FRI203 Lek og læring i friluftsliv (10 sp) 

(Play and learning in the outdoors )

Fakta om emnet

Emnekode
FRI203
Emnenavn
Lek og læring i friluftsliv
Studiepoeng
10 sp
Semester
Høst og vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Kristian Abelsen

Kort om emnet

Emnet handler om hvordan legge til rette for lek og læring i friluftsliv. Det fokuseres på barn, unge, skole og nærmiljø og er relevant for alle som jobber pedagogisk med friluftsliv. Viktige tematikker er: Naturen som lærings- og opplevelseslandskap, lekens plass i friluftslivet, friluftslivspedagogens mangfoldige arbeidssituasjon og innføring i arbeidsmetoder og fagperspektiver egnet for et bærekfraftig pedagogisk og didaktisk arbeid i friluftsliv. 

Store deler av undervisningen gjennomføres på turer i ulike naturmiljø. Studentene må selv ha det utstyr som kreves for å være ute og delta i aktiviteter. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • identifisere og ta i bruk nærmiljøets kvaliteter for lek, læring og naturopplevelse.
 • anvende didaktiske metoder og fagperspektiver i planlegging og tilrettelegging for lek, læring og naturopplevelse i natur.
 • reflektere skriftlig over egne praktiske erfaringer med tilrettelegging for lek, opplevelser og læring i natur.
 • reflektere skriftlig over eget forhold til natur og presentere dette i form av en digital fortelling med akademiske krav.
 • planlegge og gjennomføre undervisning i nærmiljøfriluftsliv på en sikker og ansvarlig måte.
 • arbeide selvstendig og sammen med andre i utvikling, gjennomføring og evaluering av pedagogiske opplegg i friluftsliv som er nærmiljøbasert og bærekraftig.

Læringsformer og aktiviteter

Temaene vil bli belyst via dagsopplegg og turer, forelesninger og studentaktive læringsformer som gruppearbeid og studentpresentasjoner. Erfaringer fra praktiske opplegg bearbeides i fagseminarer, litteraturstudier og arbeid med fagdidaktiske oppgaver. 

Arbeidskrav

For å få vurdering i emnet kreves:

 • 80 % oppmøte på forelesninger og 100 % fremmøte i planlegging, gjennomføring og evaluering av praktisk undervisning og turer.
 • Aktiv og konstruktiv deltakelse knyttet til turaktivitet. Dette gjelder forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. Ved fare for å ikke bestå arbeidskravet, skal studenten få skriftlig beskjed om å forbedre seg. Dersom dette ikke skjer, kan faglærer/emneansvarlig i samråd med programleder vedta at arbeidskravet ikke er godkjent.
 • Utarbeide, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg (Gruppearbeid). 

Arbeidskravene vurderes godkjent/ ikke godkjent.

I særskilte tilfeller der fravær skyldes sykdom ol. vil emneansvarlig i samarbeid med den enkelte student søke å finne alternative måter å ta igjen tapt undervisning/ læringsarbeid.

Vurdering/eksamen

Mappe. Gradert karakter (A-F).

Mappen består av tre arbeider som graderes ulikt

 • To fagdidaktiske oppgaver hvor studenten skal reflektere over og drøfte egne erfaringer i lys av teori (30 + 30 %).
 • En tredelt oppgave (40 %) hvor studenten skal
  • skrive en faglig basert refleksjon over eget forhold til natur
  • lage/skape en digital fortelling med tittelen «Min naturvenn»
  • en avsluttende refleksjon om prosessens betydning for eget forhold til natur  

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Østrem, K (Red.). Nærmiljøfriluftsliv i skolen. Cappelen Damm Akademisk.
Side 44-73, 114-147 og 188-207 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her
ORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas
:

Abelsen, K. (Red.). (2022). FRI203: Lek og læring i friluftsliv: 2022-2023 [Digitalt kompendium].
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) i det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Barn i natur:
Bagøien, T. E. (2003). Barn og natur i samspill. I T. E. Bagøien (Red.), Barn i friluft: Om verdifullt friluftsliv (2. utg., s. 79-108). Sebu.

Waters, J. (2017). Affordance theory in outdoor play. I T. Waller, E. Ärlemalm-Hagsér, E. B. H. Sandseter, L. Lee-Hammond, K. Lekies & S. Wyver (Red.), The Sage handbook of outdoor play and learning (s. 40-54). Sage.

Didaktikk/metodikk/arbeidsformer
:
Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Holubec, E. J. (2001). Som hånd i hanske: En praktisk innføring i samarbeidslæring. Pedagogisk psykologisk.
* Side 11-22 og 65-71.

Jordet, A. N. (2010). Klasserommet utenfor: Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom. Cappelen Akademiske.
* Side 63-82 og  346-361.

Husby, J. A. & Fiskum, T. A. (2014). Undervisningsmetoder ute og inne: Den gode sammenhengen. I T. A. Fiskum & J. A. Husby (Red.), Uteskoledidaktikk: Ta med fagene ut (s. 30-43). Cappelen Damm.

Martin, B., Cashel, C., Wagstaff, M. & Breunig, M. (2006). Outdoor leadership: Theory and practice. Human Kinetics.
* Side 169-189.

Sølvik, R. M. (2013). Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko: Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium [Doktoravhandling]. Universitetet i Oslo.
* Side 184-191 og 210-226.

Sted og stedsteori:
Cresswell, T. (2004). Place: A short introduction. Blackwell.
* Side 1-12.

Norberg-Schulz, C. (1992). Mellom jord og himmel: En bok om steder og hus (En Pax-bok). Pax.
* Side 9-34.

Wattchow, B. & Brown, M. (2011). A Pedagogy of place: Outdoor education for a changing world. Monash University.
* Side 77-92, 106-108 og 123-125.

Gjøsund, P. & Huseby, R. (2015). To eller flere-: Basiskunnskaper i gruppepsykologi (4. utg.). Cappelen Damm akademisk.
* Side 22-39 og 141-153.

O`Connell, T. & Cuthbertson, B. (2009). Group dynamics in recreation and leisure. Human Kinetics.
* Side 15-40 og 47-54.

Priest, S. & Gass, M. A. (2005). Effective leadership in adventure programming (2. utg.). Human Kinetics.
* Side 65-74.

HMS
:
Lundhaug, T. (2013). Sikkerhet i barns friluftsliv. I T. Lundhaug & H. R. Neegaard (Red.), Friluftsliv og uteliv i barnehagen (s. 29-52). Cappelen Damm akademisk.

Utgård, R. (2007). På skøyter i marka. Andresen & Butenschøn.
* Side 52-61.

Aktivitet
:
Utgård, R. (2007). På skøyter i marka. Andresen & Butenschøn.
* Side 33-51.

Natur og kultur - skog og is
:
Larsson, J. Y. & Dalen, L. S. (2018). Den fantastiske skogen. Pax.
* Side 13-22, 25-30 og 73-93.

Utgård, R. (2007). På skøyter i marka. Andresen & Butenschøn.
* Side 23-32.

3 ELEKTRONISKE ARTIKLER I TIDSSKRIFTER:
Barn i natur:
Abelsen, K. & Leirhaug, P. E. (2017). Hva vet vi (ikke) om elevers opplevelser med friluftsliv i norsk skole en gjennomgang av empiriske studier 1974-2014. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(3), 18-31. https://doi.org/10.23865/jased.v1.615
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Abelsen, K. & Leirhaug, P. E. (2022). Dedikerte lærere med bål på timeplanen i videregående skole. Journal for Research in Arts and Sports Education, 6(1). https://doi.org/10.23865/jased.v6.3081
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Leirhaug, P. E., Grøteide, H., Høyem, H. & Abelsen, K. (2020). Naturopplevingar, miljøbevisstheit og livsmetring i vidaregåande skule: Kan 12 timar friluftsliv gjere en skilnad? Norsk pedagogisk tidsskrift, 104(3), 226-240. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-03-02
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

1 BOK:
Kaldal, I. (2022). Skogens menn: Minner og myter om hoggere og fløtere. Aschehoug.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA