Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
SPM 215  Politikk og offentlig forvaltning 10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet gir en innføring i hvordan kommunene, fylkeskommunen og staten fungerer som politiske og administrative organ. Samarbeidet mellom de tidligere nevnte offentlige nivå og frivillige organisasjoner blir gjennomgått og diskutert. Kjennskap til forvaltningsloven og offentlighetsloven og generell innsikt i saksbehandling skal gjøre studentene i stand til å være saksbehandlere innen dette fagområdet. Oppgavene innen dette fagområdet må bestås før studentene kan ha sin praksisperiode.

Emnet gir videre innføring i teorier som gir bakgrunn for å forstå hvordan politikk utformes og implementeres. Teoriene blir anvendt på aktuelle case hentet fra norsk idretts- og samfunnspolitisk arena. 

 • Faktaboks
Emnekode SPM 215
Emnenavn Politikk og offentlig forvaltning
Studiepoeng10 sp
Ansvarlig Ragnhild Holmen Waldahl
Tidspunkt Periode 2 og 3
Mål

Studenten skal:

 • Oppnå innsikt i organisering av offentlig sektor.
 • Kunne gjøre rede for samhandlingen mellom offentlig sektor og frivillige organisasjoner.
 • Kjenne til og kunne anvende virkemiddelapparatet: lover, økonomi, organisering, informasjon og fysiske anlegg.
 • Tilegne seg kunnskap om arbeidsmåter i offentlige og private organisasjoner.
 • Kunne anvende forvaltnings- og offentlighetsloven.
 • Ha tilstrekkelig kunnskap til å utføre saksbehandling. Gis innsikt i og forståelse for hvordan idretten og samfunnet er organisert institusjonelt.
 • Kunne gjøre rede for og benytte ulike teorier som søker å forklare hvordan politikk dannes.
 • Kunne identifisere og analysere hvordan politikk implementeres.
 • Få kunnskap om aktuelle case fra den idretts- og samfunnspolitiske arena, og øvelse i å drøfte disse i relasjon til relevant teori.
 • Utvikle kritisk-analytisk holdning til politikkdannelse og implementering.
Organisering og arbeidsformer

Forelesninger samt arbeide med case på gruppenivå. I tillegg til undervisningen gis det tilbud om seminarundervisning. Seminaret vil være felles for SPM 214 og SPM 215. Temaene vil være hentet fra de to emnene med særlig fokus på felles problemstillinger. Seminaret vil bygge på aktiv deltakelse.

Vurdering

Individuell mappeinnlevering, med vekt på saksbehandling, som bedømmes til bestått/ikke bestått som skal være bestått før praksis.
Muntlig gruppeprestasjon med vekt på politikkteoriene, med gradert karakter som teller 1/2 av karakteren i emnet.
Individuell skriftlig eksamen 3 timer som teller 1/2.

Kjernelitteratur

Enjolras, Bernard (2005): Norsk idrett : organisering, fellesskap og politikk / Bernard Enjolras, Ørnulf Seippel, Ragnhild Holmen Waldahl. - Oslo : Akilles. - Kap 1 og 10.
BIBSYS Ask

Graver, Hans Petter (1996): Forvaltningsprosessen : lærebok i reglene om forvaltningens saksbehandling. - Oslo : Universitetsforlaget.
BIBSYS Ask

Hanssen, Gro Sankjær (2005): Politikk og demokrati : en innføring i stats- og kommunalkunnskap / Gro Sandkjær Hansen, Marit Kristine Helgesen og Signy Irene Vabo. - Oslo : Gyldendal akademisk. - Kap 2, 3, 5, 6, 7, 8 og 10.
BIBSYS Ask

Kjellberg, Francesco (1995): Studiet av offentlig politikk : en innføring / Francesco Kjellberg og Marit Reitan. - [Oslo] : TANO. - Kap 1, 3 og 5.
BIBSYS Ask

Rønning, Rolf (2006): Vårt politiske Norge : en innføring i stats- og kommunalkunnskap. - 3. utg. - Bergen : Fagbokforlaget. - Kap 2.
BIBSYS Ask

Torgersen, R.N. (1991): Saksbehandlerboka / Rolf Normann Torgersen, Terje Dyrstad. - [Oslo] : Gyldendal. - Kap 10, 11, 12 og 13.
BIBSYS Ask

Kulturdepartementet (1999): Idrettslivet i endring : om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet. - [Oslo] : Departementet. - (St.meld ; nr 14 (1999-2000))
BIBSYS Ask

Kulturdepartementet (1997): Om statens forhold til frivillige organisasjoner. - Oslo. - (St.meld. ; nr 27 (1996-97))
BIBSYS Ask

Kjernelitteraturen vil bli supplert/oppdatert ved emnestart.

Anbefalt litteratur

Forvaltningskunnskap / Tom Christensen og Morten Egeberg (red.). - [Rev. utg.]. - [Oslo] : Tano Aschehoug. - Kap 1, 7, 8.
BIBSYS Ask

Forvaltning og politikk / Tom Christensen ... [et al.]. - Oslo : Universitetsforl., c2002. - Kap 1, 8, 9.
BIBSYS Ask

Goksøyr, Matti (1992): Staten og idretten 1861-1991. - [Oslo] : Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen. - Kap 10.
BIBSYS Ask

Skille, Eivind Å. (2006): Idrett som sosialpolitikk : storbyprosjektet, politikkdannelse og
 implementering / Eivind. - Elverum : Høgskolen i Hedmark. - (Rapport / Høgskolen i Hedmark ; nr 6-2006).
BIBSYS Ask

Rønning, Rolf (2006): Vårt politiske Norge : en innføring i stats- og kommunalkunnska. - 3. utg. - Bergen : Fagbokforl. - Kap 2, 3, 5, 6.
BIBSYS Ask