Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
VMS 200   Vitenskapelig metode og statistikk   10 sp 
Utskriftsvennlig versjon
Innledning
Emnet har som siktemål å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike vitenskapelige metoder. De skal etter emnet være i stand til kritisk å vurdere skriftlig materiale, innhente data og planlegge enkle undersøkelser. De skal også være i stand til å sammenfatte og illustrere kvantitative data.
  • Faktaboks
Emnekode VMS 200
Emnenavn Vitenskapelig metode og statistikk
Studiepoeng 10 sp
Ansvarlig Sissel Erland Tomten
TidspunktPeriode 1 og 2
Mål
  • Studenten skal kunne utvikle en problemstilling ut fra et gitt tema.
  • Studenten skal kunne utvikle et forsøksopplegg ut fra en gitt problemstilling og bruke metoder som survey, kvalitative intervju, observasjon, eksperiment og historiske metoder.
  • Studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan man utfører en måling, og beherske begreper som målenivå, råskårer og standardskårer.
  • Studenten skal kunne bruke enkle elektroniske program i behandling av data.
  • Studenten skal kunne sammenfatte data og fremlegge resultatene på en korrekt måte.
Organisering og arbeidsformer
Undervisning vil bestå av forelesninger og selvstendig arbeid i grupper. Gruppene skal levere inn skriftlige oppgavebesvarelser. Disse inngår i mappeevalueringen. Gruppearbeidene vil bli gjennomgått klassevis.
Vurdering
Gruppebesvarelser.
3 timers individuell skriftlig eksamen i metode og statistikk.
Gruppebesvarelser og skriftlig eksamen vurderes samlet til bestått/ikke bestått.
Kjernelitteratur

Salling Larsen, Anne-Lise (2006): Videnskab og forskning : en lærebog til professionsuddannelser / Anne-Lise Salling Larsen, Hans Vejleskov. - 2. reviderede udgave. - København : GAD.
BIBSYS Ask

Blom, Kari (1988): Historie - hva, hvordan, hvorfor? : fagdidaktisk innføring / Kari Blom og Knut Helle. - Bergen : Historisk institutt, Universitetet i Bergen. - s. 14-39. - (Biblioteket ved NIH har ikke denne utgaven til utlån, men en revidert utgave fra 1997).
BIBSYS Ask

Vincent, William J. (2005): Statistics in kinesiology. - 3rd ed. - Champaign, Ill. : Human Kinetics. - Kap. 1-7.
BIBSYS Ask

Det vil i tillegg bli utarbeidet et kompendium.

Anbefalt litteratur

Thomas, Jerry R. (2005): Research methods in physical activity / Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson, Stephen J. Silverman. - 5th ed. - Champaign, Ill. : Human Kinetics.
BIBSYS Ask

Measuring physical activity and energy expenditure / Henry J. Montoye ... [et al.]. - Champaign, Ill. : Human Kinetics, c1996.
BIBSYS Ask

Aalen, Odd O. (1998): Innføring i statistikk : med medisinske eksempler. - 2. utg. - [Oslo] : Ad notam Gyldendal.
BIBSYS Ask

Hellevik, Ottar (2002): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. - 7. utg. - Oslo : Universitetsforl.
BIBSYS Ask

Thagaard, Tove (2003): Systematikk og innlevelse : en innføring i kvalitativ metode. - 2. utg. - Bergen : Fagbokforl.
BIBSYS Ask

Physical rehabilitation outcome measures : a guide to enhanced clinical decicion-making / E. Finch ... [et al.]. - 2nd ed. - Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins, 2002.
BIBSYS Ask

Hartvigsen, Gunnar (1998): Forskerhåndboken. - Kristiansand : Høyskoleforlaget.
BIBSYS Ask

Ringdal, Kristen (2001): Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. - Bergen : Fagbokforl.
BIBSYS Ask

Barnard, Chris (1993): Asking questions in biology : design, analysis, and presentation in practical work / Chris Barnard, Francis Gilbert & Peter McGregor. - Harlow :Longman Scientific & Technical. - (Biblioteket ved NIH har ikke denne til utlån. Utsolgt fra forlaget).

Stene, Morten (2003): Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med skriftligestudentoppgaver. - 2. utg. - [Oslo] : Kolle forl.
BIBSYS Ask