FRI101 Pedagogikk og didaktikk i friluftsliv  (10 sp) 

(Pedagogy and Didactics in Outdoor Education )

Fakta om emnet

Emnekode
FRI101
Emnenavn
Pedagogikk og didaktikk i friluftsliv
Studiepoeng
10 sp
Semester
Høst og vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Iver Mytting / Espen Berg-Johnsen

Kort om emnet

Hensikten med emnet er å belyse ulike perspektiver på dannelse og læring i friluftsliv. Emnet vil gi studentene grunnleggende innføring i pedagogiske og didaktiske teorier.  En sentral tematikk i emnet vil være å presentere studentene for egnede undervisningsformer i natur.

Videre består emnet av å innvie studentene i en praktisk kunnskapskultur der studentene får mulighet til å øve seg i å lære bort/undervise i ulike naturmiljø.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • planlegge, gjennomføre og evaluere kortere undervisningsopplegg i natur.
  • reflektere skriftlig over hvordan ulike pedagogiske og didaktiske tilnærminger påvirker undervisningssituasjoner i natur.
  • gjøre rede for utvalgte pedagogiske og fagdidaktiske perspektiv på læring i natur.
  • legge til rette for egen og andres læring i natur med vekt på opplevelse, mening, mestring og ferdighet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil ha teoretiske forelesninger samt utendørs seminardager som de mest sentrale læringsformene. Forelesningene vil presentere studentene for relevante teoretiske perspektiver på pedagogikk og didaktikk knyttet til læring i natur.

Under seminardagene vil de teoretiske perspektivene bli prøvd ut i praksis. Studentene vil få trening i å planlegge, gjennomføre og evaluere praktisk-metodiske undervisningsopplegg utendørs med grupper av ulik størrelse og forutsetninger.

Arbeidskrav

Minimum 80% oppmøte på alle undervisningsøkter.

Planlegge, gjennomføre og evaluere to praktiske undervisningsøkter i friluftsliv (en barmark og en om vinteren).

  • Studentene samarbeider i små grupper om undervisningsoppleggene. Undervisningsoppleggene skal anvende pedagogiske og didaktiske tilnærminger som er blitt gjennomgått i forelesninger.

Undervisningsoppleggene må være godkjent for å få avsluttende vurdering i emnet.

Vurdering/eksamen

To skriftlige refleksjonsoppgaver vurderes til bestått/ ikke bestått.

Refleksjonsoppgavene omhandler pedagogiske og didaktiske perspektiv på læring i natur.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 2BØKER:
Hallandvik, L. & Høyem, J. (Red.). (2019). Friluftslivspedagogikk. Cappelen Damm.
Kapittel 1, 2 og 3 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

Vingdal, I. M. & Birch, J. E. (Red). (2014). Fysisk aktiv læring. Gyldendal akademisk.
Side 37-80 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas:
Mytting, I. (Red.). (2022). FRI101: Profesjonsfag - pedagogikk og didaktikk: 2022-2023 [Digitalt kompendium].
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Fiskum, T. A. (2014). Uteområdet til inspirasjon og motivasjon for allsidig aktivitet. I T. A. Fiskum & J. A. Husby (Red.), Uteskoledidaktikk: Ta Fagene med ut (s. 70-80). Cappelen Damm.

Graham, J. (1997). Outdoor leadership: Technique, common sense and self-confidence. Mountaineers.
* Side 9-13 og 33-39.

Grimeland, G. (2016). Bærekraftig fagdidaktikk i friluftsliv. I Horgen (Red.), Ute! Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver (s. 85-105). Fagbokforlaget.

Gurholt, K. P. (2010). Eventyrlig pedagogikk: Friluftsliv som dannelsesferd. I K. Steinsholt  & K. P. Gurholt (Red.), Aktive liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse (s. 175-203). Tapir.

Lycke, K. H. (2006). Erfaringsbasert læring: Caseundervisning, problembasert læring og prosjektarbeid. I H. Strømsø, K. H. Lycke & P. Lauvås (Red.), Når læring er det viktigste: Undervisning i høyere utdanning (s. 157-175). Cappelen Akademisk.

Lycke, K. H. (2006). Å lære i grupper. I H. Strømsø, K. H. Lycke & P. Lauvås (Red.), Når læring er det viktigste: Undervisning i høyere utdanning (s. 141-155). Cappelen Akademisk.

Steinsholt, K. (1999). Lett som en lek? Ulike veivalg inn i leken og representasjonenes verden. Tapir.
* Side 13-49.

Tordsson, B. (2006). Perspektiv på naturmøtets pedagogikk. Høgskolen i Telemark.
* Side 9-21 og 103-114.

Wattchow, B. & Brown, M. (2011). A pedagogy of place: Outdoor education for a changing world. Monash University Publishing.
* Side 51-76.

Østrem, K. (2021). Sentrale pedagogiske perspektiver i nærmiljøfriluftsliv. I K. Østrem (Red.), Nærmiljøfriluftsliv i skolen (s. 275-297)Cappelen Damm Akademisk.

1 ARTIKKEL FRA ELEKTRONISK TIDSSKRIFT:
Håvland, S. (2014). Naturopplevelsens kvaliteter. Grevlingen33(5), 6-11. https://bit.ly/3gvbqLb
Side 6-11 skal leses:
*Denne finnes onlineKlikk på denne lenken.

1 ARTIKLKEL FRA TRYKT TIDSSKRIFT  - ligger i Canvas:
Høyem, J. (2010). Vi graver oss ned i friluftslivets pedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift, 94(1), 67-79.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

I tillegg skal studentene skal finne og bruke relevant litteratur tilhørende selvvalgte aktiviteter.