PhD643 Universitets- og høgskolepedagogikk (2 sp) 

(university pedagogy )

Fakta om emnet

Emnekode
PhD643
Emnenavn
Universitets- og høgskolepedagogikk
Studiepoeng
2 sp
Semester
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Aage Radmann/Mats Hordvik
Forkrav
Bare for programstudenter

Kort om emnet

Hovedmålet med emnet er at kursdeltakerne skal utvikle en basisforståelse foruniversitetspedagogikk for på dette grunnlaget kunne arbeide profesjonelt som undervisende lærer ihøyere utdanning.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • gjøre rede for pedagogisk virksomhet innenfor universiteter og høgskoler
  • gjøre rede for og drøfte forutsetninger for lærerens pedagogiske arbeide i høyere utdanning ut fra nasjonale og lokale styringsdokument
  • planlegge, gjennomføre og diskutere undervisning som fremmer studentaktiv og digital læring
  • utøve sine pedagogiske valg ut fra vitenskapelig grunn og erfaringsbasert kunnskap
  • anvende ulike vurderingsformer i høyere utdanning
  • bidra til pedagogisk utvikling innenfor høgskole og universitetssektoren

Læringsformer og aktiviteter

Læringsutbytte oppnås gjennom individuelt arbeid og gjennom arbeid i grupper og skal være basertpå kollegial respons og kritisk vurdering. Arbeidsformene varierer mellom kollaborative seminarier,workshops, litteraturstudier og bruk av digitale læringsverktøy. Emnet undervises både på campusområdet og gjennom digitale plattformer.Måloppnåelse i emnet forutsetter en total studieinnsats på ca. 60 timer. Dette inkluderer totalt12 timer lærerstyrt undervisning, 12 timer arbeid i seminargrupper og 36 timer selvstudie (inkluderteksamen).

Arbeidskrav

Det stilles krav til aktiv deltagelse og tilstedeværelse på obligatoriske aktiviteter.

Vurdering/eksamen

Studenten presenterer et undervisningsmoment/opplegg samt diskuterer ulike former for
eksaminasjon på et seminar. Etter presentasjonen skriver studenten et refleksjonsnotat på 2000 ord der hen redegjør for de pedagogiske valgene som ligger til grunn for det gjennomførte seminariet. En samlet vurdering av seminariet og refleksjonsnotatet ligger til grunn for karakteren.

Vurderes til bestått/ikke bestått.

 

Kjernelitteratur

1 BOK:
Biggs, J. B. & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student does (SRHE and Open University Press imprint) (4th ed.). Society for Research into Higher Education & Open University Press.
* Boka finner du til lån i biblioteket, her: ORIA

Anbefalt litteratur

Utarbeides i samarbeid med ph.d.-studentene som skal gjennomføre kurset .