FRI305 Bacheloroppgave (10 sp) 

(Bachelor thesis )

Fakta om emnet

Emnekode
FRI305
Emnenavn
Bacheloroppgave
Studiepoeng
10 sp
Semester
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Iver Mytting

Kort om emnet

Emnet gir studentene mulighet til å fordype seg faglig i et selvvalgt tema knyttet til bachelorstudiet i friluftsliv. Gjennom arbeidet med emnet skal studentene utvikle erfaringer med å søke opp og anvende relevant vitenskapelig litteratur, og gjennomføre en avgrenset studie og presentere resultatene skriftlig og muntlig.

Det er anbefalt, men ikke et krav, at bacheloroppgaven skal ha sammenheng med studentenes valg av praksisplass i emnet FRI304 Arbeidspraksis.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • identifisere, formulere og drøfte relevante friluftslivsfaglige problemstillinger
  • beskrive forskjellene mellom kvantitative og kvalitative metoder
  • arbeide systematisk med å belyse en avgrenset og selvvalgt friluftslivsfaglig problemstilling
  • kritisk reflektere over valg av fremgangsmåte og egne forskningsresultater
  • fremstille sin kunnskap skriftlig og muntlig i tråd med akademiske standarder

Læringsformer og aktiviteter

Studentenes arbeid med bacheloroppgaven er sentralt i emnet. I samarbeid med en veileder og en medstudent skal studentene planlegge, gjennomføre og diskutere framdriften i og resultatene som arbeidet med bacheloroppgaven leder til.

Undervisningen og veiledningen er lagt opp som forelesninger, seminarer, kollokviearbeid, oppgaveskriving og presentasjoner av eget forsknings- og utviklingsarbeid.

Arbeidskrav

For å få vurdering i emnet kreves:

  • 80 % oppmøte på forelesninger/undervisningsaktiviteter.
  • Innlevering av prosjektskisse. Skissen inkluderer liste over selvvalgt pensum. Skissen må være godkjent før levering av bacheloroppgaven.
  • Presentasjon av eget prosjekt.

 Arbeidskravene vurderes godkjent/ ikke godkjent.

Vurdering/eksamen

Bacheloroppgave. Gradert karakter (A-F).

  • En parvis hjemmeoppgave der studentene fordyper seg i en problemstilling knyttet til friluftslivsfag. Maksimalt 7000 ord.
  • Bacheloroppgaven skal skrives etter norsk standard av APA-stilen, Norsk APA-manual (7. utg.).

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli prøvet gjennom plagiatkontroll.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. (2013). Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole (2. utg.). Fagbokforlaget.
Kap 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Mytting, I. (Red.). (2022). FRI305: Bacheloroppgave: Våren 2023 [Digitalt kompendium].
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) til det Digitale kompendium, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving. Gyldendal akademisk.
* Side 37-47 og 191-204.

Lynggaard, K. (2012). Dokumentanalyse. I S. Brinkmann & L. Tanggaard (Red.), Kvalitative metoder: Empiri og teoriutvikling (s. 153-170). Gyldendal akademisk. 

Støren, I. (2013). Bare søk! Praktisk veiledning i å skrive litteraturstudier (s. 16-17). Cappelen damm.
* Side 16-17 og 37-42.

1 MANUAL/VEILEDNING:
Redaksjonen for norsk APA-stil. (2022). Norsk APA-manual: En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil basert på APA 7th (Versjon 1.8). Unit. https://www.unit.no/tjenester/norsk-apa-referansestil
Alle sider skal leses:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

NB! I tillegg kommer cirka 250 sider selvvalgt pensum knyttet til tema i oppgaven.