Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
FKI 210 Pedagogikk med vitenskapelig metode og statistikk  20 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Pedagogikk
Pedagogikk er et mangesidig fag og omfatter delområder som idéhistorie, didaktikk, filosofi, psykologi og sosiologi. Faget inngår som en profesjonsdannende og sammenbindende komponent i faglærerutdanningen. Pedagogikk skal bidra til at studentene opparbeider kunnskap om lærerrolle, læring og elever, slik at de kan utvikle gode læringsmiljø innen kroppsøving og idrettsfag. Det sentrale i faget pedagogikk er relasjonen mellom skole, samfunn, lærer, elev og lærestoff. For å kunne skape grunnlag for en slik relasjon må studiet stimulere til personlig vekst, utvikling og yrkesetisk bevissthet.

Vitenskapelig metode og statistikk
Emnet har som mål å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike vitenskapelige metoder. De skal etter emnet være i stand til kritisk å vurdere skriftlig materiale, innhente sekundær data og planlegge enkle undersøkelser. De skal også være i stand til å sammenfatte og illustrere kvantitative data.

 • Faktaboks
Emnekode FKI 210
EmnenavnPedagogikk med vitenskapelig metode og statistikk
Studiepoeng 20 sp
AnsvarligAstri Andresen
Tidspunkt Periode 1, 2, 3 og 4
Mål

Pedagogikk

Studenten skal:

 • Ha kunnskap om og innsikt i pedagogikkfagets røtter, vitenskapelige basis og de dilemmaer som knytter seg til møtet mellom teori og praksis i opplæring innen praktiske og estetiske fagområder.
 • Være bevisst eget og kollegers fag-, kunnskaps- og læringssyn og forholdet mellom pedagogisk grunnsyn, opplæringens mål og skolens/virksomhetens praksis.
 • Kunne analysere enkeltelevers og elevgruppers læringsprosesser i lys av ulike teoretiske perspektiver, og kunne bruke denne kunnskapen til å legge til rette for tilpasset opplæring.
 • Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring i lys av aktuelle læreplaner, både innenfor og på tvers av fag og for elever i ulik alder og med ulike forutsetninger (kjønn, kulturell og sosial bakgrunn).
 • Kunne motivere og legge til rette for den enkeltes kreative utvikling og lede elevenes arbeidsfellesskap.

Vitenskapelig metode og statistikk

Studenten skal:

 • Kunne utvikle en problemstilling ut fra et gitt tema.
 • Utvikle et forsøksopplegg ut fra en gitt problemstilling og bruke metoder som survey, kvalitative intervju, observasjon, eksperiment og historiske metoder.
 • Tilegne seg kunnskaper om hvordan man utfører en måling, og beherske begreper som målenivå, råskårer og standardskårer.
 • Kunne bruke enkle elektroniske program i behandling av data.
 • Knne sammenfatte data og fremlegge resultatene på en korrekt måte.
Organisering og arbeidsformer

Pedagogikk
Pedagogikk er fordelt over hele studieåret. Det er lagt opp til en veksling mellom forelesninger og studentaktive arbeidsmåter som individuelt arbeid, gruppearbeid og framlegg av teoretiske emner på NIH og "undersøkende" arbeid i skolepraksis.

Vitenskapelig metode og statistikk
Undervisningen vil bestå av forelesninger og selvstendige arbeid i grupper. Gruppene skal levere inn skriftlige oppgavebesvarelser. Disse inngår i mappeevalueringen. Gruppene vil bli gjennomgått klassevis.

Vurdering

Pedagogikk
80 % frammøte. Individuell skriftlig eksamen, 6 timer. Gradert karakter.

Vitenskapelig metode og statistikk
Det blir foretatt en samlet evaluering basert på gruppebesvarelsene. I tillegg blir det avholdt en 3 timer skriftlig prøve i metode og statistikk. Innleverte arbeider og eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Kjernelitteratur

Pedagogikk

 

Fra lærerstudent til lærer

Bergem, Trygve (1998): Læreren i etikkens motlys. - Oslo: Ad notam Gyldendal. - Kap. 1-3.
BIBSYS Ask

 

Imsen, Gunn (2006): Lærerens verden : innføring i generell didaktikk. - 3. utg. - Oslo : Universitetsforl. - Kap. 15.
BIBSYS Ask

 

Næss, F. Dowling (2001): Sharing stories about the dialectics of self and structure in teacher socialization : revisiting a Norwegian physical educator's life history. - In: European Physical Education Review. - Vol. 7, nr 1, s. 44-60. - Finnes i kompendiet laget for dette studiet.

