FKI317 Profesjonsfag - bacheloroppgave (15 sp) 

(Subjects of professions - thesis )

Fakta om emnet

Emnekode
FKI317
Emnenavn
Profesjonsfag - bacheloroppgave
Studiepoeng
15 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Ansvarlig
Kenneth Aggerholm
Tidspunkt
Høst og vår
Forkrav
FKI216 Profesjonsfag (10sp) og FKI217 Profesjonsfag (10sp)

Innledning

Bacheloroppgaven skal gi studenten mulighet til å fordype seg faglig og gjennom dette få anledning til å undersøke relevante temaer og problemstillinger relatert til kroppsøving og idrettsfag. Herunder skal studentene anvende relevante forskningsmetoder til å belyse, analysere og diskutere den faglige problemstillingen. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten gjennomføre et forskningsbasert og selvstendig skriftlig arbeid. Tematisk skal oppgaven ha forankring i profesjonsfag, dvs. pedagogikk, fagdidaktikk, etikk og elevkunnskap, samt skolepraksis. Sentralt er spørsmål som angår undervisning og læring i kroppsøving og idrettsfag (herunder friluftlivsfag). Oppgaven skal ha en klart formulert problemstilling, som det må være mulig å undersøke og analysere ved bruk av utvalgt teori, et mindre empirisk materiale, egen erfaring, dokumenter, eller annen litteratur.

Mål

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • gjøre rede for vitenskapsteori, skolefaglig forskning og forskningsmetoder, og kan anvende kunnskapen i planlegging og gjennomføring av egen bacheloroppgave i kroppsøving og/eller idrettsfag
  • kritisk analysere relevant forskning om læringsarbeid og hvilken betydning denne kan ha for skolen og for egen profesjonsutøvelse

Organisering og arbeidsformer

I denne delen av studiet skal studenten i samarbeid med veileder arbeide med å planlegge, gjennomføre og diskutere sin bacheloroppgave.  Maksimalt 9 timer veiledning per student.

Studentene skal også underveis i prosessen legge fram sitt arbeid for medstudenter.

Arbeidskrav

  • Innlevering av prosjektskisse
  • 80% frammøte til undervisning, herunder bibliotekets undervisning i litteratursøk.

Arbeidskravet må være godkjent for å levere individuell oppgave.

Vurdering

Individuell oppgave med maksimalt 7 000 ord. Gradert karakter A–F.
Bacheloroppgaven skal skrives etter norsk standard av APA-stilen, Norsk APA-manual (7. utg.).

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrol.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. (2013). Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole (W. Landaas, Overs.) (2. utg.). Fagbokforlaget. (Opprinnelig utgitt 2012)
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
*** NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

UTDRAG FRA 1 BOK:
Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (Red.). (2012). Kvalitative metoder: Empiri og teoriutvikling. Gyldendal akademisk.
Kap. 1 og 6 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her:
 ORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Aggerholm, K. (Red.). (2022). FKI317: Profesjonsfag - Vitenskapsteori og metode: 2022-2023 [Digitalt kompendium]. 
* Denne (PDF) ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) til det Digitale kompendium, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving. Gyldendal Akademisk.
* Side 37-47 og 191-204.

Danielsen, A. G. (2013). Kunnskapsbygging i skolen via kvantitative verktøy: Statistikk og spørreskjema. I M. Brekke & T. Tiller (Red.), Læreren som forsker: Innføring i forskningsarbeid i skolen (s. 138-154). Universitetsforlaget.

Støren, I. (2013). Bare søk! Praktisk veiledning i å skrive litteraturstudier. Cappelen damm.
* Side 16-17 og 37-44.

1 MANUAL/VEILEDNING:
Redaksjonen for norsk APA-stil. (2022). Norsk APA-manual: En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil basert på APA 7th (Versjon 1.8). Unit. https://www.unit.no/tjenester/norsk-apa-referansestil
Alle sider skal leses:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.