FRI204 Friluftsliv, kultur, samfunn  (10 sp) 

(Friluftsliv, Culture and Society )

Fakta om emnet

Emnekode
FRI204
Emnenavn
Friluftsliv, kultur, samfunn
Studiepoeng
10 sp
Semester
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Simon K. Beames

Kort om emnet

Dette emnet undersøker friluftsliv som et sosialt og kulturelt fenomen. Sentrale temaer vil være friluftslivets utvikling i samfunnet, likhet og mangfold, bærekraft; risiko, teknologi, sosiale medier og globale trender. Friluftsliv som forskningsfelt trekkes også frem.

Emnet gir studentene grunnlag for å reflektere kritisk over friluftsliv som fag- og fagområde. Elevene skal kunne delta i diskurser om friluftsliv som naturopplevelse, sosialt fenomen og som meningsfylt praksis for enkeltpersoner og grupper.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • beskrive friluftsliv som et sosialt og kulturelt fenomen
  • analysere trender i friluftslivsdeltakelse i forhold til kjønn, alder, evner, rase og etnisitet
  • skissere målene for den offentlige friluftslivspolitikken, hvordan friluftslivet er organisert i offentlig forvaltning, og det rettslige grunnlaget det bygger på.
  • gjøre rede for friluftslivsorganisasjonene og deres oppgaver og måter å praktisere på
  • forklare hvordan et bærekraftig og sosialt inkluderende friluftsliv kan se ut
  • kritisk undersøke tidligere og nåværende problemstillinger innen friluftsliv

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformene vil være en blanding av litteraturstudier, seminararbeid, utvikling av skriftlige arbeider og diskusjoner av fagtema. 

Forelesninger vil introdusere studentene til sentrale tema. Gjennom studentaktive arbeidsformer vil sentrale problemstillinger tematiseres og videreutvikles gjennom gruppearbeid, diskusjoner og framlegg av kjernelitteraturen i seminarer.

Arbeidskrav

For å få vurdering i emnet kreves

  • 80 % oppmøte på forelesninger
  • to skriftlige innleveringer med muntlige presentasjoner for medstudenter
  • presentasjon på prosjektseminar knyttet til hjemmeeksamen

Arbeidskravene vurderes godkjent/ ikke godkjent.

Vurdering/eksamen

Hjemmeeksamen i par. Gradert karakter, A-F.

  • studentene belyser en selvvalgt problemstilling innenfor ett av emnets hovedtema ut fra kjernelitteratur og relevant selvvalgt litteratur.

Undervisningsplanen vil gi nærmere retningslinjer for utarbeidelse av oppgaven. 

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontroll

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Beames, S., Mackie, C. & Atencio, M. (2019). Adventure and society. Palgrave Macmillan. 
Side 1-13, 15-58, 79-188 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket herORIA
** Boka finnes også elektronisk: Klikk på denne lenken.
*** NB! For å åpne den elektroniske boka når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPNKlikk på denne lenken.

1 KAPITTEL FRA 1 BOK:
Broch, T. B. (2020). Urbant ungdomsliv, natur og følelser. Cappelen Damm akademisk.
Side 39-53 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket herORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas:
Beames, S. (Red.). (2022). FRI204: Friluftsliv, kultur, samfunn: Våren 2023 [Digitalt kompendium].
* Denne (PDF) ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Broch, T. B. (2020). Urbant ungdomsliv, natur og følelser. Cappelen Damm akademisk.
* Side 17-22 og 81-103.

Dannevig, H. & Aall, C. (2018). Friluftsliv og bærekraft. I L. I. Magnussen & T. Vold (Red.), Friluftsliv og guiding i natur: Teori og praksis (s. 81-91). Universitetsforlaget.

Gurholt, K. P., Torp, I. H. D., & Eriksen, J. W. (2020). Studie av friluftsliv blant barn og unge i Oslo: Sosial ulikhet og sosial utjevning.
* Side 9-22 og 135-150.

Langseth, T. (2016). Basehopping – opplevelser og anerkjennelse. I A. Horgen, M. L. Fasting, T. Lundhaug, L. I. Magnussen & K. Østrem (Red.), Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver (s. 257-278). Fagbokforlaget. 

Woon, L. L. (1993). Hvordan jeg lærte å gå på tur: Norsk friluftsliv sett utenfra. I I. G. Klepp & R. Svarverud (Red.), Idrett og fritid i kulturbildet: Humanioradagene 1993 (s. 187-194). Universitetet i Oslo.

5 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER
:
Beames, S., Høyem, J., van Kraalingen, I., Eriksen, J., Vold, T., Abelsen, K., Rosenberg, A., & Augestad, T. (2022). The jacket: Making sustainable clothing choices in outdoor education.  Canadian Journal of Environmental Education. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1810
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Høyem, J. (2020). Outdoor recreation and environmentally responsible behavior. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 31. https://doi.org/10.1016/j.jort.2020.100317
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken

Nordbakke, S. T. D. (2018). Barn og unge i den kompakte byen. Plan, 50(2), 20-27. https://www.idunn.no/plan/2018/02/barn_og_unge_i_den_kompakte_byen
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken

Xue, J., Næss, P., Stefansdottir, H., Steffansen, R., & Richardson, T. (2020). The hidden side of Norwegian cabin fairytale: Climate implications of multi-dwelling lifestyle. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism20(5), 459-484. https://doi.org/10.1080/15022250.2020.1787862
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Xue, J. (2021). Hva kan være en bærekraftig hytteutbygging i framtiden? Dekar, 5, 40-41. https://issuu.com/magasinetdekar/docs/eiendomsmagasinet_dekar_5_nett?fbclid=IwAR14PBECuZ-ea_1iaDwFL4CpFN0qeu6nEQfQoya6Rw0-yeUsp3iV4pp4xIk
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

1 ELEKTRONISK RAPPORT:
Dervo, B., Skår, M., Köhler, B., Øian, H., Vistad, O. I., Andersen, O. & Gundersen, V. (2014). Status for friluftsliv i Norge 2014 (NINA rapport 1073). http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1073.pdf  
Side 9-34 og 71-79 skal leses:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

3 NETTSIDER:
Bredman, P. (2015, 2. juni). Friluftslivet i endring. Utemagasinet. https://www.utemagasinet.no/kommentarer/friluftslivet-i-endring
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Norsk friluftsliv. (2018). Friluftslivets almanakk: 2018. https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2018/01/Friluftslivets-almanakk-2018-uten-kalender.pdf
Side 165-186 (Hvem, hva, hvor i friluftslivet) skal leses:
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Norsk friluftsliv. (2019). Faktaark om naturforvaltning: Engasjement nytter! https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2020/02/Faktaark-2019-med-forside.pdf
Del A, B, C, D og E skal leses:
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

UTDRAG FRA 1 STORTINGSMELDING:
Meld. St. 18 (2015–2016). Friluftsliv: Natur som kjelde til helse og livskvalitet. Klima- og Miljødepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/
Side 10-12, 19-26 og 114-118 skal leses: 
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

1 LOV:
Friluftsloven. (1957). Lov om friluftslivet (LOV-2020-06-19-85). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16 
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

3 PODKASTER:
Juridisk ABC. (2014, 2. september). Allemannsrett og friluftsjuss – med Marianne Reusch (podcast) [Audio podkast]. http://www.juridiskabc.no/podcast/friluftsjuss-og-allemannsrett-med-marianne-reusch-podcast/
* Denne finner du her: Klikk på denne lenken.

Norges idrettshøgskole. (u.å.). EPISODE 6 - Bærekraftig friluftsliv [Audio podkastepisode]. I NIH-podden. https://www.nih.no/forskning/podcast/hor-nih-podden/
* Denne finner du her: Klikk på denne siden.

Norges idrettshøgskole. (2022). The Jacket. I Friluftspodden. https://friluftspodden.podbean.com
* Denne finner du her: Klikk på denne siden.