Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
1BA 137   Uteaktiviteter  9 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet består av 5 deler. Temaer fra friluftsliv, ski, skøyter og orientering vil være hovedingredienser i emnet.

Det kreves 80 % aktiv deltakelse i hver del, med unntak fra de planlagte turene i friluftsliv og deler av emnet "Ridderuken" der det kreves 100 % aktiv deltakelse.

 • Faktaboks
Emnekode 1BA 137
Emnenavn Uteaktiviteter
Studiepoeng 9 sp
AnsvarligPer Haugen
Tidspunkt Periode 1, 2, 3 og 4
Mål

Sluttkompetanse

Studentene skal:

 • Kunne gjøre rede for aktivitetenes egenart.
 • Kunne vise øvingsbilder i grunnleggende ferdighet i aktivitetene det gis opplæring i.
 • Kunne legge til rette for opplæring i et utvalg aktiviteter.
 • Ha kjennskap til prinsipper for hvordan aktiviteter kan tilpasses ulike miljø og brukergrupper.

Prosessorientert kompetanse

Studentene skal:

 • Arbeide selvstendig og i grupper, bruke relevant litteratur og andre kilder til innhenting av kunnskap for å løse gitte oppgaver.
 • Arbeide med aktivitetene i grupper for å nå ulike pedagogiske mål.
 • Arbeide for å bedre ferdighet og forståelse i en aktivitet, og veilede andre til å bedre sin ferdighet.
Organisering og arbeidsformer
 • Lærerinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger.
 • Studentinitiert opplæring (oppgavetimer), herunder gruppearbeid. Grupper vil ha tilgang på veiledning. Opplegget vil bli koordinert av en lærer, men ansvaret vil ligge hos studentene.
 • Egenstudier der studentene selv arbeider med ulike oppgaver.
 • Ulike oppgaver som skal legges frem for de andre studentene.
Vurdering

For hver av uteaktivitetene kreves følgende:
Fremmøte: Krav om minimum 80 % aktiv deltakelse i timene, vurderes til bestått/ikke bestått. For Ridderuka og Friluftsliv kreves 100 % oppmøte på opphold og turer.
Ferdighet: Vise praktisk ferdighet. Gradert karakter gis i orientering og ski/langrenn, teller 60 % i orientering, 100 % i ski. For skøyter og ski/alpint vurderes ferdighet til bestått/ikke bestått.
Didaktisk/PM: For skøyter og ski/alpint gis gradert karakter, teller 100 % i skøyter, 60 % ski/alpint.
Rapport: Ski/alpint gis gradert karakter, teller 40 %. For Ridderuka gis gradert karakter, teller 100 %. I friluftsliv vurderes rapporten til bestått/ikke bestått.
Logg/mappe: I orientering gis gradert karakter, teller 40 %. For ski/langrenn gis vurdering bestått/ikke bestått.

Av den samlede emnekarakteren i uteaktiviteter utgjør hver aktivitet 20 %. Friluftsliv inngår ikke i emnekarakteren.

Gradert karakter må være E eller bedre i alle deler for å få sluttkarakter i 1BA 133 uteaktiviteter. Alle deler må være bestått for å få bestått 1BA 133 uteaktiviteter.