MET200 Forskningsmetode (10 sp) 

(Research methods )

Fakta om emnet

Emnekode
MET200
Emnenavn
Forskningsmetode
Studiepoeng
10 sp
Semester
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Anders Husøy

Kort om emnet

Det gis en innføring i vitenskap og forskningsbasert kunnskap slik at studenten kan vurdere vitenskapelige arbeider kritisk. Tema er: sentrale forskningsdesign, kvantitative og kvalitative metoder innen forskning, deskriptiv og sammenlignende statistikk, tekstanalyse, observasjon og intervju. Det gis en anvendbar innføring i grunnleggende begreper i statistikk og sentrale statistiske metoder samt innføring i kvalitative metodeverktøy.  Forskningsetiske prinsipper anvendes og ses i sammenheng med en prosjektoppgave som innebærer utforming av problemstilling, valg av studiedesign, datainnsamling og resultatfremstilling.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • gjøre rede for vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte
 • beskrive og drøfte relevante forskningsdesign og metoder innenfor kvalitativ og kvantitativ forskning
 • vurdere forskningsbasert kunnskap på en kritisk måte
 • analysere, presentere og tolke deskriptiv statistikk og kvalitative data
 • anvende dataprogram til å fremstille og analysere kvantitative data
 • gjennomføre, beskrive og formidle en vitenskapelig prosjektoppgave
 • kommunisere sentrale forskningsetiske betraktninger

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene vil variere mellom digitale og stedbaserte forelesninger, seminargrupper med veiledning og gruppearbeid. 

Arbeidskrav

Mappevurdering med tre elementer som skal gjennomføres og godkjennes før skriftlig eksamen:

 • Godkjent problemstilling til prosjektoppgaven
 • Godkjent prosjektskisse for prosjektoppgaven
 • Godkjent muntlig presentasjon av prosjektoppgaven hvor alle gruppemedlemmer skal bidra

Vurdering/eksamen

 • En gruppeoppgave skal leveres skriftlig og vurderes med gradert karakter A-F. Teller 25 % av sluttvurderingen.
 • Skriftlig 4 timer eksamen (skole) med gradert karakter A-F. Teller 75 % av sluttvurderingen.
  • Hjelpemidler: Kalkulator og formelsamling. Begge deler deles ut under eksamen.

Kjernelitteratur

3 BØKER:
Leseth, A. B. & Tellmann, S. M. (2018). Hvordan lese kvalitativ forskning? (2. utg.). Cappelen Damm Akademisk.
* Boka finner du til lån i biblioteket herORIA

Thagaard, T. (2018). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitative metoder (5. utg.). Fagbokforlaget. 
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Thrane, C. (2018). Kvantitativ metode: En praktisk tilnærming. Cappelen Damm Akademisk.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA