Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
IIS 315  Anvendt idrettspsykologi II   10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning

Emnet skal gi en utvidet kunnskap om idrettspsykologisk veiledning av barn, unge og voksne utøvere som driver med idrett. Studentene vil gjennom emnet også jobbe med sin egen utvikling både i form av presentasjoner, diskusjoner og rollespill. Viktige tema er motivasjon og hvordan man kan tilrettelegge et konstruktivt motivasjonsklima. Studentene skal lære om stresshåndtering, kilder til stress og strategier og teknikker for å takle stress. Et annet vesentlig tema er coaching tilpasset alder, kjønn og type idrett. Studentene skal også kjenne til symptomer på utbrenthet og psykologiske aspekter ved skade. De vil også få en innføring i ulike psykofysiologiske aspekter ved fysisk aktivitet og prestasjon. Til sist vil etiske aspekter ved idrettspsykologisk veiledning bli behørig omhandlet.

  • Faktaboks
Emnekode IIS 315
Emnenavn Anvendt idrettspsykologi II
Studiepoeng 10 sp
Ansvarlig Anne Marte Pensgaard
TidspunktPeriode 3 og 4
Forkrav IIS 210 Foundations of Sport Psychology (5 sp) eller IIS 215 (tidligere 212) Anvendt idrettspsykologi I (5sp).
Mål

Etter denne emnet skal studenten:

  • Kunne lage velbegrunnede mentaltreningsprogrammer for ulike målgrupper.
  • Ha en reflektert holdning til bruk av anvendt idrettspsykologi.
  • Ha en spesiell forståelse for barns opplevelser og reaksjoner ved deltakelse i idrett.
  • Kjenne til sentrale symptomer på utbrenthet.
  • Kjenne til psykologiske aspekter ved skade.
  • Ha god kjennskap til ulike teoretiske tilnærminger som forklarer prestasjon i idrett.
Organisering og arbeidsformer

Det legges opp til stor studentaktivitet ved dette emnet med løsningsorienterte diskusjoner, gruppearbeid, case, samt rollespill og analyser. Studentene må være forberedt på å legge fram bestemte tema og det forventes at studentene har lest relevant litteratur i forkant av hver time.

Vurdering

Studentene skal gjennomføre en skriftlig, individuell oppgave med gradert karakter på tema som skal forhåndgodkjennes av emneansvarlig. I tillegg skal studentene legge fram i plenum et gruppearbeid (maks 3 studenter pr gruppe) på selvvalgt tema (bestått/ikke bestått).

Kjernelitteratur

Doing sport psychology / Mark B. Andersen, editor. - Champaign, Ill. : Human Kinetics, c2000.
BIBSYS Ask

Guiden till idrottspsykologisk rådgivning / Johan Fallby (red.). - Stockholm : SISU, 2004.
BIBSYS Ask

Applied sport psychology : personal growth to peak performance / Jean M. Williams, editor. - 5th ed. - Mountain View, Calif. : Mayfield, c2006.
BIBSYS Ask

Anbefalt litteratur

The Sport psych handbook / Shane Murphy, editor. - Champaign, Ill. : Human Kinetics, c2005.
BIBSYS Ask

 

Artikler vil bli utdelt i tillegg.