Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
FKI 250  Skolepraksis (2. studieår) 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

I faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag er de faglige studier, fagdidaktikk og veiledet praksisopplæring integrert slik at kunnskap utvikles på flere arenaer. I praksisopplæringen møter studentene de krav og utfordringer som stilles til læreren. De skal prøve ut og bearbeide sine faglige og didaktiske kunnskaper. Erfaringer og problemstillinger fra praksisfeltet er sentrale utgangspunkt for fagstudiene. Det skal legges til rette for didaktisk refleksjon ved at studenter, faglærere og øvingslærere drøfter studentenes praksiserfaringer og ulike syn på kunnskap og læring. Til sammen bidrar det integrerte studiet til å utvikle kompetanse innen hele arbeidsområdet for læreren.

  • Faktaboks
Emnekode FKI 250
Emnenavn Skolepraksis (2. studieår)
Ansvarlig Astri Andresen
Tidspunkt Periode 1 og 3
Mål

I praksisopplæringen skal studentene:

  • Få variert erfaring fra grunnskolen.
  • Få trening i å legge til rette utviklende læringsmiljø for ulike grupper elever.
  • Gjøre seg nytte av yrkesbasert veiledning.
  • Reflektere over og utvikle didaktisk kunnskap i og på tvers av fag og fagområder.
  • Om mulig tilrettelegge opplæring for elever med ulik kulturell bakgrunn.
  • Utvikle kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, kunnskap om skoleledelse, klasseledelse og teamarbeid.
  • Om mulig samarbeide med foreldre og/eller andre med ansvar for barns oppvekstmiljø.
  • Få erfaring med praksisfeltet som arena for forsøks- og utviklingsarbeid.
  • Analysere praksiserfaringene i lys av teori og aktuelle læreplaner.
Organisering og arbeidsformer

Skolepraksis foregår i grunnskolen i ukene 37 - 38 og 4 - 7.
I praksisstudiene inngår ulike arbeidsformer i tillegg til planlegging, gjennomføring av egen og andres (medstudents og øvingslærers) undervisning, for eksempel ulike observasjonsoppgaver, gi/motta kollegaveiledning, utforme refleksjonsnotat og innlegge/framlegg på foreldremøter og lærermøter, gjennomføre lokale undersøkelser av ulike art, drive utviklingsarbeid i kroppsøving.

Vurdering

Bestått/ikke bestått. Krav om 100 % fremmøte.