Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
FKI 220  Fagdidaktikk  10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Fagdidaktikk omhandler problemstillinger som oppstår i møtet mellom fagstudier, pedagogikk og praksisopplæring. Innholdet i fagdidaktikk er dette året rettet mot opplæring i grunnskolen. Arbeidet i fagdidaktikk vil være et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring og didaktisk refleksjon.

  • Faktaboks
EmnekodeFKI 220
Emnenavn Fagdidaktikk
Studiepoeng 10 sp
AnsvarligInger-Åshild By
Tidspunkt Periode 1, 2, 3 og 4
Mål

Studentene skal:

  • Kunne vurdere kroppsøvingsfagets egenart med bakgrunn i ulike pedagogiske grunnsynkunne.
  • Kunne analysere læreplaner og begrunne valg av mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer i kroppsøving med utgangspunkt i fagdidaktisk teori og praksis i kroppsøving i grunnskolen.
  • Kunne analysere og vurdere elevers ulike forutsetninger i kroppsøvingsfaget og bruke dette som grunnlag for tilpasset opplæring i kroppsøving.
  • Kunne analysere og vurdere fagets plass og muligheter i en helhetlig skoleutvikling i forhold til barn og unges totale oppvekstsituasjon.
  • Være i stand til å arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøvingsfaget ut fra aktuelle lover, forskrifter og læreplaner.
  • Kunne utforme og begrunne lokale læreplaner, årsplan og periodeplaner med utgangspunkt i kroppsøvingsfaget og i samarbeid med andre fag.
Organisering og arbeidsformer

Fagdidaktikk er fordelt over hele studieåret. Det er lagt opp til en veksling mellom forelesninger og studentaktive arbeidsmåter som individuelt arbeid, gruppearbeid, framlegg av teoretiske emner og gjennomføring av praktiske oppgaver både på NIH og i skolepraksis.

Vurdering

80 % frammøte med aktiv deltakelse. Gruppeoppgave. Gradert karakter.

Kjernelitteratur

Læreplanarbeid
Arnold, P. J. (1980): Movement, physical education and the curriculum. - In: Physical Education Review. - Vol. 3, nr.1. - Finnes i kompendiet laget for dette studiet.

Hellison, Donald R. (1991): A reflective approach to teaching physical education / Donald R. Hellison, Thomas J. Templin. - Champaign, Ill. : Human Kinetics Books. - Kap. 4. - Finnes i kompendiet laget for dette studiet. 
BIBSYS Ask

Imsen, Gunn (2006): Lærerens verden : innføring i generell didaktikk. - Oslo : Tano Aschehoug. - Kap. 2, 7, 8, 11 og 13.
BIBSYS Ask

Jacobsen, E.B. ...[et al.] (2001): L97 og kroppsøvingsfaget : lærernes syn på mål og etterutdanning. - I: Kroppsøving. - Vol.  51,  nr. 2, s. 8-13. - Finnes i kompendiet laget for dette studiet.

Kunnskapsdepartementet (2006) Kunnskapsløftet. www.skolenettet.no

Nasjonalt fagråd for idrett (2005): Høring læreplan i kroppsøving. 29. april 2005. - (Med vedlegg - se Ommundsen, Yngvar.). - Finnes i kompendiet laget for dette studiet. 

Ommundsen, Yngvar (2005): Læreplan for kroppsøving : høringsuttalelse fra Nasjonalt fagråd for idrett. - Oslo : Norges idrettshøgskole. - Finnes i kompendiet laget for dette studiet.

Rønholt, Helle (2000): Idrætsundervisning : en grundbog i idrætsdidaktik / Helle Rønholt og Birger Peitersen. - [København] : Institut for Idræt : Hovedland. - Kap. 7 og 9.
BIBSYS Ask

Arbeidsmåter
Blixt, Turid (1993): Lær å svømme: begynneropplæring : trinn 1. - [Rud] : Norges svømmeforbund.
BIBSYS Ask

Førstehjelp / Norsk førstehjelpsråd. - Bokmål[utg.], 5. utg. - Oslo : Gyldendal undervisning, 2000.
BIBSYS Ask

Norsk grunnkurs i førstehjelp / Norsk førstehjelpsråd ; i samarbeid med Norsk resuscitasjonsråd. - 5. utg. - Stavanger : Lærdal Medical, 2006.
BIBSYS Ask

Rønholt, Helle (2000): Idrætsundervisning : en grundbog i idrætsdidaktik / Helle Rønholt og Birger Peitersen. - [København] : Institut for Idræt : Hovedland. - Kap. 10.
BIBSYS Ask

Stene, Fridtjov (1973): Pedagogisk metodikk. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforlaget. - (Kroppsøving i skolen ; 1). - s. 81-101. - (20 s.). - Finnes i kompendiet laget for dette studiet.
BIBSYS Ask

Vurdering
Kroppsøving på grunnskolens ungdomstrinn : en veiledning for vurdering med og uten karakter. - [Oslo] : Eksamenssekretarietet, 1998. - (21 s.)
BIBSYS Ask

Helle, Lars (2000): Elevvurdering : kontroll eller læring? - [Oslo]: Tano Aschehoug. - s. 13-27 og 56-83. - Finnes i kompendiet laget for dette studiet.
BIBSYS Ask

Imsen, Gunn (2006): Lærerens verden : innføring i generell didaktikk. - 3. utg. - Oslo : Universitetsforlaget. - Kap. 11.
BIBSYS Ask

Elevvurdering : rettleiing til Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97), Det samiske læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97S) / Kyrkje- utdannings- og forskingsdepartementet. - [Oslo] : Departementet, 1998. - (48 s.)
BIBSYS Ask