FRI201 Naturguiding og naturbasert reiseliv  (10 sp) 

(Nature based tourismn and nature guiding )

Fakta om emnet

Emnekode
FRI201
Emnenavn
Naturguiding og naturbasert reiseliv
Studiepoeng
10 sp
Semester
Høst og vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Thomas Vold

Kort om emnet

I dette emnet vil studentene bli kjent med yrkesrollen naturguide og naturguiding som arbeidsform. Målet er å skape et faglig grunnlag for å arbeide med turister innenfor det naturbaserte reiselivet, der det å lede og legge til rette for naturopplevelser blir sentralt. 

I emnet inngår tema som ulike perspektiver på rollene naturguide og turist, yrkesetikk og verdibasert guiding, opplevelsesproduksjon i natur, naturguiden som del av den norske reiselivsnæringen, formidling av natur- og kulturkunnskap og sikker guiding i natur.

Store deler av undervisningen gjennomføres ute på turer i ulike naturmiljø. Studentene må selv ha det utstyr som kreves for å være ute og delta i aktiviteter. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • planlegge, gjennomføre og evaluere guidete turer i utvalgte naturmiljø og årstider, der deltakernes opplevelse og læring står i fokus
  • beskrive sentrale utfordringer og muligheter som veksten innenfor det naturbasert reiselivet skaper i relasjon til bærekraft
  • diskutere ulike perspektiver på rollen som naturguide og rollen som turist
  • analysere og vurdere risiko, samt anvende HMS-verktøy for å ivareta egen og turistenes sikkerhet på guidete turer
  • gjøre rede for nasjonale utviklingstrender innenfor naturbasert reiseliv
  • drøfte yrkesetiske og verdimessige problemstillinger knyttet til relasjonen guide – turist - natur, og fremstille sin kunnskap skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet inkluderer ulike arbeidsformer som vil spenne fra lærerstyrt undervisning til arbeid hvor studentene selv planlegger, gjennomfører og evaluerer eget læringsarbeid.

Mye av undervisningen vil legges til turer i ulike naturmiljø hvor studentene vil få erfaring med aktiviteter som kajakk, fjellski og terrengsykling. Arbeidsformer som inngår i emnet er casestudier, turer, ekskursjoner, refleksjonssamtaler, oppgaveskriving, forelesninger, seminar og presentasjoner.

Arbeidskrav

For å få vurdering i emnet kreves:

  • 80 % oppmøte på forelesninger og 100 % aktiv og konstruktiv deltakelse knyttet til turaktivitet. Dette gjelder forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. Ved fare for å ikke bestå arbeidskravet, skal studenten få skriftlig beskjed om å forbedre seg. Dersom dette ikke skjer, kan faglærer/emneansvarlig i samråd med programleder vedta at arbeidskravet ikke er godkjent.
  • 1 stk. ferdplan (gruppeoppgave).

Arbeidskravene vurderes godkjent/ ikke godkjent.

I særskilte tilfeller der fravær skyldes sykdom ol. vil emneansvarlig i samarbeid med den enkelte student søke å finne alternative måter å ta igjen tapt undervisning eller læringsarbeid.

Vurdering/eksamen

Praktisk-metodisk eksamen. Gradrt karakter A-F.

  • Studentene trekker en casebasert oppgave for en guidet tur og leverer en skriftlig plan for gjennomføring. Deretter vil studentene gjennomføre deler av den planlagte turen i rollen som guide og medstudenter i rollen som turister.

  • Planen vektes 40 % og gjennomføring av tur 60 % av karakteren. 

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 3 BØKER:
Horgen, A. (2010). Friluftslivsveiledning vinterstid. Høyskoleforlaget.
Side 36-50, 102-136, 138-200, 231-291 og 314-320 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

Nes C. L. (2018). Skikompis: Snøskred og trygg ferdsel. Fri flyt.
Side 16-67, 85-87, 116-133, 154-157 og 161-193 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: 
ORIA

Magnussen L. I & Vold, T. (2018). Friluftsliv og guiding i natur: Teori og praksis. Universitetsforlaget.
Side 61-79, 81-91, 93-121, 123-132, 135-152, 169-186 og 205-214 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

UTDRAG FRA 1 AVHANDLING:
Vold, T. (2015). "Venner på tur": Naturguiding som relasjonell kunnskap [Doktoravhandling]. Norges Idrettshøgskole i Oslo. Brage. http://hdl.handle.net/11250/283084
Side 120-165 og 218-246 skal leses:
* Avhandlingen finnes online: Klikk på denne lenken.

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas:
Vold, T. (Red.). (2022). FRI201: Naturguiding og naturbasert reiseliv: 2022-2023 [Digitalt kompendium]. 
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Andersen, S. & Rolland, G. C. (2016). Naturguiding: Profesjonalisering eller kommersialisering av friluftslivskompetanse? I A. Horgen, Ute! Friluftsliv, pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver (s. 153-181). Fagbokforlaget.

Brandtzæg, B. A. & Haukeland, P. I. (2014). Naturarven som verdiskaper: Sluttrapport 2010-2013. Telemarksforskning.
* Side 202.

Mossberg, L. (2007). Å skape opplevelser: Fra OK til WOW! Fagbokforlaget. 
* Side 49-71.

Viken, A. (2008). Introduskjon til turisme. I J. K. S, Jacobsen & A. Viken Red.), Turisme: Fenomen og næring (3. utg., s. 14-30). Gyldendal Akademiske.

Walaas, K. R. (2016). Turismens utfordringer: Miljøaspekter. I K. R. Walaas & J. K. S. Jacobsen (Red.), Turisme: Globale utfordringer (s. 212-252). Gyldendal.

Aall, C. & Vik, L. M. (2012). Turisme i distriktene: Reiseliv og miljø - ei oversikt. I M. Forbord, G-T. Kvam & M. Rønningen, Turisme i distriktene (s. 235-257). Tapir akademisk.

Åserød, C. (2016). Fellesgodefinansiering: En utfordring i norsk reise- og friluftsliv [Masteroppgave]. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås.
* Side 10-20.

2 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Aadland, E., Noer, G. & Vikene, O. L. (2016). Sea kayaking incidents in Norway 2000-2014: An issue of bad weather or poor judgement? Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 16(2), 131-145. https://doi.org/10.1080/14729679.2015.1121505
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Aadland, E., Vikene, O. L., Varley, P. & Moe, V. F. (2017). Situation awareness in sea kayaking: Towards a practical checklist. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 17(3), 203-215. https://doi.org/10.1080/14729679.2017.1313169
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

1 ARTIKKEL FRA TRYKT TIDSSKRIFT - som du finner i Canvas:
Arnould, E. & Price, L. L. (1993). River magic: Extraordinary experience and the extended service encounter. Journal of Consumer Research, 20, 24-45.
* Artikkelen finnes som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

UTDRAG FRA 1 STORTINGSMELDING:
Meld. St. 18 (2015-2016). Friluftsliv: Natur som kilde til helse og livskvalitet. Klima- og miljødepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/
Side 99-108 skal leses:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.