PPU403 Læreren som inspirator, fag- og profesjonsutvikler (15 sp) 

(The teacher as agent for inspiration and educational development )

Fakta om emnet

Emnekode
PPU403
Emnenavn
Læreren som inspirator, fag- og profesjonsutvikler
Studiepoeng
15 sp
Semester
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Petter Erik Leirhaug

Kort om emnet

Emnet kontekstualiserer kravene til den profesjonelle læreren i dagens skole og samfunn, med vekt på undervisning som en etisk virksomhet, profesjonsutvikling og å forstå og utvikle didaktikk relatert til kroppsøving og idrettsfag. I forhold til å kunne være en aktiv bidragsyter i elevene, skolens og profesjonens kontinuerlige utvikling, vil emnet rette fokus på hvordan man kan bli forsker i eget "klasserom".

Det vil benyttes arbeid med ulike bevegelsessjangre i kroppsøving og friluftsliv spesielt for å eksemplifisere og belyse muligheter og utfordringer. Gjennomgående betones betydningen av PPU som profesjonsutdanning og at skolepraksis er vesentlig for læringsutbyttet i emnet.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • gjøre rede for hvordan dagens læreplaner og andre rammefaktorer i skolen, samt utenforliggende endringer, kan påvirke praksis, kroppsøving og idrettsfagene i den lokale skolen
 • gjøre rede for ulike teorier om profesjonalitet i læreryrket generelt, og for kroppsøving- og idrettsfaglæreren spesielt
 • gi uttrykk for sin egen profesjonelle identitet og gjøre rede for hvordan den kan utvikles gjennom læreryrket, forskning og utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse, faget og den lokale skolen
 • lede læringsprosesser og motivere elever i faglig arbeid
 • gjøre rede for de tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling, og drøfte hvordan tema kan tydeliggjøres gjennom kroppsøving og idrettsfag
 • diskutere profesjonsetiske krav og dilemma i relasjon til det å være lærer
 • identifisere særskilte behov hos barn og unge, spesielt knyttet til kroppsøving og idrettsfag
 • kritisk vurdere og ta i bruk ulike bevegelsessjangre med tanke på elevers utvikling og læring i kroppsøving og idrettsfag.
 • utvide egen kompetanse i friluftsliv, undervise i nærfriluftsliv og legge til rette for naturopplevelser
 • bidra til innovasjonsprosesser i opplæringen og ta ansvar for utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nyskaping i kroppsøving og idrettsfag
 • bidra til kritisk analyse av utdanningspolitiske spørsmål og delta i utdanningspolitiske samfunnsdebatter om kroppsøving og idrettsfagenes rolle i skolen 

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er lagt til vårsemesteret og det brukes varierte undervisningsformer med utgangspunkt i kjernelitteratur, bevegelsessjangre og det å være lærer i skolen. Det kreves at studentene forbereder seg, deltar i samarbeid, medvirker og viser ansvar for egen og hverandres læring. Arbeidet varierer mellom forelesninger, individuelt studentarbeid, gruppearbeid, studentframlegg og gjennomføring av praktiske oppgaver både på NIH og i skolepraksis.

Arbeidskrav

 • 80 % oppmøte.
 • Friluftslivstur med overnatting.
 • En individuell innleveringsoppgave og deltakelse med minst to faglige diskusjonsinnlegg/presentasjoner i Canvas.

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering/eksamen

 • Individuell muntlig eksamen. Gradert karakter A-F.
 • Skolepraksis må være bestått.

Kjernelitteratur

NB! Denne lista er for Våren 2022. Oppdatert liste for våren 2022 vil komme etter 16. oktober.

UTDRAG FRA 2 BØKER:
Krumsvik R. J. & Säljö, R. (Red.). (2020). Praktisk-pedagogisk utdanning: En antologi (2. utg.). Fagbokforlaget.
Kapittel 6, 10, 11, 19 og 20 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket herORIA

Ohnstad, F. O. (2018). Profesjonsetikk i skolen: Læreres etiske ansvar (3. utg.). Cappelen Damm Akademisk.
Side 17-52 og 69-94​ skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket herORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Leirhaug, P. E. (Red.). (2021). PPU403: Læreren som inspirator, fag- og profesjonsutvikler: Våren 2022 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne (PDF) ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter 7. utg. av APA-standarden:
Abelsen, K. (2021). Leirliv, basisferdigheter og langsomt friluftsliv. I K. Østrem (Red.), Nærmiljøfriluftsliv i skolen (s. 45-72). Cappelen Damm Akademisk.

Gurholt, K. P. (2010). Eventyrlig pedagogikk: Friluftsliv som dannelsesferd. I K. Steinsholt & K. P. Gurholt (Red.), Aktive liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse (s. 175-203). Tapir.

Jakobsen, A. M. & Pulli, K. K. (2021). Sikkerhet i nærmiljøfriluftslivet. I K. Østrem (Red.), Nærmiljøfriluftsliv i skolen (s. 275-297). Cappelen Damm Akademisk.

Leirhaug, P. E. (2016). Når profesjonaliteten møter seg selv i døra: En historie om innsats, kompetanse og vurdering i kroppsøving. I L. T. Grindheim, T. Krüger, P. E. Leirhaug & D. Wilson (Red.), Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser (s. 137-156). Fagbokforlaget.

Lyngstad, I. (2021). Profesjonskunnskap i kroppsøving. I K. Skjesol & I Lyngstad (Red.), Kroppsøving, læreren og eleven: Pedagogiske emner og forskningsinnsikter (s. 19-38). Fagbokforlaget. 

Mahon, K., Kemmis, S., Francisco, S. & Lloyd, A. (2017). Introduction: Practice theory and the theory of practice architectures. I K. Mahon, S. Francisco & S. Kemmis (Red.), Exploring education and professional practice: Through the lens of practice architectures (s. 1-30). Springer.

Olstad, B. H. (2021). Helse, miljø og sikkerhet i svømme- og livredningsopplæring. I E. G. Gjølme (Red.), Utendørs svømme- og livredningsopplæring (s. 97-121). Universitetsforlaget.

Sæle, O. O. & Hallås, B. O. (2020). Kroppsøving i femårig lærerutdanning: Skolefag, profesjonsutvikling, forskning. Gyldendal.
* Side 271-291, Vitenskapsteori.
* Side 319-338, Forskningsdesign og forskningsmetode.

Ulstad, S. O. (2021). Kroppsøving i skolen sett i lys av selvbestemmelsesteorien. I K. Skjesol & I Lyngstad (Red.), Kroppsøving, læreren og eleven: Pedagogiske emner og forskningsinnsikter (s. 117-139). Fagbokforlaget. 

7 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER:
Abelsen, K. & Leirhaug, P. E. (2017). Hva vet vi (ikke) om elevers opplevelser med friluftsliv i norsk skole: En gjennomgang av empiriske studier 1974-2014. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(3), 1-14. http://doi.org/10.23865/jased.v1.615
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Arnesen, T. E., Leirhaug, P. E. & Aadland, H. (2017). Dans i kroppsøvingsfaget - mer enn gode intensjoner? Journal for Reseach in Arts and Sports Education, 1(3), 47-60. http://doi.org/10.23865/jased.v1.635
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Backman, E. & Larsson, H. (2016). What should a physical education teacher know? An analysis of learning outcomes for future physical education teachers in Sweden. Physical Education and Sport Pedagogy, 21(2), 185-200. https://doi.org/10.1080/17408989.2014.946007
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Birkelund, I., & Midthaugen, P. (2019). Ny som kroppsøvingslærer: Hvordan oppleves det første året i yrket? Nordisk Tidsskrift for Utdanning og Praksis, 13(1), 25-43. https://doi.org/10.23865/up.v13.1835
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Jakobsen, A. M. (2010). Motivasjonsteori som utgangspunkt for å skape et best mulig læringsmiljø i kroppsøving.
http://idrottsforum.org/jakobsen121010/
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Mattsson, T. & Larsson, H. (2021). ‘There is no right or wrong way': Exploring expressive dance assignments in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 26(2), 123-136. https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1752649
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Skille, E. Å. & Moen, K. M. (2021). Kroppsøving og idrett i Norge – overlappende men distinktive felt. Scandinavian Sport Studies Forum, 12, 135-157. https://sportstudies.org/2021/10/06/physical-education-and-sport-in-norway-overlapping-but-distinctive-fields/
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

Støttelitteratur til svømming, livredning og HLR:
Gjølme, E. G. (Red.). (2021). Utendørs svømme- og livredningsopplæring. Universitetsforlaget.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA