IDR113 Individuelle idretter 1 (5 sp) 

(Individual sports 1 )

Fakta om emnet

Emnekode
IDR113
Emnenavn
Individuelle idretter 1
Studiepoeng
5 sp
Semester
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Gøran Paulsen

Kort om emnet

Emnet skal gi grunnleggende praktisk erfaring og teoretisk kunnskap om et utvalg individuelle idretter slik at studentene utvikler en helhetlig kompetanse med sikte på å lede lærings- og utviklingsprosesser hos andre. Emnet skal videre gi studentene grunnleggende forståelse for prinsippene som ligger til grunn for motorisk læring.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • forstå og gjøre rede for sentrale begreper knyttet til idrettenes egenart.
  • vurdere egne ferdigheter og bevegelser og vise evne til øving med sikte på egen ferdighetsutvikling.
  • anvende et repertoar av øvelser og praktisk-metodiske virkemidler for å utvikle andres motoriske kompetanse og ferdigheter i aktivitetene.
  • kjenne til prinsipper for ferdighetslæring i lys av alder, kjønn, fysisk-motoriske og psykologiske faktorer, samt ulikheter i de unges erfaring og funksjonsnivå.
  • forstå betydningen av hvordan mestring av ferdigheter i både ikke-prestasjonrettede og prestasjonsrettede rammer kan bidra til trivsel og livskvalitet.

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger; både lærerstyrt undervisning, egenstyrt undervisning og gruppearbeid. Hoveddelen vil bestå av praktisk arbeid med ulike idrettsaktiviteter. Enkelte oppgaver skal resultere i presentasjoner for de andre studentene. Det vil bli avsatt tid for studentstyrt øving, blant annet gruppearbeid, med mulighet til veiledning. Det forutsettes at studentene driver egentrening mot egne målsettinger.

Arbeidskrav

Oppmøte minimum 80% på hvert delemne. 

Arbeidskravet må være godkjent før mappen vurderes.

Vurdering/eksamen

Mappe vurderes til bestått/ ikke bestått.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Enoksen, E. & Tønnessen, E. (2000). Friidrett - fordypningsbok: Studieretning for idrettsfag. Gyldendal undervisning.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA
** Boka finnes også online: Klikk på denne lenken.

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner som PDF i Canvas:
Paulsen, G. (Red.). (2022). IDR113: Individuelle idretter 1: Høsten 2022 [Digitalt kompendium].
** Denne PDF-en ligger i Canvas

Innholdet (referanselista) for det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Enoksen, E., Nilsson, J. & Gjerset, A. (2015). Koordinasjon og koordinasjonstrening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg., s. 491-507). Gyldendal.

Enoksen, E. & Gjerset, A. (2015). Motorisk utvikling. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg., s. 86-99). Gyldendal.

Hallèn, J. & Ronglan, L. T. (2011). 5.3 Koordinasjonsidretter. I J. Hallèn & L. T. Ronglan (Red.), Treningslære for idrettene (s. 256-278). Akilles.

Ommundsen, Y., Gjerseth, A. & Enoksen, E. (2015). Idrettsferdighet, talent, spesialisering og allsidighet. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg., s. 106-127). Gyldendal.

Renstrøm, M. & Renstrøm, R. (2021). Fysikk og idrett: Innføring i biomekanikk. Cappelen Damm Akademisk.
* Side 154-177.

ORIENTERING:
1  KOMPENDIUM som du finner som PDF i Canvas (OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.):
Johansen, E. (2020). Trygg i naturen med kart og kompass: IDR113 individuelle idretter 1, orientering. Norges idrettshøgskole.

Anbefalt litteratur

Støttelitteratur i Friidrett:

3 BØKER:
Næsheim-Bjørkvik, G. & Brynemo, E. (2016). Friidrett for ungdom: Innføring i friidrett for unge i alderen 13-17 år. Fagbokforlaget.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

Nytrø, A., Hetland S. & Enoksen, E. (1988). Friidrettsteknikk. Universitetsforlaget.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA
** Boka finnes også elektronisk: Klikk på denne lenken.

Steinsland, I. & Fjeld, J. (2016). Fra lek til friidrett: Aktiviteter innen løp, hopp og kast for barn i alderen 6-12 år. Fagbokforlaget.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

UTDRAG FRA 1 BOK:
Brunes A., Enoksen E. & Sletten S. H. (2012). Aktivitetslære. Gyldendal Norsk Forlag.
Kap. 8, side 121-155: 
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

1 NETTSIDE:
Norges friidrettsforbund. (u.å.). Friidrettsøvelsene. Friidrett.no. https://www.friidrett.no/kompetanse/friidrettstrening/friidrettsovelsene/
Filmer som viser øvelsesteknikker