PPU402 Kroppsøvingslæreren, skolen og faget (15 sp) 

(The teacher, the school and physical education )

Fakta om emnet

Emnekode
PPU402
Emnenavn
Kroppsøvingslæreren, skolen og faget
Studiepoeng
15 sp
Semester
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Petter Erik Leirhaug

Kort om emnet

Emnet utforsker skolen, kroppsøvingsfaget, idrettsfag og læreren i dagens samfunn. Emnet belyser ulike legitimeringsgrunnlag for kroppsøving og idrettsfaget i forskjellige historiske, politiske og sosiale kontekster og presenterer profesjonsperspektiv på det å være lærer. Studentene inviteres til kritisk å drøfte ulike perspektiver på kroppsøving og profesjonsutøvelse, og å se dette i sammenheng med samfunnsmandatet, hvordan læreplanen og andre nasjonale styringsdokument danner utgangspunktet for læreres arbeid.

Emnet skal bidra til den enkelte lærerstudentens bevissthet om hvordan bakgrunn og ulike verdier påvirker hvem man er som lærer, og gjøre studenten i stand til å være kritisk-analytisk i forhold til hvordan ulike verdier skaper ulike læringsmiljø. Emnet belyser også vurdering som et gjennomgående begrep i skolesystemet.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • drøfte hvordan dagens skole er et produkt av historiske, sosiokulturelle og politiske prosesser, og gjøre rede for ulike begrunnelser for kroppsøvingsfaget og idrettsfagenes plass i skolen før og nå
  • beskrive sentrale dimensjoner ved det å være lærer, som elev-lærerrelasjonen, klasseledelse, kollegialt samarbeid, lærerprofesjonens etiske ansvar, og sammen med andre kritisk drøfte det å være lærer i kroppsøving og idrettsfag
  • gjøre rede for de sentrale styringsdokumentene som regulerer skolens virksomhet og gi eksempler på og drøfte hvordan dagens læreplaner og andre rammefaktorer i skolen kan påvirke kroppsøving og idrettsfagene i den lokale skolen
  • vurdere betydningen av egne bevegelsesferdigheter og erfaringer med læringsprosesser i et profesjonsperspektiv
  • gjøre rede for de tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling, og drøfte hvordan tema kan tydeliggjøres gjennom kroppsøving og idrettsfag
  • gjøre rede for ulike begrunnelser og former for vurdering i skolen
  • bidra til kritisk analyse av utdanningspolitiske spørsmål og delta i utdanningspolitiske samfunnsdebatter om kroppsøvingsfaget og idrettsfagenes rolle i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er lagt til høstsemesteret og det brukes varierte undervisningsformer med utgangspunkt i kjernelitteratur og det å være lærer i skolen. Det kreves at studentene forbereder seg, deltar i samarbeid, medvirker og viser ansvar for egen og hverandres læring. Arbeidet varierer mellom forelesninger, individuelt studentarbeid, gruppearbeid, studentframlegg og gjennomføring av praktiske oppgaver både på NIH og i skolepraksis. 

Arbeidskrav

  • 80 % oppmøte.
  • Det gis en individuell oppgave og en gruppeoppgave i emnet.

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering/eksamen

Skriftlig eksamen (hjemme) over 3 dager (54 timer) Gradert karakter A-F.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Vinje, E. E. & Skrede, J. (Red.). (2019). Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

UTDRAG FRA 1 BOK:
Krumsvik, R. J. & Säljö, R. (Red.). (2020). Praktisk-pedagogisk utdanning: En antologi. Fagbokforlaget.
Kapittel 1, 3, 9, 12 og 13 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

1 NOTAT - som du finner i Canvas:
By, I-Å. (1998). Utvikling av læreplanene i kroppsøving i grunnskolen i perioden 1922-1997 [Notat]. Norges idrettshøgskole.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

2 KAPITLER FRA 2 BØKER - som du finner som PDF-er i Canvas:
Engvik, G. (2016). Vurdering for læring i kroppsøving. I H. Fjørtoft & L. V. Sandvik (Red.), Vurderingskompetanse i skolen (s. 190-210). Universitetsforlaget.
(Klarert via BOLK 12.06.22./ Bibl. - AGG)

Aasland, E. & Brøgger, R. M. J. (2020). Klasseledelse i kroppsøving: Forhold ved faget som innvirker på lærerens klasseledelse. I H. Christensen & I. Ulleberg (Red.), Klasseledelse, fag og danning (2. utg.) (s. 139-151). Gyldendal.
(Klarert via BOLK 12.06.22./ Bibl. - AGG)

8 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER:

NB! Du må være pålogget VPN for å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på campus: Klikk på denne lenken.

Aggerholm, K., Standal, O., Barker, D. M. & Larsson, H. (2018). On practising in physical education: Outline for a pedagogical model. Physical Education and Sport Pedagogy, 23(2), 197-208. https://doi.org/10.1080/17408989.2017.1372408
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Barker, D. M., Aggerholm, K., Standal, S. & Larsson, H. (2018). Developing the practising model in physical education: An expository outline focusing on movement capability. Physical Education and Sport Pedagogy, 23(2), 209-221. https://doi.org/10.1080/17408989.2017.1371685
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Gurholt, K. P. & Jenssen, R. (2007). Reformpedagogikkens innpass i kroppsøvingsfaget. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 91, 447-479. https://www.idunn.no/npt/2007/06/reformpedagogikkens_innpass_i_kroppsovingsfaget
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Kårhus, S. (2016). Diskurser i tilrettelegginger for idrettsaktive elever i skolesystem. Norsk pedagogisk tidsskrift, 100(1), 37-48. https://www.idunn.no/npt/2016/01/diskurser_i_tilrettelegginger_for_idrettsaktive_elever_i_sk
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Leirhaug, P. E. & Annerstedt, C. (2016). Assessing with new eyes? Assessment for learning in Norwegian physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 21(6), 616-631. https://doi.org/10.1080/17408989.2015.1095871
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Nyberg, g., Barker, D. & Larsson, H. (2020). Exploring the educational landscape of juggling – challenging notions of ability in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 25(2), 201-212. https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1712349
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Penney, D., Brooker, R., Hay, P. & Gillespie, L. (2009). Curriculum, pedagogy and assessment: Three message systems of schooling and dimensions of quality physical education. Sport, Education and Society, 14(4), 421-442. https://doi.org/10.1080/13573320903217125
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Tolgfors, B. (2018). Different versions of assessment for learning in the subject of physical education, Physical Education and Sport Pedagogy, 23(3), 311-327. https://doi.org/10.1080/17408989.2018.1429589
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

2 ARTIKLER FRA 2 TRYKT TIDSSKRIFT - som du finner som PDF-er i Canvas:
Kårhus, S. (2001). Idrettslinja i den videregående skole: Utdanningspolitikk og skoleutvikling i kontekst. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 83, 201-210.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Vibe, A-M. (2000). Den grusomme gymlæreren: Slik litteraturen ser det. Kunnskap om idrett, 4(4), 22-29.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)