 

Næss, F. Dowling (2002): Kroppsøvingslærerens fysiske identitet : venn eller fiende? - I: Aldring og bevægelse i idræt / redigeret af Mette Krogh Christensen. - Århus : Klim. - Finnes i kompendiet laget for dette studiet.
BIBSYS Ask

 

Rønholt, Helle (2000): Idrætsundervisning : en grundbog i idrætsdidaktik / Helle Rønholt og Birger Peitersen. - [København] : Institut for Idræt : Hovedland. - Kap. 1, 2, 4, 6 og 8.
BIBSYS Ask

Tiller, Tom (1999): Aksjonslæring : forskende partnerskap i skolen. - Kristiansand : Høyskoleforl. - Kap 2, s. 20-37 og kap. 5, s. 75-99. - Finnes i kompendiet laget for dette studiet.
BIBSYS Ask

Vibe, A-M. (2000): Den grusomme gymlæreren : slik skjønn litteraturen ser det. - I: Kunnskap om idrett. - Vol. 4, nr 4, s. 22-29. - Finnes i kompendiet laget for dette studiet.
BIBSYS Ask

 

Eleven og opplæringen
Evenshaug, Oddbjørn (2000): Barne- og ungdomspsykologi / Oddbjørn Evenshaug, Dag Hallen. - 4. utg. - Oslo: Gyldendal akademisk. - Kap. 1, 6, 13, 14, 15, 17.

BIBSYS Ask

 

Imsen, Gunn (2005): Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi. - 4. utg. -
 [Oslo] : Universitetsforlaget. - Kap. 2, 3, 7, 15, 16, 17.
BIBSYS Ask

 

Ommundsen,Yngvar (2006): Psykologisk læringsklima i kroppsøving og idrett : betydning for barn og unges læring, trivsel og motivasjon. - I: Idrettspedagogikk / Hermundur Sigmundsson og Jan Erik Ingebrigtsen (red.). - Oslo : Universitetsforl., c2006. - s. 47-65
BIBSYS Ask

 

Ommundsen, Yngvar (2005): Kroppsøving : aktivitet eller læring? : om ulike begrunnelser for faget og deres konsekvenser. - I: Kroppsøving. - Vol. 55, nr.6,  s. 8-12.

 

Stensaasen, Svein (1996): Gruppeprosesser : læring og samarbeid i grupper / Svein Stensaasen og Olav Sletta. - Ny og rev. utg., 3. utg. - Oslo : Universitetsforl. - Kap7.
BIBSYS Ask

 

Vitenskapelig metode og statistikk

Salling Larsen, Anne-Lise (2002): Videnskab og forskning : en lærebog til professionsuddannelser / Anne-Lise Salling Larsen, Hans Vejleskov. - København : Gad.
BIBSYS Ask

 

Blom, Kari (1997): Historie - hva, hvordan, hvorfor? : fagdidaktisk innføring / Kari Blom og Knut Helle. - [Rev. utg.]. - Bergen : Fagbokforl.. - s. 12-42.
BIBSYS Ask

 

Vincent, William J. (2005): Statistics in kinesiology. - 3rd ed. - Champaign, Ill. : Human Kinetics. - Kapitell 1-7.
BIBSYS Ask

 

Det vil i tillegg bli utarbeidet et kompendium.

Anbefalt litteratur

Vitenskapelig metode og statistikk
Thomas, Jerry R. (2005): Research methods in physical activity / Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson, Stephen J. Silverman. - 5th ed. - Champaign, Ill. : Human Kinetics.
BIBSYS Ask

Measuring physical activity and energy expenditure / Henry J. Montoye ... [et al.]. - Champaign, Ill. : Human Kinetics, c1996.
BIBSYS Ask

Aalen, Odd O. (1998): Innføring i statistikk : med medisinske eksempler. - 2. utg. - [Oslo] : Ad notam Gyldendal.
BIBSYS Ask

Hellevik, Ottar (2002): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. - 7. utg. - Oslo : Universitetsforl.
BIBSYS Ask

Thagaard, Tove (2002): Systematikk og innlevelse : en innføring i kvalitativ metode. - 2. utg. - Bergen : Fagbokforl.
BIBSYS Ask

Physical rehabilitation outcome measures : a guide to enhanced clinical decicion-making / E. Finch ... [et al.]. - 2nd ed. - Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins, 2002.
BIBSYS Ask

Hartvigsen, Gunnar (1998): Forskerhåndboken. - Kristiansand : Høyskoleforlaget.
BIBSYS Ask

Ringdal, Kristen (2001): Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. - Bergen : Fagbokforl.
BIBSYS Ask

Barnard, Chris (1993): Asking questions in biology : design, analysis, and presentation in practical work / Chris Barnard, Francis Gilbert & Peter McGregor. - Harlow :Longman Scientific & Technical. - (Biblioteket har ikke denne til utlån. Boka er utsolgt fra forlaget).

Stene, Morten (2003): Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med skriftligestudentoppgaver. - 2. utg. - [Oslo] : Kolle forl.
BIBSYS Ask