Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
1BA 135  Ballspill  5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet 135 Ballspill er delt opp i 5 deler; ballskole, fotball, basketball, håndball og volleyball. Det kreves 80% aktiv deltakelse i hver av delene.
 • Faktaboks
Emnekode 1BA 135
Emnenavn Ballspill
Studiepoeng 5 sp
Ansvarlig Arne Børgesen
Mål

Sluttkompetanse

Studentene skal:

 • Kunne gjøre rede for aktivitetenes egenart.
 • Kunne vise øvingsbilder i grunnleggende ferdighet i aktivitetene det gis opplæring i.
 • Kunne legge til rette for opplæring i et utvalg aktiviteter.
 • Ha kjennskap til prinsipper for hvordan aktiviteter kan tilpasses ulike miljø og brukergrupper.

Prosessorientert kompetanse

Studentene skal:

 • Arbeide selvstendig og i grupper, bruke relevant litteratur og andre kilder til innhenting av kunnskap for å løse gitte oppgaver.
 • Arbeide med aktivitetene i grupper for å nå ulike pedagogiske mål.
 • Arbeide for å bedre ferdighet og forståelse i en aktivitet, og veilede andre til å bedre sin ferdighet.
Organisering og arbeidsformer
 • Lærerinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger.
 • Studentinitiert opplæring (oppgavetimer), herunder gruppearbeid. Grupper vil ha tilgang på veiledning. Opplegget vil bli koordinert av en lærer, men ansvaret vil ligge hos studentene.
 • Egenstudier der studentene selv arbeider med ulike oppgaver.
 • Ulike oppgaver som skal legges frem for de andre studentene.
Vurdering

For hvert av ballspillene kreves følgende:
Fremmøte: Krav om minimum 80 % aktiv deltakelse i timene, vurderes til bestått/ikke bestått.
Ferdighet: Vise praktisk ferdighet. Gradert karakter, teller 60 %.
Kunnskapsprøve: Studenten skal dokumentere regelforståelse samt forståelse for teknikker og spillutvikling/spilleprinsipper. Gradert karakter, teller 40 %.
Av den samlede emnekarakteren i ballspill utgjør hvert ballspill 25 %. Alle ballspillene må bestås.

For ballskolen kreves bestått 80 % oppmøte og praktisk ferdighet.