Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
FKI 320  Fagdidaktikk  20 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Fagdidaktikk omhandler problemstillinger som oppstår i møtet mellom fagstudier, pedagogikk og praksisopplæring. Innholdet i fagdidaktikk er dette året rettet mot opplæring i videregående skole. Arbeidet i fagdidaktikk vil være et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring og didaktisk refleksjon.

 • Faktaboks
Emnekode FKI 320
Emnenavn Fagdidaktikk
Studiepoeng 20 sp
Ansvarlig Inger-Åshild By
Tidspunkt Periode 1, 2, 3 og 4
Forkrav FKI 310 Fagdidatikk (10 sp)
Mål

Studentene skal:

 • Kunne utforme og begrunne lokale læreplaner, årsplan, periodeplaner og individuelle opplæringsplaner med utgangspunkt i kroppsøvingsfaget og idrettsfaget i videregående opplæring.
 • Kunne analysere og vurdere elevers ulike forutsetninger i kroppsøvingsfaget og bruke dette som grunnlag for tilpasset opplæring i kroppsøving.
 • Ha evne til å planlegge opplæring for enkeltelever og elevgrupper med behov for særskilt tilrettelagt opplæring.
 • Kunne legge til rette et inkluderende læringsmiljø for alle, også for barn med psykiske og fysiske funksjonshemminger.
 • Kunne diskutere og analysere grunnleggende didaktiske spørsmål knyttet til sosialt og kulturelt mangfold.
 • Kunne bidra til å identifisere og avhjelpe lærevansker.
 • I samarbeid med kolleger kunne gi omsorg og hjelp til barn i krise og kritisk vurdere og gjennomføre tiltak i forbindelse med atferdsproblem som for eksempel mobbing.
 • Ha kunnskap, innsikt og ferdigheter i å kommunisere med elever, foreldre/foresatte, kolleger, ledelse og andre som har ansvar for barns oppvekstmiljø, og kunne bruke disse ferdighetene til å legge til rette for et konstruktivt læringsmiljø.
 • Kunne analysere faget i et samfunnsmessig og flerkulturelt perspektiv og på dette grunnlaget utvikle egen lærerrolle og planlegge opplæring.
 • Kjenne ulike former for forsøks- og utviklingsarbeid knyttet til kroppsøvingsfaget og hvilken betydning disse arbeidene kan ha for opplæring i og utvikling av faget.
 • Kunne benytte IKT i kroppsøvingsfaget og vurdere bruken i forhold til fagets egenart
  kunne planlegge og gjennomføre forsøks- og utviklingsarbeid knyttet opp mot fagdidaktiske problemstillinger.
Organisering og arbeidsformer

Fagdidaktikk er fordelt over hele studieåret. Det er lagt opp til en veksling mellom forelesninger og studentaktive arbeidsmåter som individuelt arbeid, gruppearbeid, framlegg av teoretiske emner og gjennomføring av praktiske oppgaver.

Vurdering

Mappevurdering. Bestått/ikke bestått.
Individuell muntlig eksamen. Gradert karakter.
80 % frammøte.

Kjernelitteratur

Læreplanarbeid
Imsen, Gunn (2006): Lærerens verden : innføring i generell didaktikk. - 3. utg. - Oslo : Universitetsforlaget. - Kap. 9 og 10.

BIBSYS Ask

 

Kunnskapsdepartementet (2006): Kunnskapsløftet. (http://www.skolenettet.no/)

 

Sosial bakgrunn som pedagogisk kontekst for opplevelse og læring
Bergan, Berit (2005): Daglig fysisk aktivitet - kulturkollisjon? : erfaringer fra arbeid med flerkulturelle mødre og deres barn. - Foredrag holdt på nasjonal konferanse i Utdanningsdirektoratets : Nettverk for fysisk aktivitet, 12.-13. desember 2005. - (Du finner hele foredraget her)

 

Dowling, F. (2001): Narratives about young men and masculinities in organised sport in Norway. - In: Sport, Education and Society. - Vol. 6, nr 2, s.125-142. - (Biblioteket har dette tidsskriftet både som online/fulltekst/elektronisk og trykt urgave).

 

Eriksen, Thomas Hylland (2003): Kulturforskjeller i praksis : perspektiver på det flerkulturelle Norge / Thomas Hylland Eriksen, Torunn Arntsen Sørheim. - 3. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2003. - Kap. 2.
BIBSYS Ask

 

Hansen, Marianne Nordli (2005): Ulikhet i Osloskolen : rekruttering og segregering. - I: Tidsskrift for ungdomsforskning. - Årg. 5, nr. 1, s. 3-26.

 

Imsen, Gunn (2006): Lærerens verden : innføring i generell didaktikk. - 3. utg. -Oslo : Universitetsforl., 2006. - Kap. 5 (5.5 - 5.10)
BIBSYS Ask

 

Imsen, Gunn  (2000): Perspektiver på kjønn og likestilling. - I: Kjønn og likestilling i grunnskolen / Gunn Imsen (red). - Oslo, Gyldendal akademisk, 2000.
BIBSYS Ask

 

Nielsen, Harriet Bjerrum (1998): Små piger, søde piger, stille piger : om pigeliv og pigesocialisering. - I: Klasseromsforskning på norsk / Kirsti Klette (red.). - Oslo : Ad notam Gyldendal. - s. 177-212.
BIBSYS Ask

 

Strandbu, Åse (2005): Uforenlige kroppskulturer? : minoritetsjenters tilpasning, refleksivitet og overskridelse. - I: Tidsskrift for ungdomsforskning. -  Årg. 5, nr. 1, s. 27-50.

 

Walseth, Kristin (1998): Idrett og islam : en undersøkelse blant egyptiske kvinner i Alexandria. - Oslo: Norges idrettshøgskole. - Hovedfagsoppgave - Norges idrettshøgskole. - s. 51-77.
BIBSYS Ask

 

Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk arbeid
Børresen, Runi 2005): Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge : informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne / Runi Børresen & Jan H. Rosenvinge. - [Oslo] : Barne- og familiedepartementet.
BIBSYS Ask

PS: Finnes gratis på nettet:

http://www.bufetat.no/filestore/Bufetatnodokument/Familie/Foreldrerettleiingsprogrammet/Spiseforstyrrelser_og_overvekt_Q-1074.pdf

Ekeberg, Torill Rønsen (2001): Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk arbeid i skolen : en innføring / Torill Rønsen Ekeberg og Jorunn Buli Holmberg. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl. 

BIBSYS Ask


 

Grue, Eiliv (2002): Tilpasset opplæring i grunnskolen : en forutsetning for bedre læring. - Oslo : PEDLEX Norsk skoleinformasjon.
BIBSYS Ask

 

Kolbjørnsen, Elisabeth Olsen (2001): Tilpasset og differensiert opplæring i videregående skole : ressursbok for lærere. - Oslo : PEDLEX norsk skoleinformasjon.

BIBSYS Ask

 

Spil mig : inklusjon af børn og unge med handicap i idræt i skole og fritid. - Roskilde : Handicapidrættens Videnscenter, c2002.
BIBSYS Ask

 

Aarnes, Arne (2000): Håndbok om individuelle opplæringsplaner : hva, hvorfor og hvordan? - Oslo : Pedlex Norsk skoleinformasjon.
BIBSYS Ask

 

Vurdering
Imsen, Gunn (2006): Lærerens verden : innføring i generell didaktikk. - 3. utg. - Oslo : Universitetsforlaget. - Kap. 5.
BIBSYS Ask

 

Grunnkurs kroppsøving : felles allment fag for alle studieretninger / Nasjonalt læremiddelsenter, 1994. - (Metodisk veiledning).

BIBSYS Ask

 

Peev, Orlin Dimitrov (2001): "Nasjonal standard i vurderingen" - realitet, visjon, eller luftspeiling? : en studie av karaktersetting i kroppsøving på den videregående skolen i Telemark og Buskerud. - Oslo : [O.D. Peev]. - Hovedfagsoppgave - Norges idrettshøgskole. - s.1-35.

BIBSYS Ask

 

Skoleutvikling
Imsen, Gunn (2006): Lærerens verden : innføring i generell didaktikk. - 3. utg. - Oslo: Universitetsforlaget. - Kap. 14.

BIBSYS Ask

 

Tiller, Tom (1999): Aksjonslæring : forskende partnerskap i skolen. - Kristiansand : Høyskoleforl. - Kap. 3 og 4.
BIBSYS Ask

Anbefalt litteratur

Skårderud, Finn (2000): Sterk svak : håndboken om spiseforstyrrelser. - Oslo : Aschehoug.
BIBSYS Ask

Skårderud, Finn (2000): Veilederen om spiseforstyrrelser. - Oslo : NFU. - Vedlegg: CD-plate.
BIBSYS Ask

Skårderud, Finn (2000): Det er ikke meg jeg forestiller [videoopptak]. - 1 kassett (VHS). - (Utsolgt. Biblioteket har ikke denne videoen).