Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 215  Anvendt idrettspsykologi I  5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet skal gi en innføring i hvordan kunnskap om idrettspsykologi og motorisk læring kan anvendes innefor idrettslig praksis for å optimalisere prestasjon og for å legge til rette for en positiv personlig utvikling for den enkelte gjennom idrettsdeltakelsen. Studentene skal lære om mental ferdighetstrening, deriblant basisteknikkene avspenning, visualisering, målsetting og indre dialog. Andre temaer som vil bli berørt er trening av konsentrasjon og etiske problemstillinger i veilederrollen. Emnet behandler også begrepene ekspertise og formålsrettet/strukturert øving (deliberate practice).

  • Faktaboks
Emnekode IIS 215
Emnenavn Anvendt idrettspsykologi I
Studiepoeng 5 sp
Ansvarlig Anne Marte Pensgaard
Tidspunkt Periode 3
Mål

Etter dette emnet skal studentene kunne:

  • Utvikle et mentalt treningsprogram;
  • Forklare hvordan ulike psykologiske ferdigheter virker prestasjonsfremmende og hvordan de bør trenes;
  • Forstå rollen til en idrettspsykologisk konsulent;
  • Forstå hvordan idrettspsykologi kan anvendes i trenerrollen;
  • Forklare begrepet "ekspertise" og formålsrettet/strukturert øving (deliberate practice).
Organisering og arbeidsformer

Undervisningen vil ble en miks av forelesninger, gruppeprosjekter og diskusjoner, samt case. Studentene skal også gjennomføre 3 obligatoriske labøvelser.

Vurdering

Studentene skal levere en skriftlig gruppe oppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Gruppene blir satt opp av emneansvarlig og skal bestå av 3 studenter pr gruppe. Oppgaven skal ikke overstige 15 A-4 sider (1,5 linjeavstand) + referanser. Temaet er selvvalgt men skal godkjennes av emneansvarlig. I tillegg skal studentene ha en skriftlig, individuell eksamen (2t) med gradert karakter. Studentene skal gjennomføre 6 timers lab (3 x 2t) som er obligatorisk (100 %).

Kjernelitteratur

Orlick, Terry (2000): In pursuit of excellence : how to win in sport and life through mental training. - 3rd ed. - Champaign, Ill.: Human Kinetics.
BIBSYS Ask

Pensgaard, Anne Marte (2006): Idrettens mentale treningslære / Anne Marte Pensgaard og Even Hollingen. - 2. utg. - Oslo : Gyldendal undervisning.
BIBSYS Ask

Anbefalt litteratur

Applied sport psychology : personal growth to peak performance / Jean M. Williams, editor. - 5th ed. - Mountain View, Calif. : Mayfield, c2006.
BIBSYS Ask

 

Artikler vil bli utdelt i tillegg.