Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
FKI 310 Pedagogikk 15 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Pedagogikk er et mangesidig fag og omfatter delområder som idéhistorie, didaktikk, filosofi, psykologi og sosiologi. Faget inngår som en profesjonsdannende og sammenbindende komponent i faglærerutdanningen. Pedagogikk skal bidra til at studentene opparbeider kunnskap om lærerrolle, læring og elever, slik at de kan utvikle gode læringsmiljø innen kroppsøving og idrettsfag.

Det sentrale i faget pedagogikk er relasjonen mellom skole, samfunn, lærer, elev og lærestoff. For å kunne skape grunnlag for en slik relasjon må studiet stimulere til personlig vekst, utvikling og yrkesetisk bevissthet.

  • Faktaboks
Emnekode FKI 310
EmnenavnPedagogikk
Studiepoeng15 sp
Ansvarlig Astri Andresen og Inger-Åshild By
TidspunktPeriode 1, 2, 3 og 4
Forkrav FKI 210 Pedagogikk med vitenskapelig metode og statistikk (20 sp)
Mål

Studentene skal:

  • Kunne analysere og vurdere skolen som organisasjon fra ulike perspektiver og være rustet til gå inn i et samarbeid om organisasjonens virksomhet og utviklingsarbeid.
  • Kunne analysere prøveformer, kartleggingsprøver og evalueringer av skolen, lærerne eller elevene og vurdere konsekvenser for videre arbeid.
  • Forstå endringer i synet på skole og på lærer- og elevrollen ut fra et historisk, filosofisk og samfunnsmessig perspektiv og reflektere over hvordan disse rollene endrer seg i takt med samfunnsendringene.
  • Kunne gi en analytisk redegjørelse for deler av kroppsøvingsfagets historiske utvikling, nasjonalt og internasjonalt.
  • Være seg bevisst hvordan samfunnsutviklingen preger og selv preges av barne- og ungdomskulturen og barn og unges opplærings- og oppvekstsituasjon.
  • Kunne analysere og ta hensyn til kompetansebehov i det lokale og nasjonale samfunn og arbeidsliv og forstå opplæringsbehovet hos barn og unge med ulik kulturell bakgrunn.
  • Forstå skolens plass i lokalsamfunnet, kunne bruke lokalsamfunnet som læringsarena og samarbeide med andre institusjoner og personer for å realisere et variert og tilpasset opplæringstilbud.
Organisering og arbeidsformer

Pedagogikk er fordelt over hele studieåret. Det er lagt opp til en veksling mellom forelesninger og studentaktive arbeidsmåter som individuelt arbeid, gruppearbeid og framlegg av teoretiske emner på NIH og "undersøkende" arbeid i skolepraksis.

Vurdering

Krav om 80 % frammøte.
Gruppeoppgave og framlegg. Gradert karakter.

Kjernelitteratur

Lærerrollen
Hellison, Donald R. (1991): A reflective approach to teaching physical education / Donald R. Hellison, Thomas J. Templin. - Champaign, Ill. : Human Kinetics Books. - Kap. 1, 3 og 14.
BIBSYS Ask

Tiller, Tom (1999): Aksjonslæring : forskende partnerskap i skolen. - Kristiansand : Høyskoleforl. - Kap 2, s. 20-37 og kap. 5, s. 75-99.
BIBSYS Ask

Politiske og sosiokulturelle prosesser i skolen og spesielt i kroppsøving og idrettsfag
Baune, Tove Aarsnes (1995): Den skal tidlig krøkes- : skolen i historisk perspektiv. - 2. oppl. 1997. - [Oslo] : Cappelen akademisk forl. - Del II: Kap.8 og 9. - Del III: Utdanningseksplosjonen 1950-1970, del IV: Utdanningseksplosjonen: Likhet eller ulikhet? 1970-1990.
BIBSYS Ask


By, Inger-Åshild (1998): Utvikling av læreplanene i kroppsøving i grunnskolen i perioden 1922-1997. - Oslo : Norges idrettshøgskole.
BIBSYS Ask

Day, Christopher (1999): Developing teachers : the challenges of lifelong learning. - London : Falmer Press. - (Educational change and development series). - Kap. 4 og 5.
BIBSYS Ask


Evans, J. (1999): The social construction of teaching and learning: the politics of pedagogy / J. Evans, B. Davies and D. Penney. - In: Learning and teaching in physical education / edited by Colin A. Hardy and Mick Mawer. - London : Falmer Press.
BIBSYS Ask


Imsen, Gunn (2006): Lærerens verden : innføring i generell didaktikk. - 3. utg. - Oslo : Universitetsforlaget. - Kap. 5 (5.1 - 5.4), 6, og 12.
BIBSYS Ask

Imsen, Gunn (2000): Skjer det likestillingsarbeid i skolen? : noen resultater fra en evaluering. - I: Kjønn og likestilling i skolen / Gunn Imsen (red.). - Oslo : Gyldendal akademisk, 2000.- s. 230-246.
BIBSYS Ask


Hozman, Zora (2001): Skal kroppsøving være forberedelse til kamp om fedreland, medisin eller som god vin?- I: Kroppsøving. - nr. 1, s. 7-11.

Kårhus, Svein (2001): "Idrettslinja" i den videregående skole : utdanningspolitikk og skoleutvikling i kontekst. - I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift. - nr. 2-3, s. 201-210.


Næss, F. D. (2000): Kroppsøving - et fag på guttenes premisser? - I: Kroppsøving. - nr. 6, s. 10-13.

Tinning, Richard (1990): Ideology and physical education : opening Pandora's box. - Geelong, Vic. : Deakin University.
BIBSYS Ask