FRI200 Profesjonell utvikling (10 sp) 

(Professional development )

Fakta om emnet

Emnekode
FRI200
Emnenavn
Profesjonell utvikling
Studiepoeng
10 sp
Semester
Høst og vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Jørgen Weidemann Eriksen
Praksis
En uke i vårsemesteret.

Kort om emnet

I dette emnet får studentene anledning til å fordype seg i et selvvalgt kunnskapsområde innen friluftslivsfaget. Undervisningen vil bidra til at studentene bygger et solid faglig fundament for bacheloroppgaven i 6. semester. Studentene vil også gjennomføre en ukes arbeidspraksis innen eget fordypningsområde. Metodikk og arbeidsformer for systematisk individuell kunnskapstilegnelse med mål om faglig fordypning og livslang læring vil bli spesielt vektlagt.

Parallelt med studentenes arbeid med faglig fordypning vil det undervises i felles grunnlagstematikk som det forventes at studentene tilegner seg og anvender i egen læringsprosess. Dette vil være tema som; egen utviklingsplan (EUP), ulike kunnskapssyn og kunnskapsformer, profesjonell utvikling, ulike perspektiver på dannelse, profesjonsetikk, profesjonsidentitet, selvledelse etc. Relasjonen mellom menneske og natur vil være et bærende element i emnet.

Deler av undervisningen gjennomføres på turer i ulike naturmiljø. Studentene må selv ha det utstyr som kreves for å være ute og delta i aktiviteter. Det kan forekomme turaktivitet i helgene. 

Læringsutbytte

Studenten skal eter gjennomført emne kunne

 • gjøre rede for ulike tilnærminger og perspektiv på kunnskapssyn og kunnskapsformer med relevans for friluftsliv og kunne presentere dette skriftlig, muntlig og digitalt
 • anvende egen utviklingsplan (EUP) som metodikk og arbeidsform for å arbeide med et selvstendig faglig utviklingsarbeid innen friluftsliv
 • anvende relevante pedagogiske og didaktiske arbeidsmetoder inn mot egen kunnskapsutvikling i friluftsliv
 • reflektere omkring temaet bærekraft og hvordan bærekraftsperspektiver påvirker profesjonelt arbeid med friluftsliv
 • administrere NIHs utstyrslager. Oppgaven går hovedsakelig ut på utlevering/inntak av utstyr samt gjennomføring av enkelt vedlikeholdsarbeid
 • gjennomføre friluftslivstur i fjellmiljø barmark med en ukes varighet
 • anvende egen friluftslivskompetanse til å gjennomføre arbeidspraksis med en ukes varighet

Læringsformer og aktiviteter

Egen utviklingsplan (EUP) vil bli gjennomgått og anvendt som den bærende didaktiske arbeidsformen i emnet. Planen tar utgangspunkt i studentens faglige ståsted/utgangspunkt. Videre skal det i planen utarbeides mål for egen utvikling, en plan for gjennomføring av utviklingsarbeidet, en beskrivelse av prosessen knyttet til måloppnåelse samt en evaluering av eget arbeid. Studentene skal arbeide tett med en læringspartner/kritisk venn som støtte i dette arbeidet.

Gjennom forelesninger vil sentral tematikk som det forventes at studentene skal anvende i sine arbeider presenteres. En fjelltur av flere dagers varighet der erfaringene vil danne grunnlag for videre arbeid med studentenes faglige utvikling vil gjennomføres.

I emnet inngår også en praksisperiode i vårsemesteret. Praksisen skal gjennomføres innen studentenes valgte fordypningsområde (naturbasert reiseliv, helse eller ped/lek/læring), og styrke forutsetningene for bacheloroppgaven i tredje studieår. Studentene vil også bli involvert i ivaretakelse av prosedyrer knyttet til drift av utstyrslageret til NIH friluftsliv (utlån, innlevering, drift, vedlikehold og reparasjoner).

 

Arbeidskrav

For å få vurdering i emnet kreves:

 • 100 % deltakelse på planlegging, gjennomføring og etterarbeid knyttet til fjelltur.
 • 80 % oppmøte på forelesninger/undervisningsaktivitet.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidspraksis av en ukes varighet. Dette arbeidet inkluderer utarbeidelse av en skriftlig plan samt rapport.
 • Studentene skal bidra aktivt som læringspartner til en medstudent. Delta i drift av utstyrslageret i henhold til utarbeidete prosedyrer for studentinvolvering.
 • Aktiv og konstruktiv deltakelse knyttet til turaktivitet. Dette gjelder forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.

Ved fare for å ikke bestå arbeidskravet, skal studenten få skriftlig beskjed om å forbedre seg. Dersom dette ikke skjer, kan faglærer/emneansvarlig i samråd med programleder vedta at arbeidskravet ikke er godkjent. 

Vurdering/eksamen

Mappe: Samlet gradert karakter A-F.

Mappen består av tre arbeider som til sammen utgjør studentenes egen utviklingsplan (EUP):

 • Analyse og beskrivelse av eget ståsted/faglige utgangspunkt innen valgte tema.
  Studentene skal også definere målsettinger for hvor arbeidsprosessen skal føre dem og en plan for hvordan de skal arbeide med dette prosjektet. Dette er en skriftlig oppgave som leveres i Canvas.
 • Underveisrapport. Studentene skal midtveis i utviklingsarbeidet beskrive hvordan prosessen går. Målsettinger og plan for gjennomføring kan korrigeres/ bearbeides. Refleksjoner rundt egen utviklingsprosess skal leveres som en videopresentasjon i Canvas på 10 min.
 • Studentene skal reflektere over egen gjennomføring, over egen måloppnåelse/læringsutbytte samt kritisk vurdere av eget arbeid. Del 3 er en muntlig presentasjon med sensor/medstudenter.

Kjernelitteratur

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner som PDF-er i Canvas:
Eriksen, J. W. (Red.). (2022). FRI200: Profesjonell utvikling: 2022-2023 [Digitalt kompendium].
* Denne PDF-en finner du i Canvas

Innholdet (referanselista) i det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (1999). Mesterlære og eksperters læring. I K. Nielsen & S. Kvale, Mesterlære: Læring som sosial praksis (s. 52-69). Ad Notam Gyldendal.

Eriksen, J. W. (2008). Å være i natur. I R. Säfvenbom & A. M. Sookermany (Red.), Kropp, bevegelse og energi: I den grunnleggende soldatutdanningen (s. 283-292). Universitetsforlaget.

Gilje, N. (2017). Profesjonskunnskapens elementære former. I S. Maustehagen og J-C. Smeby (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse (s. 21-33). Universitetsforlaget

Grimen, H. (2008). Profesjon og profesjonsmoral. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 144-160). Universitetsforlaget.

Heggen, K. (2008). Profesjon og identitet. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 321-332). Universitetsforlaget.

Illeris, K. (2012). Læring. Gyldendal akademisk.
* Side 155-187 og 188-211.

Martinsen, Ø. L. (2009). Selvledelse. I Ø. L. Martinsen (Red.), Perspektiver på ledelse (3. utg., s. 325-354). Gyldendal Akademisk. 

Nielsen, K. & Kvale, S. (2014). Mesterlære som aktuell læringsform. I K. Nielsen & S. Kvale (Red.), Mesterlære: Læring som sosial praksis (G. Bureid, Overs.) (s. 17-33). Gyldendal Akademisk. (Opprinnelig utgitt 1999)

Pindard, T. (2018). Helse, miljø og sikkerhet på organisert tur. I L. I. Magnussen & T. Vold, Friluftsliv og guiding i natur: Teori og praksis (s. 135-152). Universitetsforlaget.

Rønnestad, M. H. (2008). Profesjonell utvikling. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (279-294). Universitetsforlaget.

Tordsson, B. (2014). Perspektiv på friluftslivets pædagogik. Books on demand.
* Side 205-231.

Wenger, E. (2004). Praksisfællesskaber: Læring, mening og identitet. Hans Reitzel.
* Side 13-26.

5 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER:
Dreyfus, S. E. (2004). The Five-Stage Model of adult skill acquisition. Bulletin of Science Technology & Society, 24(3), 177-181. https://doi.org/10.1177/0270467604264992
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
** NB! For å åpne denne når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Elmholdt, C. (2006). Fjellet som læringslandskap: Et intervju med Marius Morstad. Tidsskrift for Kvalitativ Metodeudvikling, 40, 54-62.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken

Høyem, J. (2004). Egen utviklingsplan og refleksjonsnotater: Verktøy for selvstyrt læring i friluftslivsfaget. Kroppsøving, 54(6), 16-18.
* Artikkelen finnes som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Scarantino, A. (2002). Affordances explained. Philosophy of Science, 70(5), 949-961. https/doi.org/10.1086/377380
* Artikkelen finnes som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Snowden, P. (2004). The Presidential Address: Knowing how and knowing that: A distinction reconsidered. Proceedings of Aristotelian Society: New Series, 104, 1-29.
* Artikkelen finnes som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

 

Anbefalt litteratur

1 BOK:
Kaldal, I. (2022). Skogens menn: Minner og myter om hoggere og fløtere. Aschehoug.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA