PPU401 Eleven, læring og utvikling (15 sp) 

(The student, learning and development )

Fakta om emnet

Emnekode
PPU401
Emnenavn
Eleven, læring og utvikling
Studiepoeng
15 sp
Semester
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Petter Erik Leirhaug

Kort om emnet

Emnet utforsker teorier omkring barn og unges oppvekst, utvikling og læring i dagens samfunn med vekt på hva kroppsøving og idrettsfag kan bidra med. Teorier hentes i hovedsak fra pedagogikk og utviklingsvitenskap, men også fra sosiologiske perspektiver på samspillet mellom aktør og samfunn. Til grunn for emnet ligger innholdet i og begrunnelsene for de sentrale nasjonale og internasjonale reguleringene som gjelder elever og deres rettigheter og et mål om å stimulere elever til faglig læring, forståelse av forskjellighet, demokrati og å gjøre begrunnede verdivalg.

Skolepraksis er vesentlig for læringsutbyttet i emnet og det legges vekt på å knytte undervisningen på campus sammen med studentene sine observasjoner og erfaringer fra praksis.

Emnene i PPU inkluderer arbeid med ulike sjangere innen bevegelseskulturen i dagens samfunn og hvilke potensial disse sjangrene kan representere med hensyn til elevens utvikling og læring i kroppsøving og idrettsfag. I dette emnet inngår mellom annet spesifikt opplæring og kvalifiserende prøve i livbergende førstehjelp til vanns og det legges vekt på didaktikk for leik og dans i kroppsøving.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • gjøre rede for hvordan vi kan forstå barn og unges atferd, utvikling og læring i dagens samfunn, og hvordan relasjonen mellom ulike systemer i – og utenfor – kroppen kan påvirke elevenes utviklingsbaner, helse og læreforutsetninger
  • planlegge, gjennomføre og drøfte undervisning i kroppsøving ut fra gjeldende lovverk, nasjonale styringsdokumenter, fagdidaktisk litteratur og innsikt i at elever og elevgrupper er forskjellige.
  • reflektere over samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, betydningen av relasjonsbygging og klassen som læringsfellesskap
  • lede læringsarbeid i kroppsøving, legge til rette for elevmedvirkning, læringsfremmende dialog og stimulere til lærelyst
  • identifisere læring, muligheter og utfordringer blant mangfoldet av elever og vurdere hvilke muligheter som ligger i kroppsøving, idrettsfag, kroppslig læring og ulike bevegelsessjangre
  • anvende dans, leik og aktiviteter fra andre bevegelsessjangre for å fremme elevers utvikling i og gjennom kroppsøving og idrettsfag
  • utføre hjerte lungeredning og livbergende førstehjelp til vanns.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er lagt til høstsemesteret og det brukes varierte undervisningsformer med utgangspunkt i kjernelitteratur, bevegelsessjangre og det å være lærer i skolen. Det kreves at studentene forbereder seg, deltar i samarbeid, medvirker og viser ansvar for egen og hverandres læring. Arbeidet varierer mellom forelesninger, individuelt studentarbeid, gruppearbeid, studentframlegg og gjennomføring av praktiske oppgaver både på NIH og i skolepraksis. 

Arbeidskrav

  • 80 % oppmøte.
  • Det gis en gruppeoppgave i emnet.

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering/eksamen

Indivuduell oppgave knyttet til praksis. Bestått/ ikke bestått.

Kjernelitteratur

Lovverk, sentrale styringsdokumenter, læreplaner og tilhørende veiledninger og støtteskriv ligger til grunn for alle emner.

Videre er boka Krumsvik, R. J. og R. Säljö (Red.). (2020). Praktisk-pedagogisk utdanning: En antologi, i sin helhet regnet som grunnleggende på tvers av emnene. Det er likevel foretatt en kapittelfordeling i leselistene for emnene. Hvilke kapitler det er snakk om ser du under her.
_____________________________________________________________________________________________________

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas:
Leirhaug, P. E. (Red.) (2022). PPU401: Eleven læring og utvikling: 2022-2023 [Digitalt kompendium].
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
** Kompendiet inneholder 14 kapitler fra ulike bøker. Oversikten over referansene som er i kompendiet, ligger under hvert tema nedover her. Alle referanser i APA-stil, 7. utg.

Eleven, læring og utvikling:
1 BOK:
Nordahl, T. & Hansen, O. (2012). Anerkjennelse, ros og regler i klasserommet. Gyldendal.
* Boka finnes til utlån i biblioteket her: ORIA

UTDRAG FRA 1 BOK:
Krumsvik, R. J. & Säljö, R. (Red.) (2020). Praktisk-pedagogisk utdanning: En antologi. Fagbokforlaget.
Kapittel 4, 6, 8, 14, 15, 21, 22 og 23 skal leses:
* Boka finnes til utlån i biblioteket her: ORIA

3 BOK-KAPITLER - som du finner i det digitale kompendiet i Canvas:
Engelsen, B. U. (2015). Arbeid med læreplaner – hva, hvordan, hvorfor? (7. utg.). Gyldendal Akademisk.
* Side 217-256.

Fjørtoft, H. (2015). Effektiv planlegging og vurdering: Læring med mål og kriterier i skolen (2. utg.). Fagbokforlaget.
* Side 63-77.

Wiggins, G. & McTighe, J. (2005). Understanding by design (2. utg.). ASCD.
* Side 13-34.

2 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER:
Larsson, H, & Nyberg, G. (2017). “It doesn't matter how they move really, as long as they move": Physical education teachers on developing their students' movement capabilities. Physical Education and Sport Pedagogy 22(2), 137-149. https://doi.org/10.1080/17408989.2016.1157573
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
** NB! Du må være pålogget VPN for å åpne denne når du ikke er på campus: Klikk på denne lenken.

Løndal, K., Borgen, J. S., Moen, K. M., Hallås, B. O. & Gjølme, E . G.  (2021). Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010–2019. Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(3), 1-33. http://doi.org/10.23865/jased.v5.3100
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
________________________________________________________________________________________________________

Svømming, livredning og HLR:
1 BOK:
Madsen, Ø. & Irgens, P. (2013). Slik lærer du å svømme. Bodoni.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

1 BOK-KAPITTEL som du finner i det digitale kompendiet i Canvas:
Olstad, B. H. (2021). Helse, miljø og sikkerhet i svømme- og livredningsopplæring. I E. G. Gjølme (Red.), Utendørs svømme- og livredningsopplæring (s. 97-121). Universitetsforlaget.

3 OFFENTLIGE ONLINE PUBLIKASJONER:
Høgskolen på Vestlandet. (2022, februar). En veileder til trygg opplæring i, ved og på vann og bading i skolens regi (2. utg.). https://svommedyktig.no/globalassets/dokumenter/veileder2022.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Norsk Resuscitasjonsråd. (2021). Hjerte-lungeredning til barn (HLR). https://nrr.org/images/2022/basal-HLR_barn.png
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Norsk Resuscitasjonsråd. (2021). Hjerte-lungeredning til voksne (HLR). https://nrr.org/images/2022/HLR-med_hjertestarter.png
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

1 NETTPORTAL:
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. (2017). Svømmedyktig. http://www.svommedyktig.no/
_______________________________________________________________________________________________________

Dans, leik og andre bevegelsesaktiviteter:

UTDRAG FRA 2 BØKER:
Glad, Å. L. (2012). Dans på timeplanen: Fagdidaktisk grunnbok. Tell.
Side 95-125, 127-154 og 157-167 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

Steinsholt, K. & Gurholt, K. P. (Red.). (2010). Aktive liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse. Tapir.
Side 101-120, 143-152 og 155-157 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

1 ELEKTRONISK ARTIKKEL FRA TIDSSKRIFT:
Rustad, H. (2017). Dans og kroppsøvingsfaget. Journal for Research in Art and Sports Education, 1(3), 61-74. https://doi.org/10.23865/jased.v1.576
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

10 BOKKAPITLER som du finner i det digital ekompendiet i Canvas:
Engel, L. (2007). Dans, dans, dans. Frydenlund.
* Side 113-117.

Gilchrist, P. & Wheaton, B. (2016). Lifestyle and adventure sports among youth. I K. Green & A. Smith (Red.), Routledge handbook of youth sport (s. 186-200). Routledge.

Nordaker, D. J. (2010). Har dans en fremtid i den norske skolen? I S. Pape (Red.), Norsk Danseforskning (s. 81-106). Tapir akademiske.

Ommundsen, Y. (2008). Kroppsøving: Danning eller helse? Om to ulike begrunnelser for faget og deres konsekvenser. I P. Arneberg & L. G. Briseid (Red.), Fag og danning: Mellom individ og fellesskap (s. 193-208). Fagbokforl.

Steen-Johnsen, K. (2009). Jeg, meg og musikken: På leting etter meningen med fitness. I K. Steen-Johnsen & I. B. Neumann (Red.), Meningen med idretten (s. 203-221). UniPub.

Svendler Nielsen, C. (2012). Krop, kinestetisk empati og pædagogisk tone i undervisningsprosesser. I H. Winther (Red.), Kroppens sprog i professionel praksis: Om kontakt, nærvær, lederskab og personlig (s. 111-119). Billesø & Baltzer.

Wheaton, B. (2013). The cultural politics of lifestyle sports. Routledge.
* Side 25-36.

Winther, H. (2008). Kropsbasis: Bevægelsesundervisningsens fællesfaglige og flerdimensionelle fundament. I H. Rønholt & B. Peitersen (Red.), Idrætsundervisning: En grundbog i idrætsdidaktik (s. 227-240). Museum Tusculanums.

Øksnes, M. (2010). Lekens flertydighet: Om barns lek i en institusjonalisert barndom. Cappelen Damm.
* Side 161-178 og 195-205.

Anbefalt litteratur

Støttelitteratur til svømming, livredning og HLR:
2 BØKER:
Irgens, P., & Larsen, R. (2009). Veien mot svømmedyktighet: Timeopplegg for skoleverket. Norges svømmeskole.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

Norsk Førstehjelpsråd (2016). Norsk grunnkurs i førstehjelp (7. utg.). Lærdal Medical.
* Boka finnes til lån i biblioteket herORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
*** NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

1 DVD:
Nesheim, R., & Nettum, L. (2006). Livredning i skole og fritid [DVD-plate]. Norges Idrettshøgskole.
* DVD-en finnes til lån i biblioteket her: ORIA