Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
1BA 136 Andre aktiviteter 8 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet 136 Andre aktiviteter er delt opp i 4 deler; friidrett, svømming og livredning, gymnastikk - dans - aerobic, og turn.

 • Faktaboks
Emnekode1BA 136
EmnenavnAndre aktiviteter
Studiepoeng8 sp
Ansvarlig Eystein Enoksen
Tidspunkt Periode 1, 2, 3 og 4
Mål

Sluttkompetanse

Studentene skal:

 • Kunne gjøre rede for aktivitetenes egenart.
 • Kunne vise øvingsbilder i grunnleggende ferdighet i aktivitetene det gis opplæring i.
 • Kunne legge til rette for opplæring i et utvalg aktiviteter.
 • Ha kjennskap til prinsipper for hvordan aktiviteter kan tilpasses ulike miljø og brukergrupper.

Prosessorientert kompetanse

Studentene skal:

 • Arbeide selvstendig og i grupper, bruke relevant litteratur og andre kilder til innhenting av kunnskap for å løse gitte oppgaver.
 • Arbeide med aktivitetene i grupper for å nå ulike pedagogiske mål.
 • Arbeide for å bedre ferdighet og forståelse i en aktivitet, og veilede andre til å bedre sin ferdighet.
Organisering og arbeidsformer
 • Lærerinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger.
 • Studentinitiert opplæring (oppgavetimer), herunder gruppearbeid. Grupper vil ha tilgang på veiledning. Opplegget vil bli koordinert av en lærer, men ansvaret vil ligge hos studentene.
 • Egenstudier der studentene selv arbeider med ulike oppgaver.
 • Ulike oppgaver som skal legges frem for de andre studentene.
Vurdering

For hver av aktivitetene kreves følgende:
Fremmøte: Krav om minimum 80 % engasjert deltakelse i timene, vurderes til bestått/ikke bestått.
Ferdighet: Vise praktisk ferdighet. Gradert karakter, teller 60 %.
Kunnskapsprøve: Individuell skriftlig prøve + oppgaver i friidrett, svømming og livredning og gymnastikk-dans-aerobic. I turn gis kun en oppgaveinnlevering. Gradert karakter, teller 40 %. 

De fire aktivitetene vektes likt og alle må være bestått for å få karakter i emnet.