PPU405 Skolepraksis 

(School practicum )

Fakta om emnet

Emnekode
PPU405
Emnenavn
Skolepraksis
Semester
Høst og vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Petter Erik Leirhaug
Praksis
Minimum 30 dager skolepraksis i grunnskole og minimum 30 dager skolepraksis i videregående skole.

Kort om emnet

Skolepraksis tar for seg undervisning og veiledning av elever i grunnskole og videregående skole ut fra gjeldende lovverk og læreplaner for opplæringen. I emnet inngår minimum 30 dager skolepraksis i grunnskole og minimum 30 dager skolepraksis i videregående skole. I emnet inngår også deltakelse på profesjonsmøter sammen med praksislærere og faglærere fra NIH samt timer på NIH til forarbeid og etterarbeid.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • gjøre rede for skolen som organisasjon, lærerens oppgaver, roller og ansvar i opplæringen
 • planlegge, gjennomføre og vurdere egen og andres undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale styringsdokumenter
 • tilpasse opplæringen til elevens og elevgruppas forutsetninger
 • samhandle med elever, foresatte, skoleledelse, kolleger og andre interne og eksterne aktører
 • ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer
 • identifisere kulturer i lærerkollegier og kontekstuelle strukturer som hemmer eller fremmer ulike praksiser og elevenes læring og utvikling
 • anvende generell pedagogisk og spesifikk fagdidaktisk teori og reflektere over hvordan teoriene bidrar til bedre undervisning
 • drøfte egen læreridentitet som bidrag til profesjonsfellesskapet
 • utvikle egen relasjonskompetanse, ivareta profesjonsetiske verdier i opplæringen og bidra til utvikling av barn og unges dømmekraft og kritiske refleksjonsevne
 • reflektere over ulike profesjonsetiske valg og dilemmaer særlig relatert til den flerkulturelle skolen
 • bidra til endringsprosesser og samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i kroppsøving og idrettsfag og delta i ulike former for FoU-arbeid med skolepraksis som arena
 • gjøre seg nytte av og bidra i kollega- og arbeidsbasert veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i skolepraksis gjennomføres i samråd mellom NIH og utvalgte praksislærere med godkjent utdanning og/eller erfaring. Veiledning i praksisskolen foregår både en til en med praksislærer og i gruppe med medstudenter. Tretti dager med praksis i grunnskole fordeles normalt over 7 uker i høstsemesteret der studentene tilbringer enkelte dager på NIH for utveksling av erfaring. Tretti dager med praksis i videregående skole fordeles normalt over 7 uker i vinter/vårsemesteret der studentene tilbringer der en uke midt i praksisperioden er satt av til undervisning og deling av erfaring på NIH. Profesjonsmøter med praksislærere og ansatte på NIH inngår i praksisopplæringen.

Vurdering/eksamen

100 % frammøte i praksisperiode.
Skolepraksis vurderes til bestått/ ikke bestått av praksislærer og kontaktlærer.