Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
FKI 240  Motorisk utviking og læring  5 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Kunnskap om kroppens rolle i motorisk utvikling og læring av bevegelser har stor betydning for opplæring og danning i bevegelseskultur i form av lek, idrett, dans og friluftsliv. Emnet vil bygge på innsikt i samspillet mellom biologiske modningsprosesser og læring i utviklingen av bevegelseskompetanse. Kroppen er av sentral betydning, både som fysisk kropp og som lærende subjekt i en sosial og miljømessig kontekst.
  • Faktaboks
Emnekode FKI 240
Emnenavn Motorisk utviking og læring
Studiepoeng 5 sp
Ansvarlig Ejgil Jespersen og Ella Marie Ursin Steen
Tidspunkt Periode 4
Mål

Studentene skal:

  • Ha innsikt i hvordan kroppen og bevegelsesevnen utvikler seg og være i stand til å anvende denne kunnskapen i opplæring i kroppsøving.
  • Kjenne til hvilken betydning bevegelseslæring og -mestring har for barn, unge og voksnes utvikling.
  • Kunne vurdere hvordan inaktivitet og forskjellige former for bevegelsesaktivitet og trening virker inn på bygging og funksjon av ulike organer og organsystemer.
  • Kunne vurdere hvordan oppvekst og livsvilkår vil kunne påvirke evnen til bevegelseslæring og -mestring hos barn, unge og voksne.
  • Være i stand til å identifisere forsinket og avvikende fysisk og sansemotorisk utvikling og legge til rette læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særskilte behov.
  • Kunne legge til rette for stadig ny motorisk stimulering, sammensatt bevegelseslæring og tilpassing til et mangfoldig læringsmiljø.
  • Kunne gjøre rede for og drøfte hvordan læring av bevegelser inngår i en danningsprosess.
Organisering og arbeidsformer
Forelesninger (12 timer).
Praktisk arbeid/ observasjon (8 timer).
Gruppearbeid som skal munne ut i skriftlig oppgave (4-6 sider) til innlevering og godkjenning.
Vurdering
Krav om 80 % frammøte.
En skriftlig gruppeoppgave: Bestått/ikke bestått (antall studenter i gruppen: 2, 3 eller 4).
Kjernelitteratur
Litteraturutvalget er under utarbeidelse og vil foreligge ved oppstart av emnet.