelitteratur

Coakley, Jay J. (2003): Sport in society : issues and controversies. - 8th. ed. - Boston : McGraw-Hill. - Kap. 4-10,12, 13 og 16.
BIBSYS Ask

Giddens, Anthony (2001): Sociology. - 4th ed. - Cambridge : Polity. - Kapitell 4,5,8,9 (s. 242-257),10 og 15.
BIBSYS Ask

Kurtze, Nanna (2001): Svett og andpusten, jeg? : fysisk aktivitet blant ungdom og voksne / Nanna Kurtze, Kjell Terje Gundersen, Wenche Nystad. - Oslo : Statens institutt for folkehelse : i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. - Fåes på undervisningen.
BIBSYS Ask

Den øvrige litteraturen trykkes i en egen artikkelsamling